Strona główna Klasy 4-8 Scenariusz lekcji wychowawczej – Psychologia sukcesu

Scenariusz lekcji wychowawczej – Psychologia sukcesu

0

Cele – uczeń:

 • potrafi scharakteryzować człowieka sukcesu,
 • umie podać przykłady ludzi sukcesu,
 • rozróżnia: sukces indywidualny i sukces grupowy (społeczny).

Metody pracy:

 1. Pogadanka i rozważania wokół słowa SUKCES.
 2. Burza mózgów.
 3. Praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

 1. Plansza prezentująca kryteria sukcesu.
 2. Kartony do pracy w grupach.
 3. Mazaki.

Czas:

45 minut

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel podaje temat lekcji. W centralnym miejscu tablicy zapisuje słowo „sukces” i przy pomocy „burzy mózgów” zapisuje terminy i skojarzenia podawane przez uczniów.

2. Nauczyciel zadaje pytanie: Co to jest sukces?
np.:

 • załatwienie jakiejś sprawy, powodzenie,
 • wygrana na loterii, szczęśliwy traf,
 • osiągnięcie czegoś ważnego dzięki własnemu wysiłkowi i staraniu.

3. Nauczyciel prezentuje planszę.

4. Dzieli klasę na 5,6 grup, rozdaje arkusze papieru i mazaki. Na każdym arkuszu są zapisane zagadnienia do opracowania przez grupy uczniowskie:

A. Myślę, ze sukces to: ……………………………… (uzupełnij)
B. Najczęściej wymieniane cechy ludzi osiągających sukces to: ……………………..
C. Czym wg Ciebie jest sukces dla ludzi w różnych krajach np.:
– w Polsce
– w USA.
D. Podaj przykład sukcesu indywidualnego.
E. Podaj przykład sukcesu grupowego (społecznego).

5. Po pewnym czasie następuje prezentacja opracowań poszczególnych grup i wspólne ustalenie cech charakterystycznych dla człowieka sukcesu, np.:
– wiara w siebie, wyznaczony i jasno określony cel aktywności, duża odporność psychiczna, przedsiębiorczość, gotowość podejmowania ryzyka, wysoka samoocena, inteligencja.

PLANSZA

Aby odpowiedzieć na pytanie, co to jest sukces:

 • możemy studiować odpowiednią literaturę przedmiotu,
 • pytać, obserwować ludzi powszechnie uznanych za ludzi sukcesu,
 • zastanowić się, czym dla nas samych jest sukces.

Ogólnie rzecz ujmując o sukcesie mówimy jako o pojedynczym epizodzie (wybitny wynalazek, rekordowy skok) bądź o specyficznej dla człowieka sytuacji, trwającej w czasie, czy też okolicznościach, w których realizacja planu przynosi pożądany rezultat.

Z czym kojarzy się sukces:

 • zdolności – indywidualne różnice, które sprawiają, że w tych samych czy podobnych warunkach ludzie osiągają różne rezultaty swych poczynań,
 • potrzeba osiągnięć – dążenie do uzyskania możliwie wysokiej sprawności w działaniu,
 • motywacja – stan gotowości do podejmowania różnej aktywności,
 • kompensacja, nadkompensacja – chęć wybicia się w określonej dziedzinie, w której uznajemy, że jesteśmy słabi,
 • podmiotowość – jedni ludzie są przekonani, że mają istotny wpływ na określone sprawy, inni o swej bezsilności, zależności od losu, od innych ludzi,
 • koncentracja – zdolność skupienia się i systematyczność pracy w określonym kierunku,
 • metodyka postępowania – znajomość metod i zasad postępowania prowadzących do osiągnięcia sukcesu,
 • przedsiębiorczość – umiejętność poszukiwania szans osiągnięcia określonej wartości połączona z gotowością podejmowania potrzebnej inicjatywy i ryzyka.

Scenariusz lekcji wychowawczej opracowała: Irena Daniel

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version