Strona główna Warsztat pracy Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

0

1. Imię i nazwisko:

Iwona Kołpacka

2. Zajmowane stanowisko:

nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

3. Miejsce pracy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu

4. Okres stażu:

01.09.2019 r. – 31.05.2022 r.

5. Data złożenia planu:

13.09.2019 r.

6. Data zatwierdzenia planu:

…….09.2019 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz.1574)

I. Czynności organizacyjne

II. Powinności nauczyciela zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 1

III. Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt.1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

§ 8 ust. 3 pkt. 2

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt. 3

– poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, lub opiekuńczych

§ 8 ust. 3 pkt. 4 a

– opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

§ 8 ust. 3 pkt. 4 d

– opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie zwartej publikacji

Opracowała: mgr Iwona Kołpacka

Zatwierdzam do realizacji.                                              

Pogrzebień, …… września 2019 r.     

podpis dyrektora szkoły: …………………………………………………………

Autor: Iwona Kołpacka – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version