13.1 C
Polska
poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Konspekt lekcji matematyki w klasie V prowadzonej online

Konspekt lekcji matematyki w klasie V prowadzonej online

Temat: Pole prostokąta i kwadratu.

Nauczyciel prowadzący:

Agnieszka Ziemska

Wymagania podstawy programowej – Uczeń:

 • VI.1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisujące wzór słowami;
 • VI.2) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym, na przykład zapisuje obwód trójkąta o bokach: a, a + 2, b; rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego), na przykład (x-2)/3=4;
 • XI.2) oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami, na przykład pole trójkąta o boku 1 km i wysokości 1 mm;
 • XI.3) stosuje jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń);
 • XIV.2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązywanie zadań, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;
 • XIV.5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

Zagadnienia programowe:

 • Obliczanie pola kwadratu i prostokąta.

Cel ogólny lekcji:

Zapoznanie uczniów ze sposobami obliczania pola kwadratu i prostokąta.

Cele dydaktyczno–wychowawcze:

 • Kształcenie umiejętności pracy samodzielnej,
 • Kształcenie sprawności rachunkowej,
 • Kształcenie umiejętności rozumowania i argumentacji,
 • Wzbudzanie aktywności uczniów,
 • Kształcenie umiejętności pracy uczniów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Cele operacyjne – Uczeń:

 • Oblicza pole kwadratu, prostokąta;
 • Objaśnia sposób obliczenia pola kwadratu, prostokąta;
 • Stosuje jednostki pola i zamienia je;
 • Stosuje rachunek pomocniczy w zadaniach na obliczanie pól kwadratu i prostokąta;
 • Rozwiązuje zadania na obliczanie pól kwadratu i prostokąta, w tym także w sytuacjach praktycznych.

Metody pracy: 

 • Podająca – pogadanka, krótki wykład informacyjny;
 • Praktyczna – ćwiczenia obliczeniowe, zadania problemowe,
 • Wizualna – praca z tablicą interaktywną podczas lekcji on-line.

Formy pracy:

 • Indywidualna – uczniowie samodzielnie odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania i w trakcie zajęć samodzielnie próbują rozwiązywać zadania.
 • Indywidualna praca z uczniem z problemami w nauce – nauczyciel zadaje pytania naprowadzające ucznia na właściwe rozwiązanie.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik ucznia,
 • Zeszyt ćwiczeń cz. 2,
 • Tablica interaktywna na platformie zoom.com

Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna

 1. Przywitanie.
 2. Sprawdzenie obecności uczniów na zajęciach on-line.
 3. Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej.
II. Faza zasadniczaKompetencje kluczowe:
1. Zapoznanie uczniów z celem lekcji. 
2. Przekazanie uczniom najważniejszych informacji zawartych w tematyce lekcji, popartych licznymi przykładami.
3. Wspólne rozwiązywanie ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej na platformie zoom.com.
4. Indywidualizacja pracy w trakcie trwania zajęć z wszystkimi uczniami, ale głównie z uczniem słabym. Kontrola jego samodzielnej pracy, sposobu poprawnego zapisu wzoru.
5. Praca samodzielna wytypowanych uczniów z zeszytem ćwiczeń w formie on-line.
– sprawne komunikowanie się w języku polskim z wykorzystaniem terminologii matematycznej
– sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenia myślenia matematycznego
– rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem narzędzi TIK
– aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły oraz środowiska lokalnego.

III.   Faza końcowa

1. Zadanie pracy domowej:

Ćwiczenie 1, 2, 3 str. 56-57 zeszyt ćwiczeń cz. 2 Matematyka Wokół Nas klasa 5, H. Lewicka, M. Kowalczyk, WSiP.

Dla chętnych zadanie 19 str. 227 podręcznik Matematyka Wokół Nas klasa 5, H. Lewicka, M. Kowalczyk, WSiP.

2. Podsumowanie lekcji, ocena pracy uczniów.

3. Pożegnanie.

……………………………

Obserwator                                                    

………………………………

Prowadzący zajęcia

Konspekt lekcji matematyki opracowała: Agnieszka Ziemska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY