10.7 C
Polska
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Strona głównaWarsztat pracyPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Przedszkole nr ……

ul. ………
kod pocztowy i miejscowość

Nauczyciel stażysta: mgr Klaudia Chudyka
Opiekun stażu: ……………………

Mikołów wrzesień 2020

1. Dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Klaudia Chudyka
 2. Miejsce pracy:
 3. Dyrektor:
 4. Imię i nazwisko opiekuna stażu:
 5. Posiadane kwalifikacje: Uniwersytet Śląski w Katowicach filia w Cieszynie, studia magisterskie, kierunek – Pedagogika, specjalność – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia licencjackie, kierunek – Praca socjalna.
 6. Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

2. Staż:

 1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
 2. Długość stażu: 9 miesięcy
 3. Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2021 r.

3. Cele stażu:

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Przedszkola nr ….. w tym:
  • Procedur związanych z funkcjonowaniem przedszkola,
  • Ustalonego regulaminu funkcjonowania przedszkola,
  • Zasad etyki pracy w przedszkolu,
  • Sposobów prowadzenia dokumentacji związanej z pracą nauczyciela
   w przedszkolu,
  • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.
 • Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela co najmniej raz w miesiącu oraz omawianie ich
  z prowadzącym obserwowanych zajęć.
 • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich.
 • Przeprowadzenie co najmniej jednych zajęć w obecności dyrektora przedszkola w trakcie trwania stażu oraz omówienie ich.
 • Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.
 • Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (wewnątrz placówki i poza nią oraz samokształcenie).
 • Umiejętność rozpoznawania potrzeb dziecka oraz indywidualizacja pracy.
 • Znajomość środowiska dzieci i ich problemów oraz nawiązanie współpracy
  z rodzicami dzieci.
 • Prowadzenie grupy informacyjnej w przestrzeni wirtualnej dla rodziców.
 • Organizacja akcji charytatywnych w imieniu Przedszkola na rzecz placówek, fundacji lub indywidulanych osób potrzebujących.

4. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 2215).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1547).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 r. poz. 1650).

Plan rozwoju może podlegać modyfikacji ze względu na nowe potrzeby dzieci lub przedszkola.

Plan działania:

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

Lp.Zadania do realizacjiForma realizacjiTermin realizacjiUwagi
o realizacji
Dowód realizacji
1.Zapoznanie się
z procedurami dotyczącymi zdobycia stopnia awansu.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 2215).  Wrzesień 2020 Znajomość przepisów prawnych, rozmowa z opiekunem stażu na temat ich treści.
2.Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy przedszkola. Poznanie dokumentów obowiązujących
w przedszkolu.
Udział w radzie pedagogicznej.
Udział w spotkaniu z przedstawicielem wydawnictwa kart pracy dla dzieci. Zaznajomienie się z:
– regulaminem funkcjonowania;
– procedurami;
– etyką pracy;
– statutem przedszkola,
– dokumentacją prowadzoną
w przedszkolu,
– planem pracy pedagogicznej,
– podstawą programową,
– dokumentacją związaną z przyjmowaniem dzieci do grup przedszkolnych,
-harmonogramem wydarzeń przedszkolnych,
– opracowanie konspektów zajęć,
– protokołowanie zebrań z rodzicami i posiedzeń rady pedagogicznej,
– tworzenie wpisów do dziennika,
– tworzenie miesięcznych planów pracy,
– przeprowadzenie diagnozy wstępnej wśród części podopiecznych,
– prowadzenie bieżącej obserwacji dzieci.
Wrzesień 2020

Cały okres stażu. Omawianie dokumentów przedszkolnych podczas zebrania organizacyjnego przy obecności opiekuna stażu.
Notatki własne oraz protokoły.
Tworzenie wpisów do dziennika.
Wypełnione arkusze diagnozy.
Wpisy do zeszytu obserwacji.
3.Nawiązanie współpracy pomiędzy stażystą a opiekunem stażu.Konsultacje związane z opracowaniem planu rozwoju zawodowego oraz ze sposobem realizowania zawartych w nim zobowiązań.
– Wspólne opracowanie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.
– Ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć opiekuna i prowadzenia zajęć przez stażystę.
Wrzesień 2020 Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez opiekuna stażu. Podpisanie kontraktu oraz harmonogramu spotkań. Bieżące konsultacje.
4.Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.Udział w szkoleniu BHP.Wrzesień 2020 Zaświadczenie
o ukończonym kursie BHP.
5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.Zbieranie materiału dokumentującego spełnianie zobowiązań wynikających
z planu rozwoju osobistego
i pisemnego kontraktu.
Cały okres stażu Prowadzenie tzw. „Teczki stażysty”. Dokumentowanie wszelkich aktywności.
6.Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju w razie powstania takiej potrzeby. Autoanaliza, autorefleksja.Maj 2020 Dokumentacja sprawozdawcza
z realizowanego stażu.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola

Lp.Zadania do realizacjiForma realizacjiTermin realizacjiUwagi
o realiza-
cji
Dowód realizacji
1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.– Opracowanie konspektu zajęć,
– konsultacje z opiekunem stażu,
– dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
– indywidualne podejście do dziecka,
– uwzględnianie wymogów podstawy programowej podczas prowadzenia zajęć.
Co najmniej raz w miesiącu aż do ukończenia stażu. Sporządzenie konspektu zajęć zatwierdzonego przez opiekuna stażu.
Notatki własne po odbytej rozmowie
z opiekunem stażu.
2.W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia.Przeprowadzenie co najmniej jednych zajęć w trakcie trwania stażu przy obecności dyrektora.
Omówienie zajęć po ich zakończeniu z dyrektorem.
Raz w ciągu trwania stażu. Notatki własne sporządzone po rozmowie z dyrektorem.
3.Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.Obserwowanie zajęć w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, zgodnie z wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu.
Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne).
Omówienie z opiekunem stażu obserwowanych zajęć.
Wrzesień – maj Samodzielnie sporządzony protokół z hospitowanych zajęć.
Własne notatki oraz wnioski, ustalone na podstawie rozmów z opiekunem stażu.
4.Podnoszenie własnych kwalifikacji pedagogicznych.Udział w wewnątrz przedszkolnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracowników.
Udział w zewnętrznych szkoleniach, kursach podnoszących kwalifikacje pracowników.
Poszerzanie wiedzy dydaktycznej i merytorycznej poprzez czytanie książek i artykułów pedagogicznych.  
Cały okres stażu. Certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach/szkoleniach.
Notatki własne sporządzone na podstawie pedagogicznych książek, artykułów, czasopism.
5.Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami.Przeprowadzenie zajęć z zachowaniem elementów alternatywnej pedagogiki Marii Montessori.
Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Cały okres trwania stażu. Przygotowanie konspektu zajęć.
Pedagogiczne portale Internetowe.
6.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.  Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.  
Samodzielne opracowanie pomocy
dydaktycznych.   Prowadzenie grupy na portalu społecznościowym dla rodziców dzieci z danej grupy przedszkolnej.
Tworzenie dyplomów, znaczków dla dzieci, kącików tematycznych za pomocą różnych programów komputerowych.
Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
Korzystanie z poczty elektronicznej oraz innych komunikatorów w celu utrzymania kontaktu z rodzicami wychowanków.
Cały okres stażu. Płyta CD
z dokumentacją stażu.
Płyta CD
z opracowanymi pomocami.
Wgląd do grupy na portalu społecznościowym.
Zdjęcia stworzonych pomocy, dyplomów oraz innych wykonanych materiałów.
7.Tworzenie grupowej kroniki.Fotorelacja z ważnych dni grupy przygotowana w formie albumu pamiątkowego.Cały okres stażu. Stworzenie albumu dla dzieci w formie elektronicznej.
8.Organizacja i udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz w wycieczkach.Organizowanie ważnych wydarzeń w życiu przedszkola oraz grupy:
– Dzień Przedszkolaka,
– Dzień Pluszowego Misia,
– Dzień Matki, itp.
Cały okres stażu. Konspekty zajęć, notatki własne, zdjęcia.
9.Prowadzenie akcji charytatywnych w Przedszkolu.Organizacja akcji  „Góra grosza”.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Powiatu Mikołowskiego  Pro Animali.
Prowadzenie akcji charytatywnej: Odkręcamy – pomagamy!
Cały okres stażu. Zaświadczenia, zdjęcia.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 3

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem

Lp.Zadania do realizacjiForma realizacjiTermin realizacjiUwagi
o realizacji
Dowód realizacji
1.Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci.– Analiza dokumentów, tj. orzeczenia, opinie,
– konsultacje z wychowawcą grupy,
– z logopedą,
– systematyczna współpraca z rodzicami dziecka,
– obserwacja dziecka, analiza wytworów jego pracy,
– rozmowa z dzieckiem,
– rozpoznanie zasobów grupy oraz ich słabości.
Cały okres stażu. Notatki własne.
2.Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka, tj. rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka, asystentami rodziny.Regularne rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi o bieżącej sytuacji dziecka.  
Organizowanie spotkań z rodzicami, uczestnictwo w konsultacjach.
Angażowanie rodziców w życie grupy za pomocą cyberprzestrzeni.  
Cały okres stażu. Grupa na portalu społecznościowym dla rodziców.
Notatki z przeprowadzonych rozmów.  
3.Analiza środowiska przedszkolnego,
w którym funkcjonuje dziecko.
Stała współpraca
z pozostałymi osobami pracującymi z dzieckiem, innymi nauczycielami mającymi kontakt z dzieckiem.  
Obserwacja dziecka w trakcie poszczególnych działań i zajęć.  
Merytoryczne rozmowy z opiekunem stażu odnośnie zachowań dziecka, jego postępów oraz niepowodzeń.
Cały okres stażu. Notatki własne.
Arkusz obserwacji.
4.Prowadzenie zebrań z rodzicami bądź konsultacji.Rozmowy z rodzicami o postępach dziecka a także zachowaniu.Cały okres stażu. Wpisy do grupowego zeszytu obserwacji.
Obecność opiekuna stażu.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Lp.Zadania do realizacjiForma realizacjiTermin realizacjiUwagi
o realizacji
Dowód realizacji
1.Ocena umiejętności omawiania obserwowanych zajęć.Konsultacje z opiekunem stażu oraz wyciąganie wniosków.Cały okres stażu Notatki własne.
2.Ocena umiejętności omawiania prowadzonych zajęć.Konsultację z opiekunem stażu.
Wyciąganie konstruktywnych wniosków i budowanie dalszej pracy w oparciu o nie.
Cały okres stażu Notatki własne.

………………………

(podpis dyrektora)

………………………

(podpis opiekuna stażu)

………………………

(podpis stażysty)

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela opracowała: Klaudia Chudyka – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY