Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Opinia o uczniu skierowanym na badania psychologiczno-pedagogiczne do PPP

Opinia o uczniu skierowanym na badania psychologiczno-pedagogiczne do PPP

0

Uczeń posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kształceniu specjalnym w szkole masowej na pierwszy etap kształcenia. Na jego podstawie ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Zajęcia edukacyjne dostosowywane są do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka.

XXX uczęszczał w roku szkolnym XXX do klasy 3 integracyjnej Szkoły Podstawowej XXX.

Uczeń przestrzega ustalonych zasad. Potrafi współpracować z innymi, stara się dążyć do wykonania ustalonego zadania. Rozumie kierowane do niego komunikaty. Podczas pracy zespołowej wykazuje małą aktywność. Wyraża opinię na określony temat. Nabył umiejętność nazywania, rozumienia, interpretowania różnych stanów emocjonalnych. Dość dobrze radzi sobie z określeniem swojego nastroju, określa przyczyny, dlaczego tak się czuje. Potrafi wymienić swoje mocne strony. Chętnie opowiada o swoich zainteresowaniach. Chłopiec szybko reaguje na czynniki rozpraszające jego uwagę. Niewłaściwie reaguje na sytuacje trudne i dla niego niezrozumiałe. Czasami przerywa wykonywane zadanie opowiadając o tematach odbiegających od tematyki zajęć, podśpiewuje, mówi szeptem do siebie, przez co rozprasza się. Nie zawsze potrafi wyczuć intencje czy emocje rozmówcy. Bardzo przejmuje się, na zwróconą uwagę. Przeżywa każdą niemiłą sytuację, jest bardzo wrażliwy. Źle znosi porażkę. Wykazuje dużą podatność na stres. Ma trudność z prawidłowym nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów w relacjach rówieśniczych. Na zajęcia uczęszcza systematycznie. Pracuje w dobrym tempie, zawsze dokładnie, ale zawsze pod kontrolą nauczyciela, musi mieć pewność, że dobrze wykonuje polecenie. Ma problemy z dłuższym skupieniem uwagi, pozbawiony na chwilę obecności nauczyciela, szybko zniechęca się.

Uczeń ma wysoki zasób wiadomości ogólnych, posiada bogaty zasób słownictwa. Jego wypowiedzi nie zawsze są przemyślane i tworzą logiczną całość. Mowa ucznia jest zrozumiała, komunikuje się werbalnie. Wskazuje przyczyny, skutki zjawisk, działań i wydarzeń. Pomimo wady wzroku, XXX dobrze radzi sobie z wykonywaniem zadań angażujących wzrok: dobiera w pary jednakowe obrazki, zapamiętuje i odtwarza sekwencje co najmniej czterech przedmiotów, określa, co zmieniło się na obrazku, w rozmieszczeniu przedmiotów, zapamiętuje szczegóły na obrazku po zasłonięciu (podczas zajęć rewalidacyjnych). Brak stabilizacji obrazu i wada wzroku wpływa na problemy z prawidłowym czytaniem. XXX czyta nowe teksty, popełniając błędy. Poznane teksty czyta poprawnie, często ze zrozumieniem. Uczy się tekstów na pamięć, dobrze recytuje. Pisze bardzo starannie, dba o estetykę zeszytów i ćwiczeń. Przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu, popełniając błędy nie tylko ortograficzne, opuszcza litery, pisze fonetycznie. Pisze, rysuje w wolnym tempie, dostosowanym do swoich możliwości. U ucznia występuje wzmożone napięcie mięśniowe podczas pisania, rysowania, wycinania drobnych elementów. Przyswoił podstawowe wiadomości gramatyczne. Interesuje się przyrodą, szczególnie wsią, chętnie ze szczegółami opowiada. Wykonuje obliczenia sposobem pisemnym. Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego, popełniając błędy. Zna tabliczkę mnożenia. Rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające jednego działania z pomocą nauczyciela. Na ogół poprawnie posługuje się pieniędzmi, kalendarzem, miarką centymetrową i zegarem. Stosowanie w praktyce zdobytych wiadomości sprawia mu trudności. Uczy się słówek z języka angielskiego. Podczas pracy zespołowej komunikuje się za pomocą nowych technologii. Prace manualne uczeń wykonuje z dużą starannością i estetyką. Chętnie śpiewa w grupie oraz bierze udział w zabawach rytmicznych. XXX uczestniczy w zajęciach ruchowych. Wykonuje ćwiczenia dostosowane do swoich możliwości, wykazuje słabą koordynację ruchową. Ma duże trudności z wykonywaniem ćwiczeń z przyborami oraz z planowaniem ruchu. Obniżone są reakcje równoważne, wzmożona wrażliwość dotykowa. Uczeń wykazuje stany lękowe podczas wykonywania prostych ćwiczeń: np. podnoszenia nóg w leżeniu na plecach, przechodzenia nad leżącą szarfą, laską, pokonywania biegiem większych odległości, np. całej hali gimnastycznej lub boiska.

Autorki: Ewa Rozmarynowicz oraz Joanna Traczyk – Czytelniczki Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version