Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja matematyczna Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej – doskonalenie liczenia w zakresie 20

Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej – doskonalenie liczenia w zakresie 20

0
Chłopiec, który czyta książkę, wokół niego cyfry od 1 do 9 i znaki +, -

Temat: Gry i zabawy matematyczne. Doskonalenie liczenia w zakresie 20.

Klasa:

I

Czas trwania:

45 minut

I Cele ogólne:

 • Doskonalenie techniki rachunkowej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią.
 • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy.
 • Zgodna współpraca w zespole.

II Cele szczegółowe – uczeń:

 • zna i potrafi pokazać części ciała zgodnie z poleceniem nauczyciela,
 • zna liczby w zakresie 20,
 • sprawnie liczy obiekty,
 • porządkuje liczby rosnąco oraz malejąco, wyróżnia liczby parzyste i nieparzyste,
 • formułuje odpowiedzi na pytania,
 • oblicza sumy oraz różnice w zakresie 20,
 • umie pracować zgodnie w zespole, kształtuje umiejętność uważnego słuchania,
 • sprawnie posługuje się liczmanami.

III Formy pracy:

 • grupowa
 • indywidualna

IV Metody pracy:

 • czynnościowa
 • poglądowa
 • słowna

V Środki dydaktyczne:

 • kartoniki z liczbami
 • muzyka klasyczna „Oh Swallow” (używana w metodzie aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss)
 • postać misia „Milczka” namalowana na szarym papierze
 • plansze z grą „Pacnij komara” – arkusz szarego papieru, na którym przyklejone są kolorowe komary z różnymi liczbami, packa na muchy dla każdego dziecka
 • kostki do gry – 2 sztuki na parę
 • zeszyt w kratkę
 • ołówek i gumka

Przebieg zajęć

1. Część wstępna:

 • zapoznanie grupy z celami zajęć
 • przywitanie – ruch przy muzyce „Oh Swallow” z elementami aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss
 • rozgrzewka dla mózgu – łączenie kropek bez odrywania ręki oraz leniwe ósemki w powietrzu

2. Część główna:

 • przypomnienie poznanych liczb
 • rozłożenie kartoników z liczbami w odpowiedniej kolejności: od najmniejszej do największej liczby oraz wspak, odczytanie liczb parzystych oraz nieparzystych, wyróżnianie dziesiątek oraz jedności w liczbach

„Liczby”

Dzieci poruszają się dowolnie w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce nauczyciel pokazuje wybrany kartonik, a uczniowie mają za zadanie szybko połączyć się w grupy liczące tyle osób, jaka liczba była pokazana na kartoniku.

„Milczek”

Na tablicy znajduje się postać misia z różnymi cyframi, narysowanego na szarym papierze, nauczyciel wskazuje na planszy dwie lub trzy liczby oraz znak matematyczny (+ lub -). Dzieci obliczają działanie w pamięci lub na palcach, a wynik pokazują przez wskazanie odpowiedniego kartonika z cyfrą. Zabawa w dodawanie i odejmowanie liczb odbywa się w milczeniu.

„Kostki”

Praca w grupach. Gracze wyrzucają po trzy kostki, zapisują działanie i wynik w zeszycie. Wygrywa grupa, która po rzuceniu przez wszystkich uczestników kostkami, ma więcej wyników parzystych.

„Łowienie ryb”

Dzielimy dzieci na dwie grupy. Pierwsza to sieć, druga to rybki. Sieć odchodzi na bok i ustala liczbę, przy wypowiadaniu której będzie kucała. Po uzgodnieniach grupa sieci tworzy krąg. Rybki wchodzą do kręgu. Grupa sieci porusza złączonymi rękoma i głośno odlicza do ustalonej liczby. Rybki poruszają się wchodząc i wychodząc z sieci. Na uzgodnioną liczbę, grupa sieci kuca. Rybki, które zostały w kręgu, zmieniają rolę i zostają siecią.

„Pacnij komara”

Nauczyciel podaje dzieciom działanie, a ich zadaniem jest pacnięcie łapką na muchy odpowiedniego wyniku znajdującego się na planszy.

3. Część końcowa:

 • podsumowanie zajęć – ocena zajęć pod względem ich atrakcyjności, dzieci na umówiony znak podnoszą kartonik z liczbą od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że zajęcia się w ogóle nie podobały, a 10 – zajęcia były bardzo atrakcyjne
 • samoocena dzieci poprzez przyklejanie karteczek na tarczy strzeleckiej

Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej opracowała: Paulina Woźniak – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version