10.7 C
Polska
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Strona głównaWarsztat pracyPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Realizowany od 1 września 2020 roku do 31 maja 2021 roku

Opiekun stażu: xxx

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka polskiego

w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach

I. Dane osobowe

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Katarzyna Wypchło

Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach

Zajmowane stanowisko: Nauczyciel języka polskiego

Wykształcenie: Dyplom licencjata na kierunku filologia polska

II. Staż

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2021 r.

Opiekun stażu: xxx

III. Cele stażu

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz podniesienie poziomu jakości pracy własnej, uczniów i szkoły.

Cele szczegółowe:

 1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
 2. Poznanie przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem szkoły.
 3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz zasad prowadzenia jej.
 4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkole.
 5. Wspomaganie uczniów w nauce i wyrównanie braków, pozwalających na dalsze kształcenie.
 6. Podniesienie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności poprzez samokształcenie się, udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
 7. Prowadzenie zajęć, zapewniających realizację statutową zadań szkoły oraz realizowanie podstawy programowej.
 8. Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz współpracowanie z rodzicami i opiekunami.
 9. Korzystanie z innowacyjnych metod nauczania i narzędzi multimedialnych.
 10. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i sporządzenie konstruktywnych wniosków.
 11. Nawiązanie współpracy z gronem pedagogicznym szkoły.

§ 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

  L.p.Zadania – przewidywane efektyFormy realizacjiTerminDowody realizacji, wskazówki
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.– zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe (przepisy wprowadzające), Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliWrzesień 2020– wszczęcie postępowania,
– wyznaczenie opiekuna stażu,
– napisanie planu rozwoju zawodowego
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.– rozmowy, analizy, konsultacje, dotyczące realizacji stażu
– określenie zadań stażysty i opiekuna
Okres całego stażu– kontrakt między stażystą i opiekunem
– harmonogram zajęć hospitacyjnych,
– zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
3.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.– zapoznanie się z dokumentami szkoły, tj. ze Statutem Szkoły, Procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych, Planem Pracy  Szkoły, Regulaminem ochrony danych osobowych w Librusie, Przedmiotowym Systemem Oceniania,
– udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
– zapoznanie się z dziennikiem elektronicznym,
– poznanie podstawy programowej
Okres całego stażu– znajomość funkcjonowania szkoły,
– zapisy w dzienniku elektronicznym,
– zapis w dokumentacji stażu,
– protokoły z Rady Pedagogicznej
– znajomość etapów nauki uczniów
4.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.– udział w szkoleniu bhpWrzesień 2020– zaświadczenie o ukończeniu kursu
5.Dokumentowanie realizowanego planu rozwoju zawodowego.– gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, programów, scenariuszy zajęć, arkuszy hospitacjiOkres całego stażu– zaświadczenia,
– scenariusze,
– notatki
6.Przygotowanie projektu sprawozdania z wykonania planu rozwoju zawodowego.– opisanie realizowanego planu rozwoju zawodowegoCzerwiec 2021– projekt sprawozdania

§ 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej

L.p. Zadania – przewidywane efektyFormy realizacjiTerminDowody realizacji, wskazówki
1.Obserwacja i analiza umiejętności uczniów oraz ich potrzeb edukacyjnych.– konsultacje z nauczycielami, wychowawcami oraz opiekunem stażuOkres całego stażu– diagnozy
2.Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego.– uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. szkoleniach, warsztatach, kursachOkres całego stażu– zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń
3.Zastosowanie w pracy narzędzi komunikacji technologicznej.– korzystanie z programów edukacyjnych dostępnych w zasobach Internetu,
– stosowanie tablic multimedialnych podczas zajęć,
– opracowywanie różnego rodzaju dokumentacji, potrzebnej w funkcjonowaniu szkoły, np. sprawozdania, plany pracy,
– tworzenie kart pracy, scenariuszy zajęć (również w nauczaniu zdalnym) uroczystości,
– tworzenie testów, sprawdzianów, uwzględniających potrzeby edukacyjne uczniów
Okres całego stażu– pomoce dydaktyczne,
– karty pracy,
– scenariusze,
– testy
4.Samodzielne studiowanie literatury polonistycznej i pedagogicznej, wymiana doświadczeń z nauczycielami i szukanie rozwiązań problemowych.– lektura z zakresu nauk polonistycznych i społecznych,
– opracowania z zakresu rozwiązywania współczesnych problemów wychowawczych,
– konsultacje z opiekunem stażu,
– konsultacje metodologiczne z Dyrekcją,
– współpraca z pedagogiem, logopedą, psychologiem
Okres całego stażu– notatki własne,
– kopie artykułów,
– wydruki ze stron internetowych
5.Samodzielne przygotowywanie lekcji z uwzględnieniem różnych form i metod pracy.– prowadzenie lekcji według przygotowanego scenariusza,
– mobilizowanie i zachęcanie uczniów do pracy,
– stosowanie ciekawych form i metod, służących zainteresowaniu i zaangażowaniu uczniów w pracy
Okres całego stażu– karty pracy,
– scenariusze lekcji,
– testy
6.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.– prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiegoOkres całego stażu– wpisy do dziennika elektronicznego

Pobierz cały plan rozwoju

Autor: Katarzyna Wypchło – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY