Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Woda źródłem naszego życia – scenariusz lekcji dla klasy I

Woda źródłem naszego życia – scenariusz lekcji dla klasy I

0

Temat: Woda źródłem naszego życia.

Cel główny:

 • uświadomienie uczniom konieczności ochrony wód,
 • zapoznanie uczniów z obiegiem wody w przyrodzie.

Treści nauczania – podstawa programowa:

I. Edukacja polonistyczna

 • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
 • wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
 • słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby;
 • formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
 • wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych.

II. Edukacja przyrodnicza

 • planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego;
 • chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie.

Cele i treści nauczania – edukacja twórcza (TRP):

Uczeń:

 • zna i stosuje do rozwiązania problemu heurystyki TRP: ćw. drzewko decyzyjne, mapa myśli,
 • doskonali umiejętność planowania i organizowania pracy w procesie TRP,
 • rozwija myślenie indukcyjne, transformacyjne i zdolność rozwiązywania problemów,
 • konstruuje wiedzę, wykorzystuje dostarczone mu źródła wiedzy,
 • zadaje pytania, wyciąga wnioski,
 • współpracuje w zespole – dokonuje podziału ról i zadań, kontroluje przebieg działań, pamięta o kontrolowaniu czasu.

FAZA I

1. Cele w języku ucznia:

Nauczyciel: Na dzisiejszej lekcji poznacie obieg wody w przyrodzie i stworzycie
własny jego schemat. Zapoznacie się ze sposobami oczyszczania wody oraz dowiecie
się czy jest to łatwe zadanie. Dowiecie się, dlaczego woda powinna być czysta.

2. Pytanie problemowe:

Dlaczego musimy dbać o czystość wody?

3. Zadania wprowadzające do tematu:

Nauczyciel: prosi uczniów o wysłuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Jedna srebrna
kropla”.

Następnie nauczyciel wraz z dziećmi odtwarzają wędrówkę kropelki podczas doświadczenia: nauczyciel wlewa wodę do czajnika (czyli naszą kropelkę), następnie
gotuje wodę w czajniku, nad którym trzyma talerz, para z czajnika osadza się na talerzu i znowu zmienia się w wodę.

Na podstawie opowiadania i doświadczenia dzieci rysują plakat o wędrówce wody w przyrodzie.

FAZA II

4. Wprowadzenie do zadania głównego:

Wykorzystanie techniki: Co by było, gdyby?

Nauczyciel: Zastanówcie się, co by było, gdyby woda, która paruje, była brudna? Co by
było, gdyby woda, która spada na nas z deszczem też była brudna?
Dzieci w grupach tworzą różne scenariusze skutków zanieczyszczenia wody.

Drzewko decyzyjne

Co możemy zrobić, żeby woda była czysta? – Wspólne uzgodnienie, że wodę można
oczyścić.

Doświadczenie – dzieci wykonują doświadczenie w grupach „Czy łatwo jest oczyścić
wodę?”. Każda grupa otrzymuje dwa filtry, gazik, watę i próbuje oczyścić wodę
zanieczyszczoną: piaskiem, farbą, mąką, proszkiem do prania. Uczniowie sprawdzają
czy oczyszczanie wody jest łatwe.

FAZA III

5. Wykonanie ćwiczenia głównego:

Przypomnienie pytania problemowego: Dlaczego musimy dbać o czystość wody?
Odkryliście już, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie. Wiecie też, że wody nie da się
oczyścić. Opracujcie mapę myśli z negatywnymi skutkami zanieczyszczeń wody.

6. Weryfikacja – sprawdzanie rozwiązania, udoskonalanie.

7. Prezentacja rozwiązań przez uczniów.

FAZA IV

8. Ważne pytania nauczyciela:

Metoda niedokończonych zdań – nauczyciel prosi, aby dzieci dokończyły następujące zdania:

 • Dziś dowiedziałem/dowiedziałam się, że…
 • Dziś najważniejsze dla mnie było…
 • Zainteresowało mnie dziś…
 • Trudność sprawiło mi…

9. Wyciąganie wniosków przez uczniów oraz ocena koleżeńska i/lub samoocena:

Piktogramy – dzieci ustawiają się pod kropelką z napisem, który wg nich najbardziej opisuje ich pracę na dzisiejszej lekcji:

 • Aktywnie uczestniczyłem/am
 • Angażowałem/am się w prace w zespole
 • Zadawałem/am pytania
 • Dziś miałem/am gorszy dzień

10. Informacja zwrotna od uczniów o efektywności sposobów pracy na lekcji służących uczeniu się:

Metoda kosz i walizka – dzieci na karteczkach rysują, co im się najbardziej podobało i to wkładają do walizki, a co im się nie podobało i to wkładają do kosza.

11. Praca domowa dla chętnych:

 • Odszukać informacje o oczyszczalniach wód, gdzie się znajdują, jak pracują, o zasadach działania ujęć uzdatniania wody, o systemie kanalizacji oraz jak ludzie chronią zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem.

Autor: Anna Orłowska-Niedziela – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version