Strona główna Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Program rewalidacji indywidualnej dla uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną

Program rewalidacji indywidualnej dla uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną

0

Program przeznaczony jest dla uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm, niepełnosprawność ruchowa, niedowidzenie).

Zajęcia będą miały charakter indywidualny, odbywać się będą jeden raz w tygodniu po jednej godzinie (60 min). Ze względu na niepełnosprawność uczennicy należy dostosować metody, formy oraz warunki i tempo pracy do jej niepełnosprawności. Treści zawarte w programie będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań.

Cel główny:

 • stymulowanie całościowego rozwoju psychomotorycznego dziecka, wszystkich sfer i procesów poznawczych oraz stymulacja rozwoju emocjonalno-społecznego, w tym komunikacji, w szerszym ujęciu celem oddziaływań rewalidacyjnych będzie rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości uczennicy, które umożliwią jej pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej perspektywie przygotują ją do dorosłego życia

W ramach zajęć rewalidacyjnych będą wykonywane różnorodne ćwiczenia usprawniające – nie tylko ćwiczenia w ramach opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Proponowane ćwiczenia będą uaktywniały pracę całego mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie sfery emocjonalno-społecznej uczennicy
 • rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej – motoryka mała, motoryka duża
 • rozwijanie autoorientacji i orientacji przestrzennej
 • rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi
 • doskonalenie umiejętności polonistycznych
 • doskonalenie umiejętności matematycznych

Metody pracy:

 • obserwacja i pokaz 
 • naśladownictwo
 • rozmowa kierowana
 • wyjaśnienie
 • działanie praktyczne – karty pracy, testy zadań niedokończonych
 • metody aktywizujące: m.in.: ekspresja mimiczna emocji (elementy pantomimy),  elementy dramy, burza mózgów   
 • gry i zabawy: rebusy, krzyżówki, szyfrogramy, wykreślanki, labirynty, memory obrazkowe, „bystre oczko”, „dobble”
 • elementy terapii behawioralnej i treningu umiejętności społecznych oraz bajkoterapii
 • rozpoznawanie przedmiotów i faktur dotykiem

Formy pracy:

 • indywidualna

Zasady pracy:

 • przedstawienie uczennicy dokładnych oczekiwań, ustalenie zasad pracy i konsekwentne ich egzekwowanie
 • stwarzanie życzliwej atmosfery podczas zajęć
 • w kontakcie z uczennicą posługiwanie się krótkimi, konkretnymi zdaniami, dosłowne używanie i interpretowanie języka
 • dostosowanie wymagań do aktualnego samopoczucia i możliwości uczennicy – indywidualizacja pracy
 • adekwatna ocena potencjału rozwojowego uczennicy – stwarzanie możliwości osiągania sukcesów
 • zachęcanie uczennicy do samodzielnego podejmowania decyzji, wykonywania zadań
 • dostrzeganie najmniejszego wysiłku uczennicy włożonego w wykonywanie zadań
 • egzekwowanie doprowadzania podjętych czynności do końca
 • stosowanie zasady stopniowania trudności oraz poglądowości
 • przekazywanie uczennicy informacji zwrotnej o sukcesach i elementach wymagających korekty po każdym wykonanym zadaniu
 • stosowanie różnorodnych form ćwiczeń
 • łączenie różnorodnych metod i technik pracy
 • w razie potrzeby stosowanie częstych, krótkich przerw w pracy
 • włączanie zainteresowań uczennicy do wykonywanych ćwiczeń i zadań
 • stały nadzór nad pracą uczennicy, przywoływanie uwagi uczennicy podczas wykonywanych zadań w przypadku jej braku, kontrola koncentracji uwagi
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych: pochwała, uśmiech, okazanie radości

Działania

Doskonalenie sfery emocjonalnej i społecznej 

 • Ustalenie wspólnych zasad oraz konsekwentne przestrzeganie ich
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia norm i zasad społecznych
 • Umiejętność konwersacji, kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu: komunikowanie się w kontekście społecznym/zadawanie pytań, zdobywanie informacji, wyrażanie próśb i potrzeb
 • Zachęcanie do wypowiedzi na temat własnych uczuć, przeżyć emocjonalnych
 • Rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych – rozpoznawanie znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
 • Ćwiczenie umiejętności kontroli i wyrażania emocji, panowania nad gniewem, złością
 • Odpowiednie (prawidłowe) reagowanie na różne sytuacje życiowe; niwelowanie zachowań społecznie niepożądanych, kształtowanie zachowań pożądanych, m.in. współżycie w klasie, grupie rówieśniczej
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia potrzeb innych osób – nawiązywanie przyjaznych relacji z innymi ludźmi
 • Omawianie treści ilustracji i filmów o tematyce relacji społecznych
 • Zadania rozwijające empatię
 • Omówienie sposobów odmawiania
 • Uczenie rozładowywania trudnych emocji i napięć w sposób bezpieczny i akceptowany społecznie
 • Uczenie metod i technik relaksacji, odprężania się

Stymulowanie i usprawnianie funkcji wzrokowych oraz wzrokowo-przestrzennych 

 • Usprawnianie wrażliwości, spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, aspektu kierunkowego i przestrzennego
 • Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu, klasyfikowaniu i dobieraniu bodźców wzrokowych
 • Ćwiczenia koncentracji wzrokowej

Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych

 • Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci słuchowej
 • Rozpoznawanie, różnicowanie i klasyfikowanie bodźców słuchowych
 • Doskonalenie koncentracji słuchowej
 • Ćwiczenia w budowaniu wypowiedzi i odpowiednim użyciu słów

Doskonalenie sprawności manualnej, grafomotoryki

 • Stymulacja i usprawnianie motoryki dużej
 • Stymulacja motoryki małej – sprawności ruchowej rąk
 • Wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji w zakresie ruchów pisarskich
 • Ćwiczenia równoważne (stanie na jednej nodze, gra w klasy itp.)
 • Ćwiczenia rozwijające zręczność (rzucanie piłkami w parach i do celu)
 • Ćwiczenia wyobraźni i pamięci ruchowej (naśladowanie, imitowanie i odgadywanie czynności)
 • Ćwiczenia ruchów naprzemiennych

Doskonalenie umiejętności czytania i pisania 

 • Rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • Doskonalenie pisania
 • Utrwalanie zasad ortograficznych
 • Głośne czytanie tekstu – zwrócenie uwagi na modulację głosu i tempo czytania
 • Ćwiczenia cichego czytania ze zrozumieniem: wyodrębnianie postaci, określanie miejsca akcji, wyszukiwanie w tekście urywków wskazanych przez nauczyciela, ustalanie  kolejności zdarzeń
 • Ćwiczenia dotyczące tekstu pisanego: opowiadanie treści tekstu własnymi słowami, formułowanie pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu, nadawanie tytułów fragmentom tekstu lub ilustracjom, zmiana tytułu tekstu, formułowanie wniosków, własnych sądów na podstawie tekstu oraz ich uzasadnianie, ocena postępowania bohatera

Doskonalenie umiejętności matematycznych 

 • Rozwijanie myślenia matematyczno-logicznego
 • Utrwalanie pojęć matematycznych w praktyce
 • Określanie zasad szeregowania liczb, wyrazów
 • Rozwiązywanie zagadek logicznych
 • Wyszukiwanie analogii i antynomii
 • Układanie ciągów sekwencyjnych
 • Krzyżówki, sudoku

Ewaluacja

W ramach ewaluacji bieżącej (podczas zajęć) nauczyciel będzie obserwował i analizował  pracę uczennicy i postępy w oparciu o przygotowane ćwiczenia i zachęcanie do wysiłku, poprzez stwarzanie uczennicy sytuacji do prezentowania swoich wiadomości i umiejętności oraz samoocenę uczennicy. Obserwacja ma charakter ciągły i całościowy. Spostrzeżenia dotyczące prowadzonych zajęć odnotowywane będą w dzienniku zajęć. Nauczyciel na bieżąco będzie konsultował potrzeby edukacyjne uczennicy z rodzicami, wychowawcą oraz pozostałymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat jej funkcjonowania.

Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych zawiera przykładowe rodzaje ćwiczeń. Będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez uczennicę. Ćwiczenia umieszczone w prezentowanym programie są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje i mogą być zamieniane, wzbogacane lub pomijane w zależności od potrzeb.

Program rewalidacji indywidualnej opracowała: Joanna Emilian – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version