Regulamin

Postanowienia wstępne

Sprzedaż kursów i produktów dostępna jest na stronie internetowej „Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli”: https://szkola-podstawowa.edu.pl/ .

Właścicielem portalu jest MrM Soft Marek Maroszek, działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, numer NIP 6422815733, REGON 368105076.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna dokonująca zakupu na portalu.

Sprzedawca – MrM Soft Marek Maroszek, 32-090 Słomniki, Kacice 58a, NIP: 6422815733 REGON: 36810507.

Postanowienia szczegółowe

Za pośrednictwem strony szkola-podstawowa.edu.pl sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów wirtualnych w formie plików pdf (min. eBooków, szablonów dokumentów i dyplomów)

Potwierdzeniem dokonania zakupu produktu jest informacja zwrotna na podany przez uczestnika adres e mail.

Zakup upoważnia do pobrania produktu w formie pliku pdf. Informację o sposobie pobrania kupujący otrzyma na podany w zamówieniu adres email. Pliki można też pobrać po zalogowaniu na stronie szkola-podstawowa.edu.pl w zakładce „Moje konto”.

Sprzedawca wystawia fakturę za zakup produktu na życzenie klienta, zgodnie z danymi podanymi podczas zapisu.

Prawa własności intelektualnej

Produkty sprzedawane objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie ich oraz korzystanie w sposób inny, niż dozwolony prawem lub wskazany na stronie szkola-podstawowa.edu.pl jest zabronione.

Zakupy

Aby dokonać zakupu, należy wybrać produkt na stronie: https://szkola-podstawowa.edu.pl/ a następnie złożyć zamówienie poprzez znajdujący się tam formularz.

Po dokonaniu zamówienia, należy dokonać płatności. Płatność może być dokonywana przez Klienta za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego w systemie Przelewy24.

PŁATNOŚĆ BŁYSKAWICZNA: płatności dokonuje się po zapisie na kurs, korzystając z narzędzi sytemu Przelewy24.

PRZELEW BANKOWY (TRADYCYJNY): uczestnik przelewa na konto organizatora kwotę wystarczającą do pokrycia zobowiązania wynikłego ze zgłoszenia. Po wypełnieniu formularza w przeglądarce pojawi się numer konta wraz z danymi potrzebnymi do przelewu. Po zaksięgowaniu wpłaty przez sprzedawcę, kupujący uzyska dostęp do zakupionego produktu.

W przypadku zakupu produktu po skutecznym dokonaniu płatności, kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między kupującym a sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Reklamacje dotyczące produktów można zgłaszać na adres elektroniczny sprzedawcy: biuro@szkola-podstawowa@edu.pl

Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 7 dni od ich doręczenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprzedaży, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.