17.7 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaWarsztat pracyPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Edyta P.

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2019 r.

Data zakończenia stażu – 31.05.2022 r.

Miejsce pracy – Szkoła Podstawowa w Brzustowcu

Posiadane kwalifikacje:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach – specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją artystyczną

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu – studia podyplomowe w zakresie – Logopedia

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych – studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogiki

Cel podstawowy podejmowanego stażu:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele:

  • Pogłębienie wiadomości i umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
  • Podejmowanie działań na rzecz szkoły.
  • Podniesienie efektywności działań dydaktyczno–wychowawczych.
  • Osobisty rozwój.
  • Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8. ust. 3 pkt. 1 umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

LP.Zadania do realizacjiFormy realizacji zadańTermin
1. Wykorzystanie metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących takich jak metoda projektu edukacyjnego, gry dydaktyczne, burza mózgów, drama itp.Cały okres stażu
1 lub 2 projekty edukacyjne w każdym roku stażu
2.Udział w formach doskonalenia zawodowego.Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach na temat metodyki nauczania, a także wykorzystania technologii informatycznej w edukacji.Cały okres stażu
3.    Stosowanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy pedagogicznej.– Uczestnictwo w kursach i szkoleniach doskonalących umiejętności wykorzystania komputera w codziennej pracy.
– Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, gier interaktywnych.
– Korzystanie z tablicy multimedialnej podczas zajęć, tworzenie autorskich prezentacji multimedialnych.
– Prowadzenie zajęć z kodowania.
– Wykorzystanie technologii informacyjnej, jako źródła wiedzy.
– Opracowywanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły.
Na bieżąco wg potrzeb

§ 8. ust. 3 pkt. 2 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

LP.Zadania do realizacjiFormy realizacji zadańTermin
1.Prowadzenie zajęć otwartych.– Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
– Dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć.
Min. 1 zajęcia w każdym roku stażu
2.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.Przekazywanie wiadomości zdobytych na szkoleniach w ramach spotkań zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego.Wg potrzeb
3.Przeprowadzenie szkoleniowego spotkania Rady Pedagogicznej.Przeprowadzenie szkoleniowego spotkania Rady Pedagogicznej na wybrany temat.Wg potrzeb

§ 8. ust. 3 pkt. 3 poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

LP.Zadania do realizacjiFormy realizacji zadańTermin
1.Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności uczniów.– Organizacja konkursów.
– Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
– Angażowanie uczniów w uroczystości szkolne.
Cały okres stażu
2.Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej.Uzyskanie dyplomu terapeuty integracji sensorycznej.2019/2020
3.Integracja uczniów, ich rodziców oraz środowiska szkolnego.Organizacja imprez i wycieczek z udziałem rodziców i innych członków rodziny.Wg harmonogramu imprez
4.Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.  – Przygotowanie programu artystycznego dla społeczności lokalnej.
– Organizacja dni otwartych.
– Organizacja uroczystości szkolnych z udziałem gości.
Wg potrzeb
5.Współpraca z Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”.Udział w akcjach.Wg potrzeb

§ 8. ust. 3 pkt. 4 a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

LP.Zadania do realizacjiFormy realizacji zadańTermin
1.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.– Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.
– Zgłoszenie programu na radzie pedagogicznej.
– Realizacja programu.
– Ewaluacja programu.
2020/2022

§ 8. ust. 3 pkt. 4 b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

LP.Zadania do realizacjiFormy realizacji zadańTermin
1.Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego.– Organizowanie spotkań zespołu.
– Opracowanie rocznych planów pracy zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego.
– Opracowanie tematyki projektów edukacyjnych.
– Opracowywanie półrocznych i końcoworocznych sprawozdań z pracy zespołu.
Co najmniej 2 razy w każdym roku stażu
2.Wykonywanie innych zadań przydzielonych przez dyrektora.Koordynacja wolontariatu, projektów.Wg potrzeb

Autor: Edyta Pawul – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY