Strona główna Klasy 4-8 Język angielski Najszybsze zwierzę. The fastest animal – konspekt lekcji języka angielskiego w klasie...

Najszybsze zwierzę. The fastest animal – konspekt lekcji języka angielskiego w klasie VI

0

Temat lekcji: Najszybsze zwierzę. The fastest animal.

Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa

Przedmiot:

język angielski

Klasa:

VI

Cele główne:

 • opanowanie znajomości języka na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej;
 • znajomość zasad stopniowania przymiotników krótkich – wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zna słownictwo poznane na lekcji;
 • rozumie nowy tekst i potrafi odszukać w nim konkretne informacje;
 • odpowiada na pytania związane z przeczytanym tekstem;
 • czyta i uzupełnia nowy tekst przymiotnikami;
 • potrafi posługiwać się słownikiem angielsko-polskim i polsko-angielskim;
 • odpowiada na pytania z quizu;
 • potrafi współpracować z kolegami.

Metody:

 • słuchowa;
 • praktyczna.

Formy pracy:

 • grupowa;
 • indywidualna;
 • zespołowa.

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik;
 • zeszyt ucznia;
 • słowniki;
 • karta pracy;
 • magnetofon, płyta CD.

Przebieg lekcji:

 1. Powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu na tablicy i w zeszytach.
 2. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA – Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy, rozdaje słowniki (jeden słownik dla grupy). Zadaniem każdej grupy jest wypisanie na kartkach jak najwięcej nazw zwierząt. Na wykonanie zadania grupy mają nie więcej niż 2-3 minuty. Po upływie wyznaczonego czasu przedstawiciel każdej grupy czyta swoje wyrazy. Grupa, która wypisze najwięcej wyrazów, otrzymuje plusy.
 3. PREZENTACJA NOWEGO SŁOWNICTWA – Uczniowie otwierają podręczniki na stronie 44, słuchają nagrania, podkreślają słowa, których nie znają, zapisują je w zeszytach. Następnie łączą obrazki zwierząt z ich angielskimi słowami, odpowiadając na pytania nauczyciela: What’s number 1? It’s a cheetah. What’s number 2? etc. (zad. 1 a I b, str. 44).
 4. PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO – Uczniowie słuchają krótkiego dialogu, szukają w nim przymiotników i podkreślają końcówki każdego wyrazu (zad. 2, str. 44). Nauczyciel dokładnie omawia pierwszy z trzech sposobów stopniowania przymiotników, rozdaje uczniom notatkę z zaprezentowanego materiału do wklejenia do zeszytów oraz zadanie do wykonania (Załącznik nr 1). Zadaniem uczniów jest uzupełnić tabelkę, w której podane są przymiotniki w różnym stopniu. Wspólne sprawdzenie tabelki.
 5. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE – Uczniowie utrwalają poznane słowa i materiał gramatyczny, odpowiadając na pytania z quizu o zwierzętach. Odpowiedzi na pytania zapisują na tablicy i w zeszytach, podkreślają wszystkie przymiotniki w stopniu równym, wyższym i najwyższym (zad. 3, str. 44).
 6. Uczniowie czytają tekst o wielorybie i uzupełniają go przymiotnikami w odpowiednim stopniu, następnie uzupełniają tabelką informacjami z tekstu. Wspólne sprawdzenie uzupełnionej tabelki. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela: Why is the blue whale important? Where does the blue whale live? How big is it? How long does it live? Is the anilmal in danger? (zad. 4a i b, str. 45).
 7. Praca domowa: Każdy uczeń otrzymuje kartkę z pytaniami, wkleja kartkę do zeszytu i odpowiada na pytania pełnymi zdaniami (Załącznik nr 2).

Bibliografia:

 • English Class Students’ Book, Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz, Pearson
 • English Class Workbook, Liz Kilbey, Catherine Bright, Pearson

Pobierz załączniki

Autor: Joanna Lipowczyk – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version