Strona główna Najpopularniejsze Innowacja pedagogiczna – Sztuka emocji

Innowacja pedagogiczna – Sztuka emocji

0

Karta informacyjna
innowacji pedagogicznej przeprowadzonej
w Szkole Podstawowej nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Temat innowacji pedagogicznej,,Sztuka emocji’’
Imię i nazwisko zespołu autorskiegoAnita Orzechowska, Sylwia Wiśniewska
Imię i nazwisko osób wdrażających innowacjęAnita Orzechowska, Sylwia Wiśniewska
Czas trwania innowacji09.12.2020 r. – 25.06.2021 r.

Informacje dotyczące innowacji

Rodzaj innowacji pedagogicznej (właściwe podkreślić)Osoby objęte działaniami (właściwe podkreślić)Zajęcia edukacyjne objęte innowacją (właściwe podkreślić)
– programowa,
– organizacyjna,
– metodyczna,
mieszana.
jeden oddział lub grupa uczniów,
– więcej oddziałów,
– wszystkie odziały.
wybrane zajęcia edukacyjne,
– wszystkie zajęcia edukacyjne,
– jeden przedmiot nauczania,
– więcej przedmiotów nauczania.

Opis innowacji

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznejMotywatorem do powstania niniejszej innowacji była potrzeba nauczenia się dzieci radzenia sobie z różnymi emocjami, jak również nabycie umiejętności ich rozpoznawania i nazywania. Dzięki realizacji innowacji, dzieci uczyć się będą nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów oraz rozwijać umiejętności rozpoznawania i nazywania „dobrych” wartości moralnych, które powinny być drogowskazem w życiu każdego człowieka.
Cele ogólne innowacji pedagogicznej– kształtowanie osobowości i wspieranie rozwoju uczniów;
– rozładowywanie trudnych emocji, a także wyzwalanie pozytywnych, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych uczniów;
– stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznejSztuka jest zapisem ludzkich uczuć, zarówno tych najbardziej radosnych, jak również smutnych. Wychowanie przez sztukę pozwala poznawać świat wszystkimi zmysłami: dotykiem, słuchem, wzrokiem, węchem. Wykorzystanie elementów arteterapii i treningu umiejętności społecznych podczas zajęć z edukacji społecznej będą ich dodatkowym komponentem, pozwalającym uczniom uzewnętrznić myśli, przeżycia.
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznejUczeń:
– rozpoznaje i potrafi nazwać swoje emocje;
– zachowuje się zgodnie z przyjętymi normami;
– zna różne konstruktywne metody na opanowanie złości, agresji;
– umie komunikować swoje potrzeby i uczucia w sposób werbalny i niewerbalny;
– umie dostrzegać w sobie pozytywne cechy, własną wartość;
– potrafi pokonywać przeszkody bez używania przemocy;
– wie, jak w określonych sytuacjach zapanować nad swoimi emocjami;
– wie, jak postępować w sytuacjach      konfliktowych.
Opis innowacji pedagogicznejZajęcia będą miały charakter dwuetapowy. Część pierwsza będzie dotyczyła zagadnień teoretycznych związanych z daną emocją, uczuciem. Wykorzystane zostaną karty pracy, teksty biblioterapeutyczne, filmiki oraz aktywizujące formy nauczania (mapa myśli, burza mózgów, rybia ość itp.), druga zaś wyrażania ekspresji emocjonalnej, poprzez techniki plastyczne oraz scenki sytuacyjne.
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznejNarzędziami sprawdzającymi wyniki innowacji będą:
– obserwacja uczestników innowacji;
– ankiety;
– lapbook (wystawa szkolna);
– scenki sytuacyjne (filmiki);
– dokumentacja fotograficzna.
Finansowanie innowacji pedagogicznejNie dotyczy

Adnotacje Dyrektora Szkoły

Data wpływu innowacji pedagogicznej 
Opinia Rady Pedagogicznej – data, numer uchwały 
Podpis i data Dyrektora szkoły, zatwierdzający realizację innowacji 

Poznań, ……………………………

…………………………………………………

 Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Autorki: Anita Orzechowska oraz Sylwia Wiśniewska – Czytelniczki Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version