9.2 C
Polska
środa, 22 marca, 2023

Projekt edukacyjny KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2022/23

Trwa III edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2022/23, którego zasięg z roku na rok znacznie i systematycznie się powiększa. 

Obecnie biorą w nim już udział tysiące:

 • nauczycieli, pedagogów, wychowawców i terapeutów, z których najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, plastyki oraz szkół i ośrodków specjalnych,
 • uczestników – dzieci i młodzieży w wieku od lat 3-24,
 • publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych tj. przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne i inne  placówki kształcenia specjalnego oraz biblioteki i domy kultury.

Pomysłodawczynią, organizatorką i koordynatorką projektu jest Beata Grzeszczuk-Nędza – autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów – KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE, propagatorka nowoczesnej, twórczej, rozwojowej i zabawowej edukacji plastycznej dzieci.

Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie twórczej ekspresji i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.

W bieżącym roku szkolnym wielu nauczycieli uzyskało zgodę autorki na realizację projektu jako innowacji pedagogicznej.

Projekt prowadzi do zmiany stylu edukacji plastycznej w różnych placówkach oświatowych i na różnych poziomach wiekowych – z odtwórczej i szablonowej w twórczą, samodzielną, autentyczną i oryginalną.

W bieżącej edycji nauczyciele wybierają jedno z trzech zadań zawierających temat i opis techniki plastycznej. Każda z tych propozycji stanowi doskonałą zabawę o walorach rozwojowych (szczególnie w zakresie motoryki małej i wyobraźni) i arteterapeutycznych. Wszystkie zadania projektowe są uniwersalne i świetnie sprawdzają się w różnych grupach wiekowych. Zadania zawierają także sugestie ich uproszczenia lub wzbogacenia, umożliwiające uczestnikom realizację zgodną z własnymi możliwościami, skupienie się na procesie, odczuwanie radości tworzenia oraz przeżywanie sukcesu.

Godne uwagi jest także praktyczne stosowanie recyklingu plastycznego, a szczególnie ponowne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów papierniczych. 

Poziom artystyczny dzieł powstałych podczas III edycji projektu jest znacznie wyższy niż w latach  poprzednich, różnorodność prac jest ogromna, a zainteresowanie i zaangażowanie uczestników i nauczycieli prowadzących motywuje autorkę do planowania kolejnej edycji projektu. Na blogu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE można podziwiać twórcze efekty projektu w galeriach prezentujących wybrane prace z każdego miesiąca bieżącego roku szkolnego oraz archiwalnych – z lat poprzednich.

Autor: Beata Grzeszczuk-Nędza

Blog: http://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnepraceplastyczne


Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli – patronem medialnym Projektu


Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach – konspekt lekcji matematyki w klasie VIII

Szkoła: Szkoła Podstawowa

Klasa: VIII

Czas: 45 min

Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach

Cele lekcji:

Cele ogólne:

– doskonalenie sprawności rachunkowej

– wykorzystanie i tworzenie informacji

Cele operacyjne (szczegółowe) – uczeń:

– kształci umiejętność zapisywania twierdzenia Pitagorasa

– oblicza pola kwadratów o danych bokach

– zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa

– potęguje pierwiastki

– posługuje się językiem matematycznym

– wskazuje przyprostokątną i przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym

– potrafi rozwiązywać zadania we współpracy z innymi

Metody prowadzenia lekcji:

– praca na forum

– praca indywidualna

– praca w grupach

Środki dydaktyczne:

– podręcznik 

– zeszyt ćwiczeń

– tablica

– kartki zadaniami

– tablica interaktywna

– kartka z trójkątami i kwadratami

– kartki z rozsypanym twierdzeniem Pitagorasa

– aplikacja plickers

Przebieg lekcji:

Czynności porządkowe:

Sprawdzenie obecności.

Zapisanie tematu lekcji. Uczniowie odkrywają temat lekcji rozwiązując rebus (załącznik nr 1).

Czynności organizacyjne:

Określenie celów lekcji.

Nauczyciel przywiesza na tablicę dwa trójkąty prostokątne o różnych bokach. Zadanie uczniów polega na dopasowaniu do boków trójkątów odpowiednich kwadratów, a następnie wyciągnięcia wniosku i sformułowaniu twierdzenia Pitagorasa.

Zapoznanie uczniów z treściami nauczania:

Chętny uczeń próbuje ułożyć treść twierdzenia Pitagorasa z rozsypanych wyrazów (załącznik nr 2). Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzają poprawność ułożonego twierdzenia. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom kartkę z zadaniem do rozwiązania (załącznik nr 3). Na podstawie filmu uczniowie ustalają, które informacje są prawdziwe, a które fałszywe. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania.

Nauczyciel rozdaje uczniom kartkę z zadaniem (załącznik nr 4), które rozwiązują wspólnie. Następnie dzieli klasę na grupy czteroosobowe. Każda z grup otrzymuje zestaw zadań do rozwiązania (załącznik nr 5). Wyniki prezentowane są na forum. Grupa, która prawidłowo rozwiąże największą liczbę zadań, otrzymuje ocenę celującą za aktywność.

Utrwalenie nowych treści nauczania:

Przypomnienie najistotniejszych treści lekcji. Uczniowie rozwiązują zadanie, w którym mają obliczyć długość boku trójkąta. Nauczyciel sprawdza poprawność za pomocą aplikacji plickers.

Zadanie pracy domowej (ćwiczenie 4 str. 35, zad. dla chętnych zadanie 8 str. 84).

Pobierz scenariusz załącznikami

Autor: Katarzyna Kwietniewska – Czytelniczka Portalu

Scenariusz powitania wiosny – 3… 2…1… start! Wiosnę rozpocząć czas

Adresaci: 

uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej

Cele:

 • poszerzanie wiadomości uczniów na temat pór roku
 • dostarczanie przeżyć płynących z aktywności poznawczej i wspólnej, twórczej zabawy

Formy pracy:

praca z całą grupą, praca w mniejszych zespołach

Metody:

 • metody czynnościowe – aktywnego działania dziecka
 • metody ekspresji plastycznej, ruchowej, muzycznej i technicznej
 • metody słowne – rozmowa, praca z tekstem
 • gry i zabawy dydaktyczne – quiz

Środki dydaktyczne:

arkusze szarego papieru, kolorowe papierowe koła, flamastry, kleje, taśma klejąca, sprzęt do odtwarzania nagrań muzycznych, Medale Przyjaciela Wiosny

Uwagi przed przeprowadzeniem zajęć:

Prosimy wcześniej dzieci, aby przygotowały najbardziej radosne – ich zdaniem – oryginalne, fantazyjne przebranie, w jakim chciałyby powitać wiosnę – mogą użyć kapeluszy, innych nakryć głowy, kwiecistych koszul i sukienek, biżuterii, okularów przeciwsłonecznych. Prosimy również o przyniesienie dowolnego materiału pochodzącego z recyklingu, np. opakowania po słodyczach, folii bąbelkowej, obrazków wyciętych z gazet, sznurka, fragmentów kolorowego czy błyszczącego papieru.

Proponowany przebieg zajęć:

1. Korowód kwiatów

Uczniowie zaopatrzeni w przygotowane rekwizyty zajmują wygodne miejsce na podłodze, kucają lub zwijają się w kłębek. Nauczycielka przebrana za wiosnę odtwarza muzykę (Proponowane utwory: „Poranek” E. Griega lub „Walc kwiatów” P. Czajkowskiego), podchodzi kolejno do każdego dziecka, delikatnie je dotyka – dziecko wstaje, przeciąga się, rozwija, tak jak kwiat.

Jeśli dzieci z nauczycielką mają ochotę, mogą przejść kolorowym korowodem po korytarzach szkoły lub okolicznych ulicach i obwieścić nadejście wiosny.

2. Wiosenny pokaz mody

W takt rytmicznej muzyki każde z dzieci prezentuje swój wiosenny strój, pozostali nagradzają go brawami. Nauczyciel lub chętny uczeń może komentować prezentowane stroje, niczym na pokazie mody.

3. Wiosenne główkowanie

Prowadzący dzieli uczniów na cztery drużyny, których zadaniem jest wysłuchanie tekstu i udzielenie odpowiedzi na zadane do niego pytania.

W kalendarzu nadszedł dzień 21 marca, co oznacza, że po długiej i chłodnej zimie, witamy wiosnę! W ostatnim czasie dni stawały się coraz dłuższe, aby w końcu dorównać długością nocy, a przed nami pół roku dni dłuższych od nocy. Nic dziwnego więc, że wiosną w przyrodzie widać duże ożywienie: przylatują ptaki, które zimę spędziły w cieplejszych krajach: skowronki, żurawie, bociany, pojawiają się kwiaty – najpierw nieśmiałe przebiśniegi, później krokusy, żonkile, hiacynty i tulipany. Na łąkach, w lasach, w parkach, ogrodach robi się kolorowo i hałaśliwie: zieleni się trawa, pojawiają się nowe liście, kwitną kwiaty i drzewa, głośno pracują owady: trzmiele, pszczoły, fruwają motyle.

W  świecie ludzi również jest coraz bardziej aktywnie: odbywają się prace polowe – najpierw przygotowanie ziemi po zimie, czyli orka i bronowanie, później sianie nowych roślin, by na końcu, już latem, je zebrać. Nie tylko pracujemy na polach i ogrodach, ale również czas wolny spędzamy na zewnątrz: jeździmy na rowerze, hulajnodze, rolkach, chodzimy na długie spacery. Wiosna to czas pełen życia!

Źródło: opracowanie własne

1) Z początkiem wiosny:
a) dni stają się coraz dłuższe,
b) noce stają się coraz dłuższe,
c) dni stają się coraz chłodniejsze.

2) Wiosną do Polski przylatują:
a) kaczki i łabędzie,
b) orły i sokoły,
c) żurawie i bociany.

3) Na łące spotkamy:
a) trzmiele, pszczoły i motyle,
b) ryjówki i myszoskoczki,
c) traszki, salamandry i skorpiony.

4) Prawidłowa kolejność prac na polu to:
a) sianie, orka i bronowanie,
b) orka, bronowanie, sianie,
c) orka, sianie, bronowanie.

4. Łąka pełna wiedzy

Każda z drużyn otrzymuje kolorowe kółka oraz arkusz szarego papieru z naklejonymi łodygami kwiatów i przyklejonymi do nich żółtymi kołami, w których wpisane są nazwy kategorii: wiosenne kwiaty, ptaki przylatujące po zimie, wiosenne sporty na świeżym powietrzu, owady występujące na łące. Uczniowie zapisują na kolorowych kółkach przykłady z poszczególnych kategorii i naklejają je wokół żółtych kół, tworząc kwiaty. Następnie z pomocą nauczyciela sklejają arkusze w jeden, tworząc wspólną wiosenną łąkę. Z wykorzystaniem zgromadzonych materiałów uzupełniają pracę, przedstawiając i zapisując na niej pozostałe zdobyte wiadomości, np. datę rozpoczynającą wiosnę, zjawiska pogodowe, wiosenne prace i aktywności. Mogą również dodać elementy, które chcieliby, aby pojawiły się wiosną lub swoje ulubione aktywności i fakty związane z tą porą roku, tworząc Wiosenną łąkę z marzeń.

5. Podziękowanie za udział w zajęciach i zakończenie

Każdy z uczniów otrzymuje Medal Przyjaciela Wiosny.

Bibliografia:

J. Jałowiec, M. Lorek, Słońce na stole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego. Klasa I, wyd. MUZA, Poznań 2000

http://spchorzelow.zs-chorzelow.pl/publik/witajwiosno.pdf, dostęp z dnia 06.03.2022 r.

Scenariusz powitania wiosny opracowała: Urszula Wesół – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

Budowa obwodów elektrycznych – konspekt lekcji z fizyki

Szkoła: Szkoła Podstawowa

Klasa: VIII A

Czas: 45 min

Temat lekcji: Budowa obwodów elektrycznych

Cele lekcji:

Cele ogólne:

 • poznanie budowy obwodu elektrycznego
 • kształtowanie znaczenia pojęć natężenia prądu oraz napięcia elektrycznego

Cele operacyjne (szczegółowe):

Uczeń:

 • zna pojęcia jak: napięcie elektryczne, natężenie prądu oraz prąd elektryczny oraz jednostki napięcia i natężenia
 • potrafi podać, z czego zbudowany jest obwód elektryczny
 • potrafi zbudować prosty obwód elektryczny
 • współpracuje w grupie, parach

Formy pracy na lekcji:

 • praca z całą klasą
 • praca indywidualna
 • praca w grupach, parach

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik
 • tablica, kreda
 • tablica multimedialna
 • elementy obwodu (bateria, żarówka, przewody)
 • kartki z notatką i zadaniami

Przebieg lekcji:

I. Czynności porządkowe:

1. Sprawdzenie obecności.

2. Uczniowie wraz z nauczycielem rozwiązują krzyżówkę (załącznik nr 1). Zapisanie tematu lekcji.

II. Czynności organizacyjne:

1. Określenie celów lekcji.

2. Uczniowie w parach rozwiązują zadanie (załącznik nr 2). Następnie sprawdzają wraz z nauczycielem poprawność rozwiązania. Dzięki temu, przypominają poznane na poprzedniej lekcji pojęcia jak: napięcie elektryczne, natężenie prądu oraz prąd. Podają jednostki i wzory dla napięcia i natężenia prądu.

III. Zapoznanie uczniów z treściami nauczania:

1. Uczniowie oglądają film dotyczący obwodów elektrycznych – krótkie wprowadzenie do tematu lekcji https://www.youtube.com/watch?v=5j8avv86bys. Uczniowie odpowiadają na pytanie:

– Z czego zbudowane są obwody pokazane na filmie?

2. Uczniowie dopasowują elementy obwodu do pojęć (załącznik nr 3), następnie omawiają połączenie szeregowe i równoległe. Nauczyciel wyjaśnia pojęcia jak: amperomierz i woltomierz. Uczniowie otrzymują notatkę do wklejenia (załącznik nr 4).

3. Klasa zostaje podzielona na dwie grupy. Każda z nich otrzymuje zestawy do budowania obwodów elektrycznych. Nauczyciel rozdaje grupom zadania do rozwiązania (załącznik nr 5). Pierwsze zadania polegają na zbudowaniu obwodów przedstawionych na schemacie. Podczas rozwiązywania kolejnych zadań uczniowie mają do zbudowania obwody, które zostały zapisane słownie. Grupy, które prawidłowo rozwiążą zadanie zostaną nagrodzone plusami.

IV. Utrwalenie treści nauczania:

1. Uczniowie przypominają pojęcia poznane na lekcji. Każdy uczeń otrzymuje pojęcie, opis, a następnie szuka pary wśród pozostałych osób (załącznik nr 6).

2. Zadanie pracy domowej (podręcznik zadanie 1 str. 84).

Pobierz konspekt z załącznikami

Autor: Katarzyna Kwietniewska – Czytelniczka Portalu

Konspekt lekcji z matematyki – System rzymski w życiu codziennym

Temat lekcji: System rzymski w życiu codziennym

Szkoła:

Szkoła Podstawowa

Klasa:

IV

Czas:

45 min

Cele lekcji:

Cele ogólne:

 • doskonalenie sprawności rachunkowej
 • wykorzystanie i tworzenie informacji

Cele operacyjne (szczegółowe):

Uczeń:

 • zna cyfry rzymskie
 • potrafi zapisać cyframi rzymskimi liczby wielocyfrowe
 • potrafi odczytać liczby wielocyfrowe zapisane cyframi rzymskimi
 • współpracuje w grupie, w parze

Formy pracy na lekcji:

 • praca z całą klasą
 • praca indywidualna
 • praca w grupach, parach

Środki dydaktyczne:

 • ćwiczenia
 • tablica, kreda
 • tablica multimedialna
 • szary papier
 • kartki z zadaniami
 • kartki z cyframi rzymskimi
 • kartki z notatką

Przebieg lekcji:

I. Czynności porządkowe

Uczniowie, wchodząc do sali, losują kartkę z zapisaną cyfrą rzymską (załącznik 1), zajmując odpowiednie miejsce w sali.

Sprawdzenie obecności oraz pracy domowej.

II. Czynności organizacyjne

Uczniowie rozwiązują zadanie (załącznik nr 2), w którym wykreślają co trzecią literkę. Odgadują temat lekcji. Nauczyciel podaje cele lekcji.

III. Zapoznanie uczniów z treściami nauczania

Uczniowie mają podać, na jakich przedmiotach i w jakich sytuacjach ma zastosowanie zapis liczb w systemie rzymskim. W razie trudności wskazówek udziela nauczyciel. Nauczyciel przypomina zapis liczb w systemie rzymskim do 20. Następnie uczniowie otrzymują zadanie do rozwiązania w grupach trzy- lub czteroosobowych (załącznik nr 3). Grupa, która prawidłowo i najszybciej rozwiąże zadanie, otrzymuje punkt (grupa, która zbierze najwięcej punktów, otrzymuje ocenę celującą za aktywność).

Nauczyciel wyjaśnia, w jaki sposób prawidłowo zapisać liczbę wielocyfrową w systemie rzymskim. Podaje reguły, które obowiązują. Dodatkowo (dla lepszego zapamiętania) podaje zdanie:

Lecą Cegły Dom Murują.

Pierwsza litera każdego wyrazu oznacza odpowiednio 50, 100, 500, 1000.

Uczniowie otrzymują notatkę do wklejenia (załącznik nr 4).

Następnie wraz z nauczycielem rozwiązują zadanie (załącznik nr 5).

IV. Utrwalenie treści nauczania

Uczniowie w parach rozwiązują zadanie (załącznik nr 6). Para, która jako pierwsza prawidłowo rozwiąże zadanie, otrzymuje plus za aktywność.

Zadanie pracy domowej (ćw. 1, 2 str. 36). Zadanie dla chętnych (ćw. 4 str. 36).

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Katarzyna Kwietniewska – Czytelniczka Portalu

Ewaluacja zajęć z wykorzystaniem prostych metod aktywizujących

Przygotowując zajęcia z uczniami, dbamy o to, by stworzyć im możliwość do aktywnego działania, na co pozwalają nam metody aktywizujące. Często – i słusznie – opieramy na nich główną część zajęć. Możemy również wykorzystać je do ich ewaluacji – poniżej kilka propozycji.

Ewaluacja zajęć – metody i techniki aktywizujące

 • Skala entuzjazmu

Uczniowie wyciągają przed siebie wyprostowane ręce i łączą dłonie – oddalają dłonie od siebie, tym dalej, im bardziej zajęcia im się podobały. Ćwiczenie można również przeprowadzić w wersji stawania na palcach – analogicznie, wyciągamy się w górę tym wyżej, im bardziej nam się podobało.

 • Termometr uczuć

Uczniowie przypinają klamerki na szablonie termometru – umiejscowienie klamerki odpowiada poziomowi zaangażowania i zadowolenia z zajęć. Starszym uczniom możemy zaproponować umieszczanie klamerek czy żetonów na skali wartości – poziomej osi.

 • Trójpolówka

Na planszy (tablicy, arkuszu szarego papieru) podzielonej na trzy części zapisujemy pytania:

– Jak się czułem podczas zajęć?

– Co było w nich dobre?

– Co bym zmienił?

Uczniowie zapisują swoje odpowiedzi na karteczkach samoprzylepnych i umieszczają je w odpowiednich miejscach.

 • Szalejący reporter

Jeden z uczniów otrzymuje rekwizyt – mikrofon (zabawkowy lub papierowy), z jego pomocą zbiera refleksje i wrażenia uczestników dotyczące zajęć. Pozostali uczniowie wspólnie z nauczycielem spisują zebrane odpowiedzi i wyciągają wnioski dotyczące kolejnych zajęć.

 • Tarcza

Na szablonie przedstawiającą tarczę strzelecką uczniowie umieszczają żetony (karteczki, naklejki) – im bliżej środka, tym bardziej zadowoleni i zaangażowani byli podczas zajęć. Do ćwiczenia można również wykorzystać tarczę do gry w rzutki, do której przyczepiamy np. pompony.

 • Drzewo

Prowadzący przygotowuje szablon drzewa (rysuje schemat na tablicy, na arkuszu szarego papieru). Na narysowanym pniu uczniowie wpisują umiejętności, które ich zdaniem wykorzystywali i rozwijali podczas zajęć; gałęzie opisują towarzyszące im wrażenia, a liście to efekty, które osiągnęli lub chcieliby osiągnąć.

 • Słońce

Każdy uczeń wpisuje na wąskim kawałku papieru refleksje, wrażenia towarzyszące mu podczas zajęć. Uczniowie układają paski wokół papierowego koła, tworząc szablon słońca.

 • Łańcuszek dobrych myśli

Uczniowie stojąc w kręgu, przekazują sobie kłębek włóczki, określając, co im się podobało podczas zajęć i co chcieliby zabrać z nich ze sobą.

 • Technika niedokończonych zdań

Uczniowie kończą zdania przygotowane przez nauczyciela, np.

– W trakcie zajęć czułem …

– Podobało mi się …

– Zmienił(a)bym w nich …

– Zabrakło mi …

Ćwiczenie można przeprowadzić z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej kartek lub w wersji ustnej, wykorzystując np. mikrofon.

 • Smily

W tej technice wykorzystujemy emotikony: buźki uśmiechniętej, zasmuconej, znudzonej – narysowane przez dzieci, wydrukowane lub w formie naklejek – które uczniowie umieszczają na planszy. Dzięki temu możemy ocenić, jaki nastrój przeważał podczas zajęć. Emotikony możemy zastąpić rysunkami kciuków skierowanych w dół/ w górę lub karteczkami z plusami i minusami.

Literatura:

D. Kitowska, K. Kwacz, Poradnik: Dobre praktyki: scenariusze lekcji, publikacja opracowana przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi w ramach projektu „Przez praktykę do wiedzy”

K. Rau, E. Ziętkiewicz, Jak aktywizować uczniów, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2000

Autor: Urszula Wesół – pedagog specjalny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

Jak wybrać korepetytora dla ucznia: Profesjonalna porada od nauczyciela

Matematyka to niezwykle obszerna dziedzina nauki. Obejmuje ona takie dyscypliny jak na przykład algebra, geometria, analiza matematyczna czy rachunek prawdopodobieństwa. Z wielu powodów matematyka jest często uważana za królową nauk – nie jest tak bez przyczyny. Poniżej przedstawiamy Ci kilka cech, które sprawiają, że matematyka jest dziedziną, po której warto się dobrze poruszać:

 • uniwersalność – koncepcje matematyczne znajdują swoje zastosowanie w wielu dyscyplinach, w tym na przykład w fizyce, inżynierii, ekonomii, informatyce oraz wielu innych,
 • przejrzystość – ta dyscyplina naukowa znana jest przede wszystkim z powodu wysokiego stopnia dokładności i precyzji. Taki stan rzeczy umożliwia precyzyjne i jednoznaczne rozwiązywanie problemów,
 • myślenie abstrakcyjne – matematyka wymaga używania abstrakcyjnego rozumowania, dzięki czemu zyskujemy umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia konkretnych przykładów lub pomocy wizualnych,
 • niezmienność – ponieważ matematyka podlega niezmiennym regułom od setek lat, stworzone w oparciu o nią metody wnioskowania i twierdzenia, pozostają prawdziwe także obecnie, w czasach dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowej.

W jakich sytuacjach wykorzystuje się znajomość matematyki?

Znajomość matematyki to absolutne must have we współczesnym świecie. Jej znajomość jest konieczna w wielu różnych aspektach naszego codziennego życia prywatnego i zawodowego. Oto kilka obszarów, w których matematyka może się przydać:

 • życie zawodowe – umiejętności matematyczne są niezbędne w wielu zawodach, w tym na przykład wśród inżynierów, naukowców i programistów. W procesie edukacyjnym matematyka ma również duże znaczenie, ponieważ jest niezbędna podczas logicznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • finanse osobiste oraz firmowe: budżetowanie, inwestowanie i oszczędzanie pieniędzy to te aspekty zarządzania finansami, które w dużej mierze zależą od matematyki,
 • technologia: tworzenie i funkcjonowanie współczesnej technologii, takiej jak komputery i sieci, w dużej mierze zależy właśnie od matematyki,
 • życie codzienne: matematyka to dziedzina, która jest pomocna podczas wykonywania codziennych czynności, w tym np. wykonywania zakupów czy opłacania rachunków.

Taki stan rzeczy sprawia, że warto zastanowić się nad nauką matematyki. Jeśli wysiłki w szkole okazują się nieskuteczne, warto zastanowić się nad korepetycjami. Dlaczego?

Korepetycje z matematyki – zalety

Podczas gdy samodzielna nauka umożliwia uczniowi powtarzanie i utrwalanie wiedzy, korepetycje  z matematyki pozwalają uczniowi na bezpośredni, bardziej pogłębiony kontakt zarówno na podstawowym etapie, jak i podczas wykonywania bardziej wymagających ćwiczeń.

Zaleca się, aby uczniowie uczyli się samodzielnie oraz regularnie analizowali materiał. Jeśli jednak jest to konieczne, warto zdecydować się również na pomoc ze strony korepetytora. Takie połączenie bez wątpienia pomoże uczniom lepiej zrozumieć treść i dłużej ją zapamiętać.

Korepetytor z matematyki – dlaczego warto?

Regularne korepetycje z matematyki mogą przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • poprawa ocen – uczeń może uczyć się bardziej złożonych pomysłów i uzyskiwać wyższe stopnie dzięki systematycznej nauce w ramach korepetycji, dzięki czemu wybrnie z nieciekawej sytuacji związanej z ocenami w szkole,
 • większa pewność siebie – uczący się może ćwiczyć i powtarzać temat podczas regularnych korepetycji, co może zwiększyć jego zaufanie do arytmetyki,
 • skuteczne rozwiązywanie problemów – tutor może pomóc uczniowi w znalezieniu rozwiązania złożonych problemów i zmusić go do krytycznego myślenia,
 • poprawa efektywności nauki – edukacja jest skuteczniejsza dzięki regularnym korepetycjom, ponieważ uczeń otrzymuje wówczas dodatkową, solidną dawkę wiedzy w ramach indywidualnej współpracy z korepetytorem,
 • indywidualne podejście – korepetytor może dostosować swoje nauczanie do potrzeb i tempa nauki każdego ucznia.

Oczywiście, aby było to możliwe, konieczne jest, by zajęcia prowadził dobry korepetytor.

W wielu sytuacjach korepetycje z matematyki to mądra decyzja. Jak wybrać korepetytora z matematyki? Jeśli chcesz dokonać właściwego wyboru, zapoznaj się z referencjami korepetytora, a także opiniami znalezionymi w sieci. Zwracaj uwagę przede wszystkim na takie kwestie jak to, czy dany korepetytor z matematyki zapewnia podczas swojej codziennej pracy:

 • indywidualne podejście – oznacza to, że korepetytor może poświęcić szczególną uwagę uczniowi i zmodyfikować swoje metody nauczania, aby dopasować je do jego wymagań i stylu uczenia się,
 • dostosowane do danego ucznia tempo nauki – korepetycje powinny dawać uczniom możliwość nauki w wolniejszym lub szybszym tempie, co sprawia, że edukacja jest znacznie lepiej dostosowana w porównaniu z nauką w placówce szkolnej,
 • wspieranie niezależności i pewności siebie kursanta – uczniowie mogą ćwiczyć i poprawiać treści z pomocą nauczycieli, co pomaga rozwijać niezależność i pewność siebie,
 • skuteczne rozwiązywanie problemów – jedynie doświadczony korepetytor z matematyki może pomóc uczniowi w znalezieniu rozwiązania złożonych problemów i zmusić go do krytycznego myślenia.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto skorzystać z usług korepetytora, zastanów się nad skorzystaniem z oferty, jaką prezentuje uczniom Szkoła Matherma. Dzięki wsparciu doświadczonych nauczycieli możemy liczyć na profesjonalną pomoc w nauce. Rozwiązanie to może być cenną inwestycją w rozwój Ciebie lub Twojego dziecka.

Co lepsze – samodzielna nauka matematyki czy pomoc korepetytora?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, a podjęcie ostatecznej decyzji w tym zakresie powinno być uzależnione od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że korepetycje z matematyki dadzą Ci możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielem.

Twój korepetytor może Ci wyczerpująco odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w rozwiązywaniu coraz trudniejszych zadań. Korepetytor może również dostosować swoje wyjaśnienia do potrzeb danego ucznia, co może być lepszym rozwiązaniem niż samodzielne studiowanie. Są to korzyści, których nie sposób przecenić. Z pewnością, nauka z matematyki z korepetytorem będzie bardziej efektywna i szybsza.

Wpis sponsorowany, we współpracy z portalem: https://www.mathema.me/

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka z autyzmem

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka z autyzmem na etap wychowania przedszkolnego.

Pobierz cały materiał

Autor: Sylwia Łakoma – Czytelniczka Portalu

9 lutego Międzynarodowy Dzień Pizzy – scenariusz zajęć dydaktycznych dla najmłodszych

Cele główne:

 • utrwalanie rozumienia określeń przestrzennych
 • doskonalenie sprawności przeliczania, utrwalanie znajomości cyfr
 • rozwijanie procesów poznawczych – kategoryzowania i łączenia cech

Formy pracy:

 • grupowa/zespołowa
 • indywidualna

Metody pracy:

 • czynnościowa – zadań stawianych dziecku do wykonania
 • słowna – instruktaż, rozmowa
 • gry dydaktyczne
 • zabawy reaktywne
 • dziecięce masażyki

Środki dydaktyczne:

 • żółte i czerwone kartoniki w ilości wystarczającej dla wszystkich dzieci
 • kosz z zabawkami przedstawiającymi produkty spożywcze lub ich opakowania, np. ser, makaron, grzyby, pomidory, jogurt
 • makieta przedstawiająca lodówkę – odrysowana na szarym papierze
 • szablon pizzy wykonany na szarym papierze
 • kostki do gry – z oczkami oraz z ilustracjami składników pizzy (załącznik nr 1)
 • obrazki przedstawiające składniki pizzy (załącznik nr 2)
 • klej

Pizza nie tylko do zjedzenia

1. Zabawa na powitanie – Tupnij – klaśnij

Każde z dzieci otrzymuje kartonik w kolorze żółtym lub czerwonym. Kiedy prowadzący podnosi do góry czerwony kartonik, dzieci posiadające kartonik w tym kolorze klaszczą; kiedy podnosi żółty – dzieci z odpowiednim kartonikiem tupią nogami o podłogę; kiedy podnosi oba kartoniki – dzieci zamieniają się miejscami.

2. Kupujemy produkty na pizzę

Prowadzący zaprasza dzieci do zabaw, których motywem jest pizza. Najpierw proponuje pójście na zakupy. Prezentuje dzieciom zawartość dużego kosza z zabawkami przedstawiającymi produkty spożywcze. Zadaniem dzieci jest wybranie, które z nich przydadzą się do przygotowania pizzy. Następnie można dzieciom zaproponować ćwiczenie klasyfikowania na warzywa i inne produkty, utworzenie zbiorów według kolorów lub innych kryteriów zaproponowanych przez dzieci.

3. Układamy zakupy w lodówce

Prowadzący prezentuje dzieciom makietę lodówki wykonaną na dużym arkuszu szarego papieru. Na makiecie dzieci kolejno układają produkty wybrane w poprzednim ćwiczeniu, zgodnie z instrukcjami nauczyciela: nad, pod, obok, pomiędzy.

4. Przygotowujemy pizzę

Prowadzący prezentuje dużą planszę w kształcie pizzy, dwie kostki – jedną z kropkami, drugą z ilustracjami przedstawiającymi składniki pizzy oraz zestawy takich samych pomniejszonych obrazków. Dzieci kolejno rzucają dwiema kostkami i układają na planszy odpowiednią ilość obrazków.

Uwaga: W celu sprawniejszego przeprowadzenia zabawy, można podzielić dzieci na mniejsze zespoły, powielając ilość potrzebnych zestawów elementów.

5. Masażyk relaksacyjny – zabawa na zakończenie

Dzieci wykonują masażyk relaksacyjny Pizza (na podstawie pomysłu Marty Bogdanowicz):

Najpierw sypiemy mąkę

(dzieci opukują plecy kolegi palcami obu dłoni)

i zgarniamy ją

(wykonujemy ruchy zagarniające dłońmi),

lejemy oliwę

(kreślimy palcami fale),

dodajemy szczyptę soli (delikatne stuknięcie palcami)

no… może dwie, trzy.

Wyrabiamy ciasto (naśladowanie ruchu ugniatania),

wałkujemy (rolujemy pięściami po plecach),

wygładzamy placek (przesuwamy dłońmi po plecach) i na wierzchu kładziemy:

pomidory (rysujemy palcem na plecach większe koła),

krążki cebuli (rysujemy mniejsze kółka),

oliwki (naciskamy palcem w kilku miejscach),

później … (propozycje dzieci ),

posypujemy serem (przebieramy palcami po plecach)

i… buch! do pieca (kładziemy rozpostarte dłonie na plecach).

Wyjmujemy i kroimy: (ustawiamy brzegi dłoni na plecach)

dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata

dla Matyldy… a teraz (propozycje dzieci).

Polewamy keczupem (kreślimy palcami po plecach w różnych kierunkach)

i… zjadamy… mniam, mniam, mniam.

Prowadzący prosi dzieci, aby zaklaskały, jeśli dobrze się bawiły podczas zajęć – im bardziej dzieciom podobały się zajęcia, tym głośniej klaszczą.

Modyfikacje:

 • W dalszej części dnia dzieci mogą upiec pizzę ze składników dostarczonych przez rodziców.

Bank pomysłów:

 • Matematyczna pizza, A. Ludwicka, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Międzynarodowy Dzień Pizzy – scenariusz zajęć opracowała: Urszula Wesół

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

Pomysły na konkursy dla młodszych i starszych na cztery pory roku

Różnego rodzaju konkursy – plastyczne, wokalne, recytatorskie, fotograficzne, kulinarne czy sprawdzające wiedzę – są ciekawym uzupełnieniem regularnych zajęć dydaktycznych oraz szansą na dodatkowe zaktywizowanie uczniów, a niekiedy również i rodziców. Poniżej przedstawiamy kilka inspiracji do twórczego przetworzenia i zrealizowania przez każdego nauczyciela.

Pomysły na konkursy dla dzieci młodszych

ZIMA

 • Ekologiczny strój karnawałowy – pomysł do zrealizowania np. przy okazji balu karnawałowego. Zadaniem konkursowym jest wykonanie i zaprezentowanie stroju z wykorzystaniem surowców z recyklingu.
 • Mój przyjaciel Kubuś – propozycja konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka, który przypada 18.01. Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką podobizny książkowego bohatera.
 • Zimowe eksperymenty – w tym konkursie uczestnicy projektują i dokumentują wykonanie dowolnego eksperymentu, np. z użyciem lodu, śniegu, wody.

WIOSNA

 • Mój własny ogródek – w tym konkursie uczniowie zakładają własną uprawę w doniczce lub skrzyni. Prezentacja prac może odbyć się poprzez dostarczenie doniczek do szkoły (i np. wspólne skosztowanie plonów) lub za pomocą zdjęć. Dodatkowy efekt w postaci kształtowania postaw proekologicznych uzyskamy, jeśli zaproponujemy uczniom wyhodowanie warzyw z resztek, np. odciętego korzenia marchewki czy pietruszki.
 • Tradycja ciągle żywa – konkurs do przeprowadzenia np. z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Uczniowie wykonują i prezentują dekorację lub element stroju zaczerpnięty z wybranej kultury ludowej.
 • Miłość do Mamy wyrażona słowami – konkurs recytatorski zorganizowany z okazji Dnia Matki.                                         

LATO

 • Najciekawsza pamiątka z wakacji – konkurs na oryginalną pamiątkę z wakacji, która nie została kupiona, ale np. znaleziona lub wykonana własnoręcznie.

JESIEŃ

 • Bogactwo lasu zamknięte w słoiku – zadaniem konkursowym jest wykonanie kompozycji złożonej z jesiennych darów natury, pozyskanych z poszanowaniem przyrody, umieszczonej w dużym słoiku.
 • Rodzinne gotowanie – konkurs na propozycję kulinarną dla całej rodziny, w którym proces przygotowania potrawy jest nie tylko opisany w przepisie, ale również przedstawiony na zdjęciach.
 • Ozdoba choinkowa w stylu retro – w tym konkursie uczniowie wykonują wspólnie z rodzicami lub dziadkami własnoręczną ozdobę choinkową, nawiązującą stylistyką do dzieciństwa rodziców/dziadków.                                                                       

KONKURS CAŁOROCZNY

 • „Jak zmieniają się pory roku” – zadaniem konkursowym jest fotografowanie wybranego obiektu, np. drzewa, w pierwszym dniu każdej pory roku.

Pomysły na konkursy dla dzieci starszych

ZIMA

 • Moja budowla z Lego – propozycja konkursu na ciekawą budowlę z klocków, do przeprowadzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Klocków Lego, przypadającego 28 stycznia.
 • Kalejdoskop uczuć – konkurs recytatorski, w którym uczestnicy prezentują utwory traktujące o uczuciach.
 • Konkurs fotograficzny pt. „Wszystkie odcienie miłości”, w którym uczestnicy starają się przedstawić na zdjęciach to uczucie – do przeprowadzenia np. z okazji Walentynek.
 • Matematyka wokół nas – konkurs fotograficzny ukazujący istnienie i zastosowanie matematyki w naszym otoczeniu.

WIOSNA

 • Kolorowe powitanie wiosny – w tym konkursie uczestnicy proponują stylizację na przywitanie wiosny z wykorzystaniem oryginalnych dodatków.
 • Kilka pytań do … – zadaniem konkursowym jest napisanie wywiadu z wybraną postacią literacką. Konkurs może towarzyszyć obchodom Światowego Dnia Książki (23 kwietnia).
 • Gdyby młodzi decydowali o tym, co się dzieje na świecie –  konkurs do przeprowadzenia z okazji Dnia Dziecka, w którym uczniowie opisują swoje propozycje wprowadzenia zmian na świecie, np. w obszarze transportu, działań na rzecz klimatu, edukacji.

LATO

 • Wybierz się w podróż z bohaterem – konkurs literacki na opowiadanie o wakacyjnej przygodzie, w której bierze udział bohater wybranej lektury.
 • Mój przyjaciel pies – wariacja na temat popularnego konkursu fotograficznego, w której uczniowie ukazują najprzyjemniejsze chwile spędzone ze swoim zwierzakiem.

JESIEŃ

 • Warzywa i owoce w nowej odsłonie – konkurs na autorski przepis kulinarny z zastosowaniem owoców i warzyw.
 • Jeden liść i co dalej – każdy uczestnik konkursu tworzy pracę, w której w centralnym miejscu umieszcza liść. Dorysowując lub dokładając kolejne elementy kompozycji, uczestnik zamienia liść w obiekt lub postać, opowiadając w ten sposób swoją historię.
 • Superbohater naszych czasów – propozycja do przeprowadzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Życzliwości, w której uczestnicy w dowolnej formie – literackiej, fotograficznej czy plastycznej – przedstawiają dostrzeżone przez nich przejawy życzliwości w swojej codzienności.

Źródła:

własne pomysły i doświadczenia

Pomysły na konkursy szkolne opracowała: Urszula Wesół – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli