21.5 C
Polska
poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaWarsztat pracySprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty:

Anna Reinberger

Stanowisko:

wychowawca świetlicy

Miejsce zatrudnienia:

Zespół Szkół w Wilamowicach

Okres trwania stażu: 

01.09.2020 – 31.05.2021

Imię i nazwisko opiekuna: 

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2020/2021. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm), a także zawarte w nim wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Pracę w charakterze wychowawcy świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Wilamowicach rozpoczęłam 01.09.2020 roku.

Staż pod opieką pani … rozpoczęłam w dniu 01.09.2020 roku. Zgodnie z przepisami trwał on 9 miesięcy i zakończył się w dniu 31.05.2021 roku.

W pierwszych dniach września spotkałam się z opiekunem stażu i wspólnie ustaliłyśmy zasady naszej współpracy. Zapoznałam się ze specyfiką pracy szkoły. Dokonałam analizy przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, które stały się podstawą opracowania planu rozwoju zawodowego złożonego Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia.

W trakcie stażu realizowałam niezbędne wymagania zawarte w rozporządzeniu, w szczególności dotyczące prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu i obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, samodoskonalenia zawodowego.

 • Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji:
  zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu;
 • Dokonałam analizy i oceny własnych działań.

1. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż:

§6 ust. 2  pkt. 1

We wrześniu 2020 roku zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z treścią:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.u. z 2018r. poz. 1574) i Rozporządzenie Ministerstw Edukacji Narodowej z dn. 23.08.2019r. Dz. U. 2019 poz. 1650 zmieniające rozporządzenie w/s uzyskania awansu zawodowego.
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
 3. Zapoznałam się również z dokumentami regulującymi organizację pracy szkoły, zadaniami oraz zasadami jej funkcjonowania, a w szczególności przeanalizowałam:
 • Statut Szkoły
 • Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 • Regulaminy.

Analiza wyżej wymienionych dokumentów pozwoliła mi zaplanować realizację zadań stawianych przed kandydatem na nauczyciela kontraktowego, poznać specyfikę funkcjonowania szkoły, jej organizację i zadania. Dowiedziałam się, jaka dokumentacja obowiązuje w placówce w wersji papierowej lub elektronicznej, jak należy ją prowadzić.

W okresie trwania stażu aktywnie brałam udział w posiedzeniach rad pedagogicznych. Podczas zebrań dowiedziałam się o zasadach funkcjonowania placówki, dokumentacji prowadzonej w placówce, omawiałam z dyrekcją i nauczycielami sprawy organizacyjne i ważne dla szkoły. Pogłębiałam swoją wiedzę dotyczącą współpracy z rodzicami. Brałam udział w szkoleniu BHP. Dodatkowo korzystałam z informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, portaloswiatowy.pl, edunews.pl, dzięki którym poznawałam nowinki edukacyjne, które mogłam wdrożyć w proces edukacyjny.

Na początku roku szkolnego wraz z opiekunem stażu panią … opracowałam dokumentację świetlicy szkolnej: roczny Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej, w którym zostały uwzględnione prawa z Konwencji Praw Dziecka i Prawa Ucznia. Na koniec pierwszego semestru sporządziłam sprawozdanie z pracy w świetlicy szkolnej. Wraz z panią pedagog … opracowałam dokumentację: Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla świetlicy szkolnej.

Współpracowałam z wychowawcami klas I – III oraz pedagogiem szkolnym w celu polepszenia efektywności pracy oraz poznania środowiska i sytuacji uczniów.

Efektem podjętych działań jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, poznanie obowiązujących w szkole procedur, właściwie prowadzona dokumentacja, prawidłowe opracowanie planu rozwoju zawodowego. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie ostatecznego sprawozdania.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej:

§6 ust. 2 pkt. 2


Przez cały rok szkolny prowadziłam zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. Starałam się utrzymywać estetyczny i atrakcyjny wygląd świetlicy. Dbałam wspólnie z uczniami o to, by w świetlicy było zawsze kolorowo, miło i czysto. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz materiały, dekorowałam salę świetlicową, na tablicy prezentowałam prace uczniów wykonane podczas zajęć świetlicy. Dzięki temu uczniowie chętniej brali udział w zajęciach plastycznych. Często wykonywałam prace plastyczne z recyklingu, ucząc w ten sposób dzieci, jak twórczo można wykorzystać tego typu przedmioty. Ponadto bardzo często prace plastyczne opierałam na kreatywności samych dzieci, które z różnych materiałów tworzyły własne wizje artystyczne. Świetlica stała się miejscem, gdzie każdy mógł zaistnieć i wykazać się.

Dla grupy świetlicowej zorganizowałam konkurs dyniowy, konkurs znajomości bajek o misiach oraz jesienny test wiedzy, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zajęcia ruchowe i doświadczenia spowodowały większe zaangażowanie dzieci podczas zajęć i sprawiły mnóstwo radości. Wplotłam także motywy ulubionych gier komputerowych w prowadzone zajęcia. Dni tematyczne pozwoliły na wprowadzenie, pogłębienie i przyswojenie wiedzy z różnych dziedzin i tematyki. Dodatkowym elementem były seanse filmowe, które nawiązywały tematycznie do danego dnia.

Systematycznie dokonywałam wpisów do dziennika świetlicowego, sprawdzając obecność uczniów oraz zapisując tematy zajęć. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wielokrotnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią … . Po każdych zajęciach wspólnie omawiałyśmy przebieg zajęć lub ewentualnie wynikłe problemy. Uczestniczyłam jako obserwator na lekcjach online w klasie I B u pani … . Prowadziłam współpracę z biblioteką szkolną.

Bardzo często wykorzystywałam podczas zajęć tematycznych karty pracy, które stanowiły ciekawą pomoc dydaktyczną. Służyły one nie tylko doskonaleniu technik szkolnych, ale również bardzo urozmaicały zajęcia. Pomoce te kierowałam szczególnie do uczniów zdolnych, by wypełnić im czas w sposób ciekawy i kreatywny.

Przez cały czas trwania stażu rozwijałam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna nauczycielowi w pracy. Dzięki Internetowi miałam stały dostęp do ciekawych materiałów, publikacji pedagogicznych, śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego. Wykorzystywałam programy komputerowe do przygotowywania zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych i opracowania całej mojej dokumentacji (teczki stażysty). Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariusze zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:

 • www.wsip.com.pl
 • www.publikacje.edux.pl
 • www.scholaris.pl
 • www.men.gov.pl

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy opublikowałam w Internecie wybrane pomysły na prace plastyczne dla dzieci, Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Miałam możliwość prowadzenia lekcji języka polskiego w klasach IV-VIII w ramach przydzielonych mi zastępstw. Oprócz tego prowadziłam nauczanie indywidualne z języka polskiego oraz dodatkowe lekcje języka polskiego dla dzieci powracających z zagranicy.

Aby doskonalić swój warsztat pracy, brałam udział w szkoleniach, które pozwoliły mi na zastosowanie w pracy nowoczesnych metod nauczania:

 • Wiosna z książką – nowości edukacyjne i przygodowe
 • Przystań w sieci. Jak pomóc uczniom w bezpiecznym korzystaniu z Internetu?
 • Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021
 • Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela.

Jako wychowawca świetlicy studiowałam literaturę poszerzającą moją wiedzę na temat powstawania planów pracy świetlicy, zajęć pozalekcyjnych oraz organizacji czasu wolnego. Starałam się na bieżąco śledzić nowości wydawnicze. Szczególnie dla mnie przydatne były następujące pozycje:

 • „Świetlicowe zajęcia” tom I, II red. B. Bleja-Sosna
 • „Szkolne gry uczniów” K. Ernst
 • „Gry i zabawy na każdą porę roku” O. Ripoll
 • „Jak prowadzić świetlicę szkolną” M. Chylińska.

Wymienione pozycje ułatwiły mi planowanie pracy w świetlicy i realizację zadań zawartych w rocznym planie pracy oraz stanowiły inspirację dla własnych pomysłów. Zgłębianie teorii było istotnym elementem samodoskonalenia mojego warsztatu pracy, jednak najcenniejsze były dla mnie praktyczne umiejętności zdobywane na drodze codziennych doświadczeń.

W świetlicy szkolnej organizowałam różnorodne formy zajęć: zajęcia tematyczne, plastyczno-techniczne, z wykorzystaniem środków audiowizualnych, gier, zabaw ruchowych i konkursów.

Regularnie czytałam artykuły prasowe:

 • „Świetlica w szkole”
 • „Głos nauczycielski” online i facebook
 • „Mały Artysta” facebook.

Niestety z powodu pandemii nie zostały zrealizowane imprezy i uroczystości szkolne. Za to udało się przeprowadzić wewnętrzne konkursy dla uczestników zajęć świetlicowych.

Efektem wyżej wymienionych działań jest zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do organizowania procesu edukacyjnego i nabycie umiejętności tworzenia dokumentów i planów pracy.

3. Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania:

§6 ust. 2 pkt. 3

Podczas odbywania stażu starałam się dobrze poznać środowisko uczniów, ich problemy, mocne i słabe strony, zainteresowania, możliwości psychoruchowe. Do tego niezbędne było zgromadzenie wiedzy o dziecku, jego predyspozycjach, możliwościach jak i trudnościach. Dzięki rozmowom z dziećmi, wychowawcami i opiekunem stażu, a także obserwacji dzieci podczas różnych aktywności w świetlicy, dowiedziałam się, jakie są ich pasje i sukcesy. Pomogło mi to w bieżącym dostosowaniu treści i tematów z planu świetlicy do możliwości i zainteresowań dzieci.

Pandemia ograniczyła kontakty osobiste z rodzicami. Jedną z możliwości przekazania zaangażowania dziecka w zajęcia były prace plastyczne zabierane przez dzieci do domu oraz kontakt na mobi dzienniku.

Konsultowałam bieżące trudności z wychowawcą dziecka oraz w razie potrzeby z pedagogiem i logopedą. Stale współpracowałam z pielęgniarką szkolną.

Efektem rocznej pracy jest zdobycie umiejętności obserwowania i analizowania możliwości dzieci. Uwzględnianie w codziennej pracy zdiagnozowanych problemów i zainteresowań dzieci.

4. Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:

§6 ust. 2 pkt.4

W mojej pracy ważne jest rozwijanie motywacji i kreatywności wewnętrznej każdego dziecka. Często stosowałam metodę burzy mózgów i burzy pytań. Uczniowie mieli swobodę w wypowiadaniu się, samodzielnym podejmowaniu decyzji, planowaniu działań, dzięki czemu mogli kształtować swoją osobowość. Uczyli się wypowiadać swoje zdanie i jednocześnie szanować zdanie innych, uczyć się od siebie. Starałam się kształtować umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnianiu zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły.

Przygotowywałam karty pracy i pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości poznawczych uczniów. Organizowałam samopomoc koleżeńską oraz pomagałam dzieciom w odrabianiu prac domowych. Podczas roku szkolnego współpracowałam z pedagogiem szkolnym, z którym rozwiązywałam problemy wychowawcze. Nawiązałam współpracę z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce. Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb podopiecznych czytając artykuły prasowe, publikacje pedagogiczne.

Efektem podjętych działań jest zdobycie szerszej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, lepsze zrozumienie przyczyn różnych zachowań dzieci, lepsza i szybsza reakcja na nowe sytuacje w postępowaniu uczniów.

5. Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego:

§6 ust.2 pkt. 5

Inspiracji do zajęć szukałam na forach internetowych, stronach z nagromadzonymi pomysłami, np. www.pinterest.com, www.youtube.pl, www.superkid.pl.

Zgłębianie teorii było istotnym elementem samodoskonalenia mojego warsztatu pracy, jednak najcenniejsze były dla mnie praktyczne umiejętności zdobywane na drodze codziennych doświadczeń. W świetlicy szkolnej organizowałam różnorodne formy zajęć: zajęcia tematyczne, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, z wykorzystaniem środków audiowizualnych, o charakterze socjoterapeutycznym, o charakterze gier, zabaw ruchowych i konkursów.

Efektem podjętych przeze mnie działań jest usystematyzowanie i zdobycie nowej wiedzy z zakresu pedagogiki, rozszerzenie warsztatu pracy, wzbogacenie prywatnych materiałów edukacyjnych i prowadzenie zajęć w sposób kreatywny, wplatający różnorodne metody.

6. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych:

§6 ust. 2 pkt. 6

Inspiracji do zajęć często szukałam korzystając z zasobów Internetu. Korzystałam z dostępu do sieci przygotowując karty pracy lub inne materiały dla uczniów. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, sprawozdanie z planu rozwoju oraz inne dokumenty związane z przebiegiem stażu napisałam przy użyciu narzędzi multimedialnych, komputera. Laptop był niezbędnym narzędziem umożliwiającym mi zdobywanie wiedzy na temat awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.

Aktywne uczestnictwo na forach internetowych pozwoliło mi na pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania multimediów w pracy z dziećmi.

W czasie nauczania zdalnego narzędzia multimedialne stały się niezbędnym środkiem do wykonywania pracy nauczyciela. Do prowadzenia zajęć zdalnych wykorzystałam aplikację Teams. W trakcie lekcji online udostępniałam uczniom różne teksty, filmy, karty pracy, gry itp., co urozmaicało lekcje.

Efektem podjętych działań jest pogłębienie wiedzy na temat różnorodnych forów i portali edukacyjnych. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami – wymiana doświadczeń. Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych podczas zdalnego nauczania. Czerpanie materiałów w celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.

7. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:

§6 ust. 2 pkt. 7

W trakcie minionych dziewięciu miesięcy miałam okazję co miesiąc obserwować zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach dokonywałyśmy analizy i omówienia. Szczególną uwagę zwróciłam na sposób prowadzenia zajęć, stosowane metody pracy i sposoby komunikowania się z dziećmi.

Obserwowałam też lekcje online prowadzone przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Na tych zajęciach zwracałam uwagę na zastosowanie metod aktywizujących w procesie nauczania, dzięki czemu zyskałam nowe pomysły na prowadzenie zajęć.

Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze zajęć. Natomiast po zakończeniu omawiałyśmy ich przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każde następne zajęcia były lepsze od poprzednich.

Dzięki dyspozycyjności miałam okazję prowadzić różne zajęcia i lekcje w ramach przydzielonych mi zastępstw. Pozwoliło mi to poznać innych uczniów naszej szkoły oraz przyczyniło się do doskonalenia mojego warsztatu pracy. Dzięki ukończonym studiom z filologii polskiej realizowałam nauczanie indywidualne z języka polskiego oraz dodatkowe lekcje z języka polskiego dla dzieci powracających z zagranicy. Dodatkowe zajęcia pozwoliły mi zdobyć praktykę i doświadczenie w zawodzie nauczyciela języka polskiego. Podczas nich szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania.

Efektem podjętych działań jest poznanie swoich mocnych i słabych stron jako nauczyciela i wychowawcy, zyskanie nowych pomysłów na prowadzenie lekcji. Zastosowanie podczas zajęć różnorodnych metod, środków multimedialnych, przygotowanych samodzielnie kart pracy, gier. Ciekawsze, bardziej motywujące i angażujące zespół klasowy zajęcia.

8. Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym:

§6 ust.2 pkt. 8

Z powodu sytuacji pandemicznej miałam ograniczone możliwości indywidualnej rozmowy z rodzicami. W sprawach nagłych kontaktowałam się telefonicznie z rodzicem lub jeżeli była możliwość podczas odbioru dziecka ze świetlicy. Informowałam o zachowaniu i ewentualnych problemach wychowawczych. Jeżeli kontakt z rodzicem był utrudniony, zwracałam się o pomoc do opiekuna stażu, wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Głównie więc poprzez ciągły kontakt z uczniami poznałam i zgromadziłam informacje o nich i ich środowisku. Nawiązałam dobre kontakty z uczniami, poznałam potrzeby, troski i problemy oraz zainteresowania. Rozwijałam w nich to, czym się interesują i w czym świetnie się czują. Ponadto zachęcałam dzieci do nowych zajęć, do podejmowania aktywności i wyjścia poza wyuczony repertuar zachowań, co w przypadku kilkorga dzieci przyniosło efekty.

Efektem działań jest poznanie środowiska dzieci, rozbudzenie u uczniów chęci samodzielnej pracy, podniesienie poziomu ich samooceny, chętny udział uczniów w zajęciach szkolnych i poza szkolnych, zniwelowanie lęku i rozbudzenie wiary we własne siły.

Autorefleksja

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dostrzeżenie wagi roli wychowawcy i określenie mocnych oraz słabych stron własnej działalności zawodowej. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, że jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy.

W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Okres stażu był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy, cierpliwości, umiejętności pracy z dziećmi. Sympatia i przywiązanie moich wychowanków sprawia, że czuję się potrzebna i pozwala mi wierzyć, że moja praca przynosi pozytywne efekty.

Z powodu pandemii niestety nie byłam w stanie zrealizować niektórych pomysłów czy planów. Jednak pomimo tych trudności uważam, że realizowane przeze mnie zajęcia dla wychowanków okazały się ciekawe i wzbogacające.

Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku szkolnym. Pomocni okazali się inni nauczyciele, którzy zawsze służyli dobrą radą. Poprzez możliwość prowadzenia zajęć z języka polskiego nawiązałam także współpracę z polonistami. Uważam, że ogromną rolę odgrywa współpraca z innymi osobami. Dlatego też realizacja ważnych zadań, jakim jest edukacja i wychowanie młodego człowieka, jest efektem współpracy całego grona pedagogicznego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego opracowała: Anna Reinberger – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY