3.5 C
Polska
wtorek, 23 kwietnia, 2024
Strona głównaWarsztat pracyPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli DZ. Ustaw z 2018 r., poz. 1574 ze zmianami

Monika Steinke-Wawrzyniak

nauczyciel – wychowawca w świetlicy

Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie

Rozpoczęcie stażu:

2 września 2021 r.

Okres stażu:

2 lata i 9 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia stażu:

31 maja 2024 r.

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia, narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

L.p.Zadania do realizacjiFormy i sposoby realizacjiTerminy
1.Doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących.– Wykorzystanie metod aktywizujących poznanych na lekcjach otwartych innych nauczycieli, tworzenie własnej bazy metod.

– „Kółko i krzyżyk” – wprowadzenie i stosowanie zabawy, podczas której dzieci będą samodzielnie oceniać własne zachowanie podczas zajęć świetlicowych.

– „Słownik, przyjaciel w potyczkach z ortografią”, wprowadzenie cyklicznych zajęć, podczas których uczniowie będą utrwalać pisownię problemowych wyrazów oraz nauczą się korzystania ze słownika ortograficznego.

– Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących np.: Zabawy w dramy – kalambury o zawodach, mam pomysł – burza mózgów, potrafię wygrywać, ale i przegrywać – gry dydaktyczne.      
cały okres stażucały okres stażucały okres stażu

cały okres stażu
2.Wykorzystanie technologii komputerowej oraz poszerzanie wiedzy na temat sposobów używania technologii informacyjnej.– Korzystanie w czasie zajęć z komputera, projektora oraz innych urządzeń multimedialnych.

– Przygotowanie prezentacji multimedialnej z dziedziny doradztwa zawodowego, „Zawodowy zawrót głowy” – informacje o zawodach medycznych, usługowych oraz nauczyciela.

– Przygotowywanie dyplomów, ogłoszeń, sprawozdań oraz dokumentacji stażowej.

– Obsługa dziennika elektronicznego.

– Korzystanie z poczty elektronicznej, rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami.
cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
3.Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.– Odwiedzanie stron internetowych dotyczących oświaty, portali edukacyjnych itp.

– Poszukiwanie inspiracji, nowych pomysłów twórczych do pracy z uczniami.

– Wyszukiwanie i przygotowywanie materiałów do zajęć, opracowanie scenariuszy zajęć.
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p.Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacjiTerminy
1.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego.– Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.  listopad 2021 r.
2.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, czynna współpraca z nauczycielami.– Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań i materiałów, scenariuszy zajęć, imprez, programów, pomocy dydaktycznych: „Szuflada Belfra”.

– Realizacja zadań z projektu „Ręka w rękę”- czynna wymiana informacji oraz współpraca z wychowawcami klas.

– Realizacja zadań wynikających z zadań zespołów eksperckich.

– Realizacja zadań wynikających z zaleceń nadzoru pedagogicznego oraz zadań projektu „Praktyka czyni mistrza”.

– Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
cały okres stażu
cały okres stażucały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p.Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Terminy
1.Udział w projektach szkolnych.– Organizacja imprez i uroczystości szkolnych takich jak:
* Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
* Pasowanie klas pierwszych na Marynarza
* Dzień Niepodległości
* Koncert kolęd
* Pasowanie klas pierwszych na czytelnika
* Święta Majowe
* Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
cały okres stażu zgodnie z Planem Pracy Szkoły
2.Współpraca z:
– Radą Rodziców
– Radą Osiedla „Śródmieście Północ”
– Przedszkolami
– Komisją socjalną.
– Udział przedstawicieli RR i RO w uroczystościach szkolnych.

– Organizacja konkursów plastycznych.

– Zorganizowanie kiermaszu książek dla dzieci i młodzieży.

– Pomoc w organizacji uroczystości, przygotowanie kartek okolicznościowych dla emerytów.  
cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażu  
3.Promocja szkoły.– Aktywny udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły, zabawy z chustą Klanza, czytanie fragmentów ciekawych książek, przygotowywanie zakładek.

– Czytanki-słuchanki, w ramach akcji „Poranek z książką”, czytanie krótkich opowiadań lub fragmentów książek, rozbudzanie w uczniach sympatii i chęci samodzielnego czytania.

-Zorganizowanie wystawy prac uczniów naszej szkoły na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinie, powstałych w wyniku konkursów lub zajęć plastycznych.
cały okres stażu

cały okres stażu
cały okres stażu
 
4.Kultywowanie tradycji morskich.– Zaczytani marynarze – poranki z książką o tematyce morskiej.

– Czynny udział w organizacji uroczystości Pasowania na Marynarza klas pierwszych.  

– Zabawy w dramy – życie na morzu.

– Nauka i utrwalanie pieśni szkoły, szant.

– Organizacja konkursów plastycznych.
cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu
5.Realizacja zadań zespołu zdrowia i bezpieczeństwa.– Wdrażanie zadań z projektu; zjedz śniadanie – mózg ma takie wymaganie.

– Wspólne spożywanie i przygotowywanie śniadań w świetlicy szkolnej.

– Pij wodę – utrwalanie zdrowych nawyków.
cały okres stażucały okres stażucały okres stażu
6.Realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych wychowawcy świetlicy.
– Działania związane z realizacją celów i zadań placówki, które związane są ze Statutem Szkoły.

– Stała współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

– Organizowanie pogadanek na temat zagrożeń dzisiejszego świata.

– Cykliczne pogadanki oraz utrwalanie zasad postępowania w czasie pandemii Covid-19. Wdrażanie procedur bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie Covid-19, akcja „Myj ręce”, „Dbamy o zdrowie swoje i innych”.

– Zaangażowanie w działania ekologiczne, realizacja zadań z modułu „Duży i mały ratuje świat cały”, utrwalanie nawyku oszczędzania wody, minimalizacji i segregacji odpadów.
kontakty w zależności od potrzeb oraz według grafiku zebrań, konsultacji i wywiadówek
w trakcie stażu


cały okres stażu
cały okres stażu


cały okres stażu


§ 8 ust. 3 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

L.p.Zadania do realizacjiFormy i sposoby realizacjiTerminy
1.Opracowanie programu szkolnego „Logowanie na czytanie – historii poznawanie”.– Rozpowszechnianie i wdrażanie założeń programu:
– Książka ma głos – nagranie audiobooka z legendami.
– Poranki z książką – wspólne czytanie.
– Akcja – bicie rekordu w czytaniu.
– Akcja – czytamy jednym tchem.
– Zabierz mnie na święta i ferie zimowe.
– Żywa lekcja historii, spotkania z ludźmi związanymi z historią.
– Odwiedziny czytelni szkolnej, Książnicy Pomorskiej.
– Escape Room historyczny – „Wojenna walizka wspomnień”, „Przyjaciele Szarych Szeregów”.
cały okres stażu
2.Opracowanie modułu do pracy w świetlicy – „Moduł ekologiczny – duży i mały ratuje świat cały”.– Przygotowanie scenariuszy zajęć o konieczności oszczędzania wody, ograniczania plastiku, segregacji i minimalizacji odpadów.  

– Mały ekolog – uczniowie siedzą w kole i po kolei opowiadają, co zrobili dla naszej planety i jakie mają pomysły na ratunek świata w przyszłości.

– Wystawy prac przygotowanych w ramach zajęć: oszczędzamy wodę, ograniczamy ilość plastiku w naszym życiu, segregacja śmieci, recykling.

– Świetlicowe zalesianie, próba wyhodowania drzewek z kasztanów, żołędzi lub pestek owocowych i indywidualne wysadzanie ich przez dzieci w parkach, ogrodach itp.  
cały okres stażucały okres stażucały okres stażucały okres stażu


§ 8 ust. 3 pkt. 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników

L.p.Zadania do realizacjiFormy i sposoby realizacjiTerminy
1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego.– Opieka nad stażystą, wspólne przygotowanie planu rozwoju nauczyciela stażysty.

– Sporządzenie harmonogramu wzajemnej obserwacji zajęć.

– Wymiana spostrzeżeń oraz uwag po obserwacji zajęć.

– Zachęcanie i pomoc w doskonaleniu i wzbogacaniu warsztatu nauczyciela i wychowawcy świetlicy.

– Tworzenie i realizacja wspólnych projektów: moduł ekologiczny, poranki z książką, świetlicowe śniadania, itp.  
wg potrzeb, cały okres stażu

Autor: Monika Steinke-Wawrzyniak – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY