21.5 C
Polska
poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaEdukacja wczesnoszkolnaInnowacja pedagogiczna „Emocje kolorem malowane” - wykorzystanie elementów arteterapii podczas zajęć z...

Innowacja pedagogiczna „Emocje kolorem malowane” – wykorzystanie elementów arteterapii podczas zajęć z edukacji plastycznej

Temat: „Emocje kolorem malowane” – wykorzystanie elementów arteterapii podczas zajęć z edukacji plastycznej.

Nazwa szkoły:

… w Poznaniu

Autor:

Anita Orzechowska, Sylwia Wiśniewska

Przedmiot:

edukacja plastyczna

Rodzaj innowacji:

programowa

Data wprowadzenia:

XI 2021 r.

Data zakończenia:

IV 2022 r.

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 3 a. Czas realizacji innowacji obejmuje sześć miesięcy roku szkolnego 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w miesiącu.

Niniejsza innowacja ma na celu promowanie sztuki jako formy terapii poprzez wykorzystywanie zasobów arteterapii, co oznacza, że tworzone w jej trakcie dzieło nie musi odpowiadać określonym kanonom estetycznym. Ma wspomagać uczestników innowacji w ekspresji uczuć w sposób akceptowalny społecznie.

Motywacja wprowadzenia innowacji

Innowacja „Emocje kolorem malowane” – wykorzystanie elementów arteterapii na zajęciach z edukacji plastycznej jest odpowiedzią na potrzeby Uczniów, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole podstawowej zauważyłyśmy, że Uczniom najbardziej brakuje możliwości twórczego działania. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba obcowania ze sztuką i kontaktu z pięknem jako procesu rozwijającego wrażliwość, kształtującego nieszablonowe myślenie, pobudzającego do refleksji, a ostatecznie będącego urozmaiceniem zajęć edukacyjnych.

Opis innowacji:

I. Wstęp

Naturalną potrzebą i aktywnością młodego człowieka jest chęć poznawania, ciekawość świata, wiedzy, doświadczania tego, co istnieje wokół. Potrzeba ta skłania Dzieci do poszukiwania, eksperymentowania i eksploracji, sprzyjających odkrywaniu fundamentalnych zasad funkcjonowania świata. Wyobraźnia i fantazja to podstawa do dokonania się procesu twórczego, gdyż dzięki nim Dziecko potrafi dokonywać przekształceń zastanych schematów rzeczywistości. Dziecko, działając swobodnie, jest twórcą i widzem jednocześnie. Angażuje się emocjonalnie w swoje działanie, często podczas aktywności towarzyszy mu entuzjazm, zapał do pracy. To zaangażowanie emocjonalne jest niezbędne w twórczości jako silny bodziec do osiągnięcia celu. Dlatego też głównym celem naszej innowacji pedagogicznej jest wspomaganie ogólnego i emocjonalnego rozwoju Uczniów, poprzez ukierunkowanie na odkrywanie nowych umiejętności w toku różnorodnych działań plastycznych przy użyciu nowych technik plastycznych.

II. Założenia ogólne
 1. Innowacja skierowana jest do Uczniów klasy 3a.
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
  • wykorzystanie elementów arteterapii na wybranych lekcjach z edukacji plastycznej;
  • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi;
  • wdrożenie pracy metodą ekspresji i impresji, nastawionej na emocje i przeżycia.
III. Cele innowacji

Cel główny:

 • wspomaganie ogólnego i emocjonalnego rozwoju Uczniów, poprzez ukierunkowanie na odkrywanie nowych umiejętności w toku różnorodnych działań plastycznych przy użyciu nowych technik plastycznych.

Cele szczegółowe:

 • swobodne posługiwanie się różnymi technikami i narzędziami plastycznymi;
 • zachęcanie do wyrażania swoich uczuć poprzez twórcze działania, które umożliwiają otwarcie na doświadczenia, ciekawości siebie i świata;
 • kształtowanie u uczniów postaw otwartości na eksperymenty.
IV. Metody i formy

Metody:

 • elementy arteterapii;
 • praktycznego działania;
 • słowna;
 • aktywizujące.

Forma:

 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.
V. Przewidywane osiągnięcia

(korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, poprzez odkrywanie nowych technik plastycznych;
 • wykorzystują możliwości arteterapii, jako formy terapii i relaksacji;
 • mają możliwość eksperymentowania po różnorodnych technikach plastycznych;
 • uczą się kreatywności i otwartości na nowe wyzwania.

Nauczyciel:

 • wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie podczas pracy z uczniami;
 • jest przewodnikiem i opiekunem.
VI. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego
dla I etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki II klasy, uzupełniają ją, poszerzają. W trakcie realizacji innowacji zaplanowano następujące działania i tematykę:

I. Spotkanie ze sztuką (wizyta w muzeum).

II. Działalność plastyczna (rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, naklejanie itp.).

III. Działalność konstrukcyjna (składanie, modelowanie, komponowanie itp.).

IV. Działalność relaksacyjna (muzykoterapia, hortiterapia).

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

 • analizę zachowań, rozmów przeprowadzonych z Uczestnikami innowacji.  

Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Po każdych zajęciach zostanie zorganizowania wystawa prac. Z kolei na zakończenie działań podjętych w trakcie realizacji innowacji pedagogicznej „Emocje kolorem malowane” – wykorzystanie elementów arteterapii podczas zajęć z edukacji plastycznej, zostanie udostępniony padlet społeczności szkolnej, zawierający zdjęcia z realizacji przeprowadzonych aktywności. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki wraz z narzędziami ewaluacyjnymi
i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty:
 • rozwój wyobraźni, małej motoryki, świadome posługiwanie się słownictwem plastycznym;
 • zaangażowanie wszystkich zmysłów;
 • ukierunkowanie na umiejętność włączania doświadczeń związanych ze sztuką w całokształt swego życia.

Wpływ na uczniów:

 • wzrost zainteresowania uczniów wiedzą na temat języka sztuk plastycznych;
 • rozwój abstrakcyjnego myślenia;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • odpowiedzialność za pracę własną i grupy;
 • satysfakcja z odniesionych sukcesów.

Wpływ na pracę szkoły:

 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków;
 • podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez stosowanie metod terapeutycznych w procesie nauczania;
 • zwiększenie efektywności w nauczaniu plastyki;
 • wykorzystanie nowych technik plastycznych.
IX. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z kontaktu uczniów
ze sztuką.

Pobierz załączniki

Autorki: Anita Orzechowska oraz Sylwia Wiśniewska – Czytelniczki Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY