Strona główna Klasy 4-8 Historia Powstanie warszawskie – scenariusz zajęć dla klas IV – VI

Powstanie warszawskie – scenariusz zajęć dla klas IV – VI

0

Temat: Powstanie warszawskie – 63 dni chwały.

Cele – uczeń:

 • pamięta daty: 1 VIII 1944 r., 2 X 1944 r.;
 • rozumie przyczyny wybuchu powstania warszawskiego;
 • rozumie, na czym polegał plan „Burza”;
 • omawia, na czym polegał wkład żołnierzy, sanitariuszek, młodzieży polskiej w
  przebieg powstania;
 • wymienia przyczyny klęski powstania.

Metody i formy pracy:

wykład informacyjny, rozmowa nauczająca, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • prezentacja multimedialna,
 • film „Muzeum Powstania Warszawskiego” (https://www.youtube.com/watch?v=BxlsrVqydKU)
 • karty pracy,
 • schemat i kartki samoprzylepne.

Tok lekcji:

Czynności nauczyciela:Czynności uczniów:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe
(powitanie klasy, sprawdzenie obecności)
Realizują polecenia nauczyciela dotyczące
czynności organizacyjno-porządkowych.
2. Wstęp

Nauczyciel wyjaśnia, iż celem zajęć będzie
omówienie przyczyn wybuchu powstania
warszawskiego, powodów jego klęski, ale w szczególności wkładu żołnierzy, sanitariuszek, młodzieży i dzieci w walkę o wyzwolenie stolicy.
Odpowiedzi zgłaszających się uczniów.
3. Rozwinięcie

Temat: Powstanie warszawskie – 63 dni
chwały.

A) Geneza powstania.

Nauczyciel podczas krótkiego wykładu omawia czas trwania zrywu, okoliczności jego wybuchu.

B) Uczestnicy powstania i sytuacja ludności cywilnej.

Nauczyciel wyświetla pokaz multimedialny i omawia zaangażowanie powstańców (żołnierzy, sanitariuszek i łączniczek oraz harcerzy), a także nakreśla sytuację ludności cywilnej w czasie trwania zrywu.

Następnie nauczyciel zaprasza uczniów do
wirtualnego zwiedzania muzeum poświęconego powstaniu (wyświetla film „Muzeum Powstania Warszawskiego”).

Po projekcji filmu nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik nr 1 i 2) i poleca ich uzupełnienie.
Uczniowie uważnie słuchają informacji
przekazywanych przez nauczyciela.


Uczniowie uzupełniają zadania i prezentują wytwory swojej pracy.
4. Zakończenie

W celu podsumowania zajęć nauczyciel wywiesza na tablicy schemat (załącznik nr 3), rozdaje uczniom kartki samoprzylepne.
Poleca uczniom, aby zapisali na kartkach cechy, jakimi wykazywali się powstańcy oraz uczucia towarzyszące im podczas walk.
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela
uzupełniają schemat.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Magdalena Kuchta – nauczycielka historii PSP im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Lubichowie – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version