Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja matematyczna Program zajęć rozwijających zainteresowania „Z matematyką za pan brat” dla uczniów klasy...

Program zajęć rozwijających zainteresowania „Z matematyką za pan brat” dla uczniów klasy II

0

Nauczanie matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Obliczenia matematyczne ustne i pisemne, rozwijają umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania.

Program „Z matematyką za pan brat” jest programem edukacyjnym realizowanym 1 x w tygodniu w ramach dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów klasy II zainteresowanych matematyką, lubiących zabawy z matematyką. W zajęciach mogą brać udział nie tylko uczniowie zdolni, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne, ale i uczniowie słabsi, którzy poprzez udział w grach i zabawach matematycznych będą wzmacniali wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.

Cele zajęć:

 • rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 • doskonalenie sprawności rachunkowej,
 • uczenie matematycznego porządku,
 • uczenie wyciągania wniosków z wykonywanych ćwiczeń,
 • rozwijanie wytrwałości w dochodzeniu do poprawnego rozwiązywania zadania,
 • poszerzanie horyzontów myślenia,
 • rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej,
 • zachęcanie do rozwiązywania łamigłówek, krzyżówek, rebusów,
 • uczenie tworzenia nowych wersji zadania, poprzez zmianę warunków w nim zawartych,
 • uczenie dostrzegania w treści zadania informacji nie podanych wprost,
 • wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym (zegar, kalendarz, jednostki czasu, miary, pojemności, liczenie pieniędzy),
 • uczenie niekonwencjonalnych sposobów dochodzenia do poprawnego wyniku,
 • wzmacnianie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań i stwarzania możliwości odnoszenia sukcesów,
 • czytanie poleceń ze zrozumieniem i czytanie informacji.

Metody pracy

W programie wykorzystano metody aktywne, które stosowane w praktyce szkolnej ułatwiają pracę uczniów. Ich założeniem jest przewaga uczenia się nad nauczaniem, a więc większe zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny. Metody te sprzyjają samodzielnemu zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy i są to np.:

 • burza mózgów
 • dyskusja
 • gry i zabawy matematyczne
 • łamigłówki, rebusy, krzyżówki
 • pogadanka
 • pokaz

Formy pracy:

 • grupowa jednolita zróżnicowana
 • indywidualna jednolita zróżnicowana

Środki dydaktyczne:

 • tablica interaktywna
 • zegar, kalkulator
 • domino
 • taśmy do mierzenia, przyrządy geometryczne, kostki do gry
 • gry planszowe, gry i zabawy logiczne – układanki, tangramy, krzyżówki matematyczne, sudoku itp.
 • zbiory zadań
 • karty pracy

Umiejętności ucznia po realizacji programu

Uczeń powinien:
 • definiować i analizować problem matematyczny – stawiać właściwe pytania, wykonywać w pamięci proste obliczenia, mierzyć długości i pojemności oraz ważyć przedmioty, zamieniać podstawowe jednostki miar, wykonywać obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
 • dostrzegać w zadaniach prawidłowości (porządkować, klasyfikować, uogólniać dane), poprawnie zapisywać przeprowadzone obliczenia,
 • twórczo współpracować w zespole, grupie, wykorzystywać zbiorowe doświadczenie,
 • podejmować kolejny wysiłek, nie zrażając się uprzednim niepowodzeniem,
 • podejmować działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań.

Ewaluacja

Ewaluację programu stanowią odczucia, rozmowy, małe sukcesy, próby oceny pracy po zajęciach. Doskonałą ocenę pracy uczniów jest zastosowanie zdobytej wiedzy matematycznej w codziennym życiu, uzyskiwanie lepszych rezultatów w uczeniu się matematyki.

Treści realizowane w ramach kółka zajęć

I Jednostki miar:

Ważenie i mierzenie – sprawiedliwy podział.

Obliczenia kalendarzowe, zegarowe, pieniężne.

Obliczenia miary i wagi – nowe jednostki wagi.

II Tematy geometryczne:

Geometria – figury na płaszczyźnie.

Geometria – bryły.

III Działania na liczbach:

Pojęcie liczby.

Własności ciągów liczb naturalnych.

Własności liczb naturalnych i działań na nich.

Liczby arabskie i rzymskie.

IV Zadania nietypowe, niepełne i z mylną informacją.

Literatura: 

 • J. Stasica, 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasie 1-3
 • A. Podgórska, Łamigłówki 8 – letniej główki
 • B. Lankiewicz, Z. Semadeni, Matematyka 2
 • A. Cheba, Matematyka 2 – utrwalamy i sprawdzamy
 • J. Hanisz: Zadania na szóstkę. Warszawa 1997
 • E. Gruszczyk-Kolczyńska, M. Skura, Skarbiec matematyczny. Warszawa 2005
 • Red. Z. Bobiński i inni, Matematyka z wesołym Kangurem. Toruń 2004
 • A. Ludwa, Wesoły świat matematyki dla klas II. Poznań 2003

Program zajęć rozwijających zainteresowania opracowała: Agnieszka Mroczek – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version