16.2 C
Polska
poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Język angielskiKonspekt lekcji języka angielskiego w nauczaniu zdalnym

Konspekt lekcji języka angielskiego w nauczaniu zdalnym

Konspekt lekcji języka angielskiego w nauczaniu zdalnym

rok szkolny 2020/2021

Temat lekcji: Ćwiczenie słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Autor:

Anna Kiszkiel

Data:

15.03.2021 r.

Przedmiot:

język angielski

Klasa:

VI b

Podstawa programowa:

Wymagania ogólne:

I. Znajomość środków językowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.

III. Tworzenie wypowiedzi.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

Cele kształcenia ogólnego:

 1. Rozwijanie kompetencji leksykalnych, społecznych.
 2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
 3. Wspieranie ucznia w tworzeniu poprawnych wypowiedzi w j. angielskim.

Wymagania szczegółowe:

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych.

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne.

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne.

V. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie.

VI. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Cele lekcji – uczeń:

 • wykorzystuje dotychczasową wiedzę w praktyce, uczestniczy w zabawie z użyciem języka angielskiego,
 • wykorzystuje umiejętność komunikowania się w języku obcym w mowie i w piśmie,
 • utrwala formę przeszłą podstawowych czasowników regularnych i nieregularnych w czasie Past Simple,
 • umie pracować w zespole,
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • wykorzystuje wiedzę o charakterze naukowym do formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących społeczeństwa,
 • doskonali sprawności rozumienia tekstu słuchanego,
 • doskonali sprawności rozumienia tekstu czytanego.

Informacja o treściach z tego tematu przekazywanych na poprzednich lekcjach – uczniowie:

 • znają już reguły dotyczące tworzenia czasowników regularnych w czasie Past Simple,
 • nauczyli się czasowników nieregularnych w czasie Past Simple,
 • umieją pracować z prostymi tekstami słuchanymi i czytanymi.

Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów – sposób ich nadbudowywania:

 • uczniowie przypomną i utrwalą zasady tworzenia czasowników regularnych i nieregularnych w czasie Past Simple,
 • słownictwo poznane w dziale 6, pozwoli uczniom lepiej zrozumieć krótki tekst czytany.

Narzędzia TIK do wykorzystania na tej lekcji oraz cel ich zastosowania:

 • TIK do współpracy i komunikowania się w procesie uczenia się; Office 365 – Teams -spotkanie z klasą, podręcznik w wersji elektronicznej,
 • Dziennik internetowy Primus,
 • Ćwiczenia interaktywne – LearningApps.org

Przebieg lekcji – aktywności prowadzące do osiągnięcia celów lekcji oraz czas ich trwania:

I Faza wstępna

1. Czynności organizacyjne:

a. Nauczyciel zaczyna spotkanie z klasą na Teams – online od przywitania się.

b. Następnie nauczyciel przedstawia temat, sprawdza obecność i wyznacza osobę do napisania daty w j. angielskim.

c. Prowadzący podaje cele lekcji i sprawdza, jak te cele są zrozumiałe.

d. Kolejnym elementem będzie zadanie przez nauczyciela pytania kluczowego: Jak myślicie, dlaczego po raz kolejny będziemy ćwiczyć czasowniki w czasie przeszłym? – burza mózgów.

2. Warm up

a. Uczniowie widzą na monitorze swoich sprzętów elektronicznych wyświetlone przez nauczyciela ćwiczenie, na którym zaprezentowane są czynności. Dzieci mają za zadanie odgadnąć, jaka to jest czynność w j. angielskim i podać czas przeszły od tego czasownika nieregularnego.

II Faza realizacyjna (praca z podręcznikiem)

1. Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Uczniowie usłyszą pytanie w j. angielskim. Nauczyciel pyta, czy polecenie jest zrozumiałe i czy dzieci pamiętają zasady tworzenia czasowników regularnych w czasie Past Simple. Po ok. 3-4 min. wyznaczone osoby udzielają odpowiedzi, a reszta klasy sprawdza czy były one poprawne.

2. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

a. Uczniowie czytają polecenie oraz wskazówkę przed przystąpieniem do czytania pytań i całego tekstu. Nauczyciel upewnia się, czy uczniowie zrozumieli polecenie i słownictwo z tekstu. Uczniowie otrzymują ok. 5-7 minut na zapoznanie się z tekstem i odszukanie odpowiedzi.

b. Nauczyciel zadaje pracę domową w zeszycie ćwiczeń uczniów (Ćw. 2/55).

3. Gry interaktywne „Milionerzy” i „Wyścigi konne”.

Nauczyciel prezentuje ćwiczenia interaktywne, w których chętni uczniowie podają nauczycielowi lub samodzielnie zaznaczają formę przeszłą czasowników nieregularnych w czasie Past Simple.

(learningapps.org)

III Faza podsumowująca

Sposób podsumowania lekcji z uwzględnieniem celów:

Wykorzystanie techniki niedokończonego zdania:

 • podobało/nie podobało mi się to zadanie, ponieważ ……………………….
 • najlepiej z gramatyki zapamiętałem …………………………………………….
 • najciekawsze słówko/najtrudniejsze dla mnie słówko użyte w komiksie to ……………………….
 • trudność sprawiło mi ……………………………………………………………….
 • łatwe dla mnie było …………………………………………………………….

Wykorzystane pomoce, literatura źródłowa, materiały przygotowane przez nauczyciela:

 • Blog CEO – 10 Zasad Dobrej Edukacji Zdalnej Według Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Jacek Pyżalski: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele – e-book
 • Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Evolution Plus, wyd. Macmillan dla klasy 6 szkoły podstawowej
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Konspekt lekcji języka angielskiego opracowała: Anna Kiszkiel – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY