Strona główna Klasy 4-8 Język angielski Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII

0

Autorski program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII na podstawie podręcznika „English Class B1”

Wstęp

Prezentowany program został opracowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. Program uwzględnia treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Przewidziany jest do realizacji w klasie VIII szkoły podstawowej.        
Realizacja programu odbywa się na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego.
Celem realizacji programu jest wyrównanie deficytów, rozwijanie kreatywności i umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, usprawnienie komunikacji, poprawienie wyników z języka angielskiego oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Cele ogólne:

 1. Wyrównanie braków edukacyjnych oraz pogłębianie wiedzy.
 2. Umożliwienie uczniom uzyskania pozytywnych doświadczeń, które będą sprzyjać dalszej nauce języka.
 3. Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur.
 4. Pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej.
 5. Zapobieganie powstawaniu zaległości i braków w materiale.
 6. Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe – uczeń:

 1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie tematów opisanych poniżej w treściach nauczania
 2. opanował podstawowe struktury gramatyczne i stosuje w typowych kontekstach sytuacyjnych (czasy i konstrukcje zdaniowe, rzeczowniki, przedimki, zaimki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, liczebniki)
 3. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, które realizują różnorodne funkcje językowe
 4. rozumie proste wypowiedzi ustne i wypowiedzi pisemne
 5. tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne
 6. reaguje ustnie w typowych sytuacjach (przedstawianie siebie, nawiązywanie kontaktów towarzyskich, składanie życzeń, itp.) oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego
 7. przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie
 8. posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem angielskim.

Treści nauczania:

 1. Rodzina
 2. Czas wolny
 3. Zainteresowania
 4. Dom
 5. Zawody
 6. Życie codzienne
 7. Ubrania
 8. Uczucia
 9. Kraje i narodowości
 10. Dane personalne
 11. Umiejętności
 12. Media
 13. Miejsce zamieszkania
 14. Pogoda
 15. Klęski żywiołowe
 16. Podróżowanie
 17. Krajobraz
 18. Artykuły spożywcze
 19. Kupowanie jedzenia w restauracji
 20. Kultura
 21. Rodzaje filmów
 22. Uroczystości w różnych krajach
 23. Przysłówki opisujące ludzi
 24. Sport
 25. Baza noclegowa
 26. Cechy charakteru
 27. Święta
 28. Wygląd zewnętrzny
 29. Rodzaje zbrodni
 30. Przestępcy
 31. Edukacja
 32. Przedmioty nauczania

Zagadnienia gramatyczne:

 1. Present Simple
 2. Present Continuous
 3. Past Simple
 4. Past Continuous
 5. Present Perfect
 6. Past Perfect
 7. Future Simple
 8. be going to
 9. Strona bierna
 10. Mowa zależna
 11. Some/Any
 12. There is/There are
 13. Dopełniacz saksoński
 14. Zaimki dzierżawcze
 15. make/do/take w kolokacjach
 16. much/many/a lot of/(a)few/(a)little
 17. Czasowniki modalne
 18. have/get

Metody pracy:

 1. Aktywizująca
 2. Podająca (praca z książką)
 3. Metoda audiolingwalna (wspólne śpiewanie, drill-powtarzanie)
 4. Metoda komunikacyjna
 5. Gry językowe
 6. TPR (metoda reagowania całym ciałem)

Formy pracy:

 1. Praca indywidualna
 2. Praca grupowa
 3. Praca w parach

Pomoce dydaktyczne:

 1. Książka i zeszyt ćwiczeń
 2. Magnetofon
 3. Płyty CD
 4. Słowniki
 5. Laptop z Internetem
 6. Tablica interaktywna
 7. Kolorowe kredy lub markery (w przypadku tablicy suchościeralnej)
 8. Programy do nauki języka angielskiego


Ocenianie

Ponieważ zajęcia wyrównawcze są zajęciami nadobowiązkowymi, ocenianie na nich występuje wyłącznie w formie słownej. Wykazuje ono mocne strony ucznia i pełni rolę wyłącznie wspierającą. Jest stosowane celem korygowania przekonań, sprawności i technik działania. Ma za zadanie dać informację zwrotną, którą nauczyciel może się posłużyć w celu precyzyjnego dobierania metod nauczania i ich korygowania.

Ewaluacja

 1. ­­­­Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w czasie zajęć.
 2. Poczucie dobrze wykonanej pracy, a także zaangażowanie uczniów daje nauczycielowi obraz efektów wspólnej pracy.
 3. Wyniki osiągane przez uczniów na lekcjach języka angielskiego.
 4. Wyniki osiągane na egzaminie ósmoklasisty.

Efekty – uczeń:

 1. potrafi operować prostym słownictwem w języku angielskim
 2. potrafi formułować proste pytania i zdania w języku angielskim
 3. tworzy krótkie i proste wypowiedzi pisemne
 4. rozróżnia i rozumie podstawowe struktury gramatyczne
 5. jest ciekawy i otwarty na inne kultury
 6. nabiera pewności siebie w mówieniu oraz potrafi wyrazić swoje zdanie i opinię na dany temat.                                                                       

Program zajęć wyrównawczych opracowała: Katarzyna Bąk – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version