Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Program realizacji doradztwa zawodowego

Program realizacji doradztwa zawodowego

0
Na stole leżą otwarta książka i żółta podkładka, a na niej 3 białe karteczki z rysunkami
Program realizacji doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr …
z Oddziałami Integracyjnymi im. … w …
Rok szkolny 2019/2020

CZĘŚĆ I

1. Podstawa prawna

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

2. Odbiorcy działań

Odbiorcami działań realizacji doradztwa zawodowego w szkole są:

  • oddziały w klasach I-III,
  • oddziały w klasach I-VI,
  • oddziały w klasach VII-VIII,
  • nauczyciele,
  • rodzice.

3. Sposób dokumentowania realizacji doradztwa zawodowego

Realizacja działań doradztwa zawodowego udokumentowana będzie wpisami w e-dzienniku, w przypadku zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w programach nauczania. Wymagania z zakresu doradztwa zawodowego zostały włączone do zestawu celów edukacyjnych zaplanowanych na konkretne lekcje.

4. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego

4.1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III

1. Poznanie siebie

Uczeń:

1.1. opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

1.2. prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3. podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4. podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5. podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1. odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2. podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3. opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4. omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5. opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6. posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1. uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2. wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3. wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1. opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2. planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3. próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

4.2. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1. określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2. wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3. podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

1.4. prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1. wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

2.2. opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3. podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4. posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5. wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1. wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

3.2. wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3. samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1. opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

4.2. planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3. próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

4.3. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1. określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2. rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3. dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4. rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5. rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6. określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7. określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1. wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2. porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3. wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4. uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5. analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6. wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7. dokonuje autoprezentacji;

2.8. charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1. analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2. analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3. charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4. określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2. określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3. identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4. planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

Pobierz cały dokument

Program realizacji doradztwa zawodowego opracowała: Aneta Maniak – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version