Strona główna Klasy 4-8 Zajęcia dziennikarskie w szkole podstawowej – program autorski

Zajęcia dziennikarskie w szkole podstawowej – program autorski

0

Dziennikarskie ABC…

Program autorski pt. „Zajęcia dziennikarskie w SP w klasie 7”

Opracowała: Agata Kappel

Cykl lekcji dla klasy 7 na rok szkolny 2019/2020

I. Wstęp

Program zakłada zdobywanie przez uczniów interdyscyplinarnych umiejętności: planowania, organizowania pracy, komunikacji, posługiwania się technologią informacyjną. Zachęca do podejmowania twórczych działań wzmagając aktywność i samodzielność uczniów. Sprzyja wyrażaniu sądów i myśli.

W swym zakresie obejmuje wiedzę teoretyczną (np. wprowadzenie terminologii dziennikarskiej) oraz praktyczną.

II. Uwagi o realizacji programu

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu – 1 godzina. W drugim półroczu zaplanowałam konkurs „Super dziennikarz kl. 7”.

III. Cele programu

Cele ogólne:

 • wszechstronny rozwój uczniów,
 • rozbudzanie zainteresowań i zdolności,
 • kształcenie postaw kreatywnych,
 • uczenie odpowiedzialności za własną pracę,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie,                 
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, prasa, radio, telewizja),
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych,
 • doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym,         
 • przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych,
 • rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej,
 • wykorzystanie programów i technik komputerowych.

IV. Treści programowe

Tematyka zajęć, zadania do realizacji

1. Poznanie pracy dziennikarza i wydawcy.

2. Formułowanie zasad obowiązujących w pracy dziennikarza.

3. Co to znaczy: „dobry dziennikarz”?

4. Słowniczek młodego dziennikarza.

5. Czasopisma i gazety.

6. Środki masowego przekazu.

7. Mass media.

8. – 10. Podstawowe gatunki wypowiedzi dziennikarskiej:

 • artykuł,

• sprawozdanie,

• notatka,

• reportaż,

• wywiad (wywiady z nauczycielami).

11. Reklama.

12. Prace redakcyjne – konkursowe.

13. Radio.

14. Podsumowanie całorocznej pracy młodych dziennikarzy: konkurs Super dziennikarz 7.

V. Procedury osiągania celów

Do najczęściej stosowanych należeć będą:

 • „burza mózgów”,
 • metoda projektu,
 • metaplan,
 • debata,        
 • praca z tekstem,
 • metoda ćwiczeniowa,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • konkursy. 

Rzadziej stosowane będą metody podające m.in.: mini – wykład.

Formy pracy:

 • indywidualna – podczas samodzielnego przygotowywania materiałów i artykułów,
 • praca w małych grupach zadaniowych, najczęściej 2 – 3 osobowych,
 • zbiorowa – podczas zajęć w szkole (narady dziennikarskie),
 • praca w terenie – przygotowywanie sond i wywiadów,
 • udział w imprezach i uroczystościach szkolnych (sprawozdania).

Środki dydaktyczne:

 • słowniki i encyklopedie,
 • Internet,
 • sprzęt audiowizualny,         
 • teczki z materiałami uczniów.

VI. Ewaluacja

Ocena programu ma na celu określenie jego przydatności w dalszej pracy. Zadaniem takiej ewaluacji będzie w miarę konieczności ulepszanie programu przez ewentualne zmiany. Opierać będzie się ona przede wszystkim na obserwacji działań praktycznych (aktywność i zaangażowanie uczniów na zajęciach, umiejętność współdziałania w grupie, wartości przygotowanych artykułów) oraz finale konkursowym.

……………………………………………

miejsce, data

………………………………………………………

podpis Dyrektora Szkoły

Program autorski pt. „Zajęcia dziennikarskie w SP w klasie 7” opracowała: Agata Kappel – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version