Strona główna Klasy 4-8 Język polski Z lekturką pod chmurką, czyli jak spędzić twórczą lekcję języka polskiego w...

Z lekturką pod chmurką, czyli jak spędzić twórczą lekcję języka polskiego w plenerze – innowacja pedagogiczna

0

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska 

Innowacja pedagogiczna metodyczno-organizacyjna

Temat innowacji: „Z lekturką pod chmurką, czyli jak spędzić twórczą lekcję języka polskiego w plenerze”

Nazwa szkoły:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku

Autorzy: 

Magdalena Bajsicka, Dorota Anna Żuk

Data wprowadzenia:

01.09.2021

Data zakończenia:

30.04.2022 (z możliwością kontynuacji na kolejne lata)

Zakres innowacji:

Adresatami są uczniowie z klas V – VIII.

Zajęcia innowacyjne będą się odbywać w ramach zajęć edukacyjnych w trakcie języka polskiego. Niniejsza innowacja ma zachęcać i motywować uczniów do wspólnego czytania na świeżym powietrzu oraz szerzyć ideę londyńskich nauczycieli, która ma na celu zachęcać do nauki na łonie natury, uczenia się poprzez edukację terenową, prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie. Do tego edukację bardzo skuteczną, bo angażującą różne zmysły. Ma ona również na celu pobudzić wyobraźnię ucznia, propagować rozwój czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej oraz rozwijać jej zainteresowanie literaturą.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Z lekturką pod chmurką, czyli jak spędzić twórczą lekcję języka polskiego w plenerze” zrodziła się z udziału szkoły w ogólnopolskim projekcie „Dzień Pustej Klasy”. Na lekcjach języka polskiego zauważyłyśmy również potrzebę „czytania pod chmurką”, szczególnie w słoneczne dni, kiedy aura za oknem zachęca do wszelkich aktywności na świeżym powietrzu. Przyczyniło się to do powstania niniejszej innowacji.

Opis innowacji:

I. Wstęp do innowacji:

Poniższy program został stworzony w wyniku doświadczeń konwersatoryjnych na temat naszych szkolnych lektur. Chciałyśmy, aby nasi uczniowie podejmowali rozmowę na temat swoich wrażeń czytelniczych, częściej czytali na forum klasowym i postanowiłyśmy zapewnić im bardziej naturalne warunki otoczenia, zachęcające do sięgania po książkę.

II. Założenia ogólne:

Innowacja „Z lekturką pod chmurką, czyli jak spędzić twórczą lekcję języka w plenerze” skierowana jest do uczniów klas IV – VIII.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • kontakt z naturą podczas zajęć terenowych,
 • angażowanie różnych zmysłów podczas czytania,
 • poprawa koncentracji podczas czytania,
 • rozwój zainteresowań czytelniczych,
 • zachęcanie do podejmowania dyskusji na temat literatury,
 • zachęcanie do głośnego czytania na forum klasowym,
 • budowanie poczucia własnej wartości.

III. Cel główny:

 • zapoznanie uczniów z ideą „czytania pod chmurką”,
 • rozwijanie kompetencji językowych podczas dyskusji o literaturze,
 • motywowanie do głośnego czytania na forum klasowym oraz do czytania lektur szkolnych,
 • organizowanie procesów edukacyjnych w sposób pobudzający zmysły podczas czytania,
 • inspirowanie uczniów do twórczego spędzania czasu na łonie natury.

IV. Cele szczegółowe:

 • poprawa koncentracji podczas zajęć dydaktycznych,
 • aktywny udział w zajęciach może przełożyć się na wzrost kompetencji lingwistycznych i komunikacyjnych oraz wzbogacanie zasobu leksyki,
 • uatrakcyjnienie procesu kształcenia,
 • lepsza przyswajalność treści lektur,
 • kształtowanie w uczniach potrzeby kontaktu z przyrodą.

V. Metody, formy i środki dydaktyczne:

Metody:

pokazowa, wysłuchanie dzieła, praca z tekstem, dyskusja tematyczna, burza mózgów, drama, ćwiczenia głosowe.

Formy:

indywidualna, zbiorowa, w grupach.

Środki dydaktyczne:

teksty dzieł literackich.

VI. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji):

Osiągnięciem dla ucznia będzie nauczenie się:

 • prawidłowego modulowania głosu,
 • tworzenie indywidualnych refleksji podczas czytania i artykułowania ich na forum klasowym,
 • wzbogacenie zasobu leksyki,
 • umiejętność prowadzenia dyskursu o literaturze,
 • angażowanie różnych zmysłów podczas czytania „pod chmurką”,
 • wzrost wiary we własne możliwości czytelnicze.

Nauczyciel:

 • rozbudza w uczniach potrzebę zajęć terenowych oraz kontaktu z naturą,
 • poznaje preferencje czytelnicze uczniów oraz ich możliwości,
 • podniesie motywację i zaangażowanie ucznia podczas lekcji,
 • podniesie atrakcyjność procesu kształcenia,
 • rozbudzi zainteresowanie tą metodą wśród innych nauczycieli.

VII. Tematyka zajęć

(W związku z tym, że zakres poznawania ogranicza się do lekcji, uczniowie częściowo mogą utrwalić następujące zagadnienia związane z zakresem materiału w poszczególnych klasach):

 • lektury szkolne i występujące w nich wątki,
 • poezja (tu poeci z podstawy programowej i poezja regionalna – Podlasie),
 • literatura z wątkiem przyrodniczym (wybrana wspólnie z nauczycielem polonistą),
 • literatura związana z indywidualnymi preferencjami ucznia (osoby chętne).

VIII. Ewaluacja:

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzą:

 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
 • rozmowy z nauczycielami uczącymi innych przedmiotów,
 • dokumentację fotograficzną podczas zajęć i umieszczenie jej wraz z opisem na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym FB,
 • ankietę dotyczącą przydatności zajęć wśród uczniów.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

Autorki: Magdalena Bajsicka, Dorota Anna Żuk – Czytelniczki Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version