21.5 C
Polska
poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaWarsztat pracyPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: 01.09.2019 – 31.05.2022

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany

l.p.Planowane działaniaFormy realizacjiTerminSposób dokumentowania
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego– analiza aktów prawnych
– opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
– przygotowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
09.2019 r.– Wykaz aktów prawnych
– Wniosek oraz plan rozwoju
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego– gromadzenie dokumentacjiCały okres stażu– Zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, plany oraz inne dokumenty
3.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego– opracowanie, analiza i wnioski05.2022 r.– Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
– Ocena dorobku zawodowego za okres stażu  
4.Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne– opracowanie i złożenie wniosku2022 r.– Wniosek

§8 ust.3 pkt 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających uczeniu się

l.p.Planowane działaniaFormy realizacjiTerminSposoby dokumentowania
1.Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy– gromadzenie, przetwarzanie informacji i opinii potrzebnych do pracy nauczyciela
– wymiana informacji z innymi nauczycielami i specjalistami za pomocą poczty elektronicznej
– opracowanie wykazu komputerowych programów, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem z wadą wymowy
Cały okres stażuNotatki      

Wykaz programów komputerowych
2.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych– opracowywanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, kart pracy
– dokumentowanie pracy własnej
– opracowywanie dokumentów szkolnych
Cały okres stażu
Przykładowe materiały dydaktyczne
3.Prowadzenie zajęć logopedycznych z użyciem komputera jako środka dydaktycznego– prowadzenie zajęć z użyciem programów komputerowych w terapii logopedycznejWg potrzebPrzykładowe scenariusze
4.Wykorzystanie Internetu w pracy logopedy– systematyczne przeglądanie stron internetowych dotyczących terapii logopedycznej
– wykorzystywanie ciekawych materiałów, innowacyjnych pomysłów zamieszczonych na stronach portali edukacyjnych w pracy logopedycznej
Cały okres stażuWykaz stron internetowych

§8 ust. 3 pkt.2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

l.p.Planowane działaniaFormy realizacjiTerminSposoby dokumentowania
1.Uczestniczenie w pracach Zespołu Specjalistów– wymiana wiedzy i doświadczeń ze specjalistami szkolnymi
– aktualizacja bazy danych oraz rejestru opinii i orzeczeń uczniów
Cały okres stażuSprawozdania
2.Prowadzenie 3 zajęć otwartych– opracowanie scenariuszy zajęćCały okres stażuScenariusze zajęć
3.Przygotowanie referatu dla nauczycieli  klas 0-1– prezentacja przygotowanych treści i wskazówek dotyczących tematyki logopedycznej do pracy w grupie klasowej  W trakcie stażuTreść referatu
4.Publikacje na portalach edukacyjnych– opublikowanie planu rozwoju zawodowego lub innych autorskich materiałów i kart pracyW trakcie stażuAdresy stron

§8 ust. 3 pkt. 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

l.p.Planowane działaniaFormy realizacjiTerminSposoby dokumentowania
1.Organizacja konkursów dla uczniów– opracowanie regulaminów oraz ich realizacja  W trakcie stażuRegulaminy, dyplomy
2.Współpraca z innymi specjalistami szkolnymi oraz z innych placówek– konsultowanie dzieci objętych zajęciami logopedycznymi z innymi specjalistami np. poradni psychologiczno-pedagogicznejCały okres stażuNotatki
3.Działania informacyjne– opracowanie broszury informacyjnej dla rodziców dotyczącej poszerzenia wiedzy na temat profilaktyki logopedycznej u dzieciW trakcie stażuBroszura informacyjna, ulotka
4.Poszerzenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz doskonalenie warsztatu i metod pracy– udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
– samodzielne pogłębianie wiedzy logopedycznej poprzez czytanie literatury fachowej
– przeglądanie stron pedagogicznych www
Cały okres stażuZaświadczenia
Wykaz ukończonych form doskonalenia
5.Pedagogizacja rodziców– indywidualne spotkania z rodzicami
– prezentacja stworzonych zasad obowiązujących na zajęciach logopedycznych
Cały okres stażuNotatki
Regulamin zajęć
6.Rozwijanie zainteresowań uczniów– przygotowanie do udziału w konkursach  W trakcie stażuNotatki
7.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły– udział w pracach komisji konkursowych
– udział w akcjach wolontariatu  
W trakcie stażuRegulaminy  

§8 ust.3 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

l.p.Planowane działaniaFormy realizacjiTerminSposoby dokumentowania
1.Opracowanie i wdrożenie programów dla uczniów z wadą wymowy lub trudnościami komunikacyjnymi– opracowanie programówW trakcie stażuOpis i analiza

§8 ust.3 pkt 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

l.p.Planowane działaniaFormy realizacjiTerminSposoby dokumentowania
1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu– wykonywanie zadań opiekuna stażuW trakcie stażu według potrzebNotatki
2.Pełnienie funkcji opiekuna praktyk– wykonywanie zadań opiekuna praktyk zgodnie z planem praktykW trakcie stażu według potrzebNotatki  

/zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego/

Plan rozwoju zawodowego opracowała: Marta Pycka – logopeda – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY