Program zajęć rozwijających zainteresowania „Z matematyką za pan brat” dla uczniów klasy II

0
2623

Nauczanie matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Obliczenia matematyczne ustne i pisemne, rozwijają umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania.

Program „Z matematyką za pan brat” jest programem edukacyjnym realizowanym 1 x w tygodniu w ramach dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów klasy II zainteresowanych matematyką, lubiących zabawy z matematyką. W zajęciach mogą brać udział nie tylko uczniowie zdolni, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne, ale i uczniowie słabsi, którzy poprzez udział w grach i zabawach matematycznych będą wzmacniali wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.

Cele zajęć:

 • rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 • doskonalenie sprawności rachunkowej,
 • uczenie matematycznego porządku,
 • uczenie wyciągania wniosków z wykonywanych ćwiczeń,
 • rozwijanie wytrwałości w dochodzeniu do poprawnego rozwiązywania zadania,
 • poszerzanie horyzontów myślenia,
 • rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej,
 • zachęcanie do rozwiązywania łamigłówek, krzyżówek, rebusów,
 • uczenie tworzenia nowych wersji zadania, poprzez zmianę warunków w nim zawartych,
 • uczenie dostrzegania w treści zadania informacji nie podanych wprost,
 • wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym (zegar, kalendarz, jednostki czasu, miary, pojemności, liczenie pieniędzy),
 • uczenie niekonwencjonalnych sposobów dochodzenia do poprawnego wyniku,
 • wzmacnianie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań i stwarzania możliwości odnoszenia sukcesów,
 • czytanie poleceń ze zrozumieniem i czytanie informacji.

Metody pracy

W programie wykorzystano metody aktywne, które stosowane w praktyce szkolnej ułatwiają pracę uczniów. Ich założeniem jest przewaga uczenia się nad nauczaniem, a więc większe zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny. Metody te sprzyjają samodzielnemu zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy i są to np.:

 • burza mózgów
 • dyskusja
 • gry i zabawy matematyczne
 • łamigłówki, rebusy, krzyżówki
 • pogadanka
 • pokaz

Formy pracy:

 • grupowa jednolita zróżnicowana
 • indywidualna jednolita zróżnicowana

Środki dydaktyczne:

 • tablica interaktywna
 • zegar, kalkulator
 • domino
 • taśmy do mierzenia, przyrządy geometryczne, kostki do gry
 • gry planszowe, gry i zabawy logiczne – układanki, tangramy, krzyżówki matematyczne, sudoku itp.
 • zbiory zadań
 • karty pracy

Umiejętności ucznia po realizacji programu

Uczeń powinien:
 • definiować i analizować problem matematyczny – stawiać właściwe pytania, wykonywać w pamięci proste obliczenia, mierzyć długości i pojemności oraz ważyć przedmioty, zamieniać podstawowe jednostki miar, wykonywać obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
 • dostrzegać w zadaniach prawidłowości (porządkować, klasyfikować, uogólniać dane), poprawnie zapisywać przeprowadzone obliczenia,
 • twórczo współpracować w zespole, grupie, wykorzystywać zbiorowe doświadczenie,
 • podejmować kolejny wysiłek, nie zrażając się uprzednim niepowodzeniem,
 • podejmować działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań.

Ewaluacja

Ewaluację programu stanowią odczucia, rozmowy, małe sukcesy, próby oceny pracy po zajęciach. Doskonałą ocenę pracy uczniów jest zastosowanie zdobytej wiedzy matematycznej w codziennym życiu, uzyskiwanie lepszych rezultatów w uczeniu się matematyki.

Treści realizowane w ramach kółka zajęć

I Jednostki miar:

Ważenie i mierzenie – sprawiedliwy podział.

Obliczenia kalendarzowe, zegarowe, pieniężne.

Obliczenia miary i wagi – nowe jednostki wagi.

II Tematy geometryczne:

Geometria – figury na płaszczyźnie.

Geometria – bryły.

III Działania na liczbach:

Pojęcie liczby.

Własności ciągów liczb naturalnych.

Własności liczb naturalnych i działań na nich.

Liczby arabskie i rzymskie.

IV Zadania nietypowe, niepełne i z mylną informacją.

Literatura: 

 • J. Stasica, 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasie 1-3
 • A. Podgórska, Łamigłówki 8 – letniej główki
 • B. Lankiewicz, Z. Semadeni, Matematyka 2
 • A. Cheba, Matematyka 2 – utrwalamy i sprawdzamy
 • J. Hanisz: Zadania na szóstkę. Warszawa 1997
 • E. Gruszczyk-Kolczyńska, M. Skura, Skarbiec matematyczny. Warszawa 2005
 • Red. Z. Bobiński i inni, Matematyka z wesołym Kangurem. Toruń 2004
 • A. Ludwa, Wesoły świat matematyki dla klas II. Poznań 2003

Program zajęć rozwijających zainteresowania opracowała: Agnieszka Mroczek – Czytelniczka Portalu