Strona główna Klasy 4-8 Język angielski Miejsca w mieście. Places in town – konspekt lekcji języka angielskiego w...

Miejsca w mieście. Places in town – konspekt lekcji języka angielskiego w klasie V

0

Temat lekcji: Miejsca w mieście. Places in town.

Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa

Przedmiot:

język angielski

Klasa:

V

Cele główne:

 • opanowanie znajomości języka na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej;
 • uczeń zna słownictwo (miejsca w mieście) i zwroty (a lot of, much, many) wprowadzone na lekcji oraz potrafi je zastosować w praktyce.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zna użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela;
 • zna słownictwo poznane na lekcji;
 • słucha nagrania i rozumie nowo poznany tekst oraz potrafi odpowiedzieć na pytania z nim związane;
 • rozumie użycie zwrotów a lot of, much i many oraz potrafi z tej wiedzy korzystać, wykonując różnego rodzaju zadania (układa i uzupełnia zdania).

Metody:

 • słuchowa;
 • praktyczna.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • zespołowa.

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik;
 • zeszyt ucznia;
 • magnetofon, płyta CD.

Przebieg lekcji:

1. Powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu w zeszytach.

2. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA – Nauczyciel powtarza z uczniami użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Prosi uczniów o otworzenie podręczników na stornie 20 i na podstawie znajdującego się tam obrazka uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania zapisane na tablicy: 

Is / Are there any…?

Yes, there is / are some… and there is / are also some…

No, there isn’t / aren’t any… but there is / are some…

3. PREZENTACJA NOWEGO SŁOWNICTWA – Uczniowie otwierają podręczniki na stronie 23, wraz z nauczycielem czytają polecenie do zadania 3. Ich zadaniem jest odczytać słowa zapisane od tyłu i zapisać je w zeszytach:

amenic – cinema

ertaeht – theatre

tnaruatser – restaurant etc.

Po zapisaniu wszystkich wyrazów nauczyciel sprawdza, czy uczniowie potrafią poprawnie przeczytać wyrazy poprzez wspólne głośne odczytanie wyrazów.

4. UTRWALENIE POZNANEGO SŁOWNICTWA – Uczniowie oglądają zdjęcia Jacka, Rosie i ich domu oraz słuchają nagrania – listu Jacka do babci (podręcznik: zad. 1, str. 22). Następnie zadaniem uczniów jest odszukanie i podkreślenie w liście zwrotów codziennego użytku oraz przetłumaczenie ich na język polski.

Uczniowie samodzielnie czytają pytania dotyczące przeczytanego tekstu, zastanawiają się chwilę nad odpowiedziami, robią notatki w zeszycie, a następnie wspólnie z nauczycielem układają odpowiedzi na pytania, zapisują je na tablicy i w zeszycie.

5. PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO – Nauczyciel tłumaczy uczniom użycie wyrażeń: a lot of, much i many. Uczniowie czytają przykładowe zdania z użyciem tych wyrażeń (tabelka „Look and learn” na str. 23).

6. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE – W celu utrwalenia znajomości i użycia poznanych wyrażeń uczniowie układają zdania, korzystając z informacji podanych w tabelce (podręcznik: zad. 4, str. 23) oraz uzupełniają nimi zdania (podręcznik: zad. 7, str. 23).

7. Zadanie pracy domowej: Zadaniem uczniów jest wykorzystanie zadań w zeszycie ćwiczeń (zeszyt ćwiczeń: rozdział 8, str. 18 i 19).

Bibliografia:

 • English Class Students’ Book, Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz, Pearson
 • English Class Workbook, Liz Kilbey, Catherine Bright, Pearson

Miejsca w mieście. Places in town konspekt lekcji opracowała: Joanna Lipowczyk – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version