Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja polonistyczna Pomysł na konkurs plastyczno-ortograficzny „Kaligram ortograficzny”

Pomysł na konkurs plastyczno-ortograficzny „Kaligram ortograficzny”

0

Międzyszkolny konkurs plastyczno-ortograficzny

„Kaligram ortograficzny”

Regulamin konkursu dla klas III

Kaligram to plastyczna kompozycja liter i symboli graficznych obrazujących znaczenie przedstawianego wyrazu przy zachowanej kolejności ciągu znaków odpowiadających literom. Będąc uniwersalnym obrazem znaczenia słowa, kaligram powinien być czytelny dla każdego odbiorcy.

I Temat konkursu

Tematem konkursu jest kaligram ortograficzny, czyli wyraz, wyrażenie, zdanie, rymowanka lub wiersz związane z określonym ortogramem lub zasadą ortograficzną.

II Adresaci konkursu

Uczniowie klas 3 uczęszczający na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

III Cele konkursu

1. Zachęcenie uczniów do tworzenia kaligramów ortograficznych aby uświadomić, że:

 • nauka ortografii może być doskonałą zabawą,
 • poprzez twórczość można pomóc sobie i innym w nauce ortografii.

2. Utrwalenie ortogramów.

3. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

5. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swojej wiedzy w zakresie ortografii oraz talentu plastycznego.

III Warunki udziału

1. Należy wymyślić kaligram z trudnością ortograficzną.

2. Przenieść pomysł na papier i terminowo dostarczyć pracę koordynatorowi konkursu na terenie szkoły.

3. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu w metryczkę, która powinna zawierać:
• nazwę konkursu,
• imię i nazwisko uczestnika,
• klasę,
• dane placówki, do której uczęszcza dziecko,
• zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik 1).

4. Koordynator konkursu na terenie szkoły powinien zebrane prace dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu ………………………………………………do dnia ……………..2019 r.

5. Prace powinny być dostarczone w kopercie lub teczce papierowej z dopiskiem KONKURS TERAPEUCI PEDAGOGICZNI oraz zawierać dane koordynatora konkursu na terenie szkoły, z której pochodzą prace (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

IV Technika wykonania prac:

 • rozmiary pracy na papierze maksimum A4,
 • praca może być wykonana z pomocą cienkopisów, flamastrów, kredek,
 • dopuszcza się stosowanie w pracach liter wykonanych wg szablonów, kalkomanii,
 • wycinanek lub dodrukowanych na drukarkach,
 • prace mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice.

V Kryteria oceny prac:

 • oryginalność pracy,
 • samodzielność,
 • poprawność językowa (przestrzeganie zasad ortografii),
 • estetyka pracy.

VI Nagrody

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się ……………………………………………………………….
Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w konkursie, otrzymają nagrody rzeczowe. Przewidziane są również drobne upominki dla autorów prac wyróżnionych.
Wyniki konkursu oraz informacja na temat terminu rozdania nagród zostaną przesłane do sekretariatów zwycięskich szkół oraz na adresy e-mail podane przez koordynatorów konkursu w poszczególnych szkołach w zgłoszeniu do konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Koordynatorzy konkursu:
………………………………………………
……………………………………………..

Pobierz Regulamin z załącznikiem

Autor: Jolanta Wojciechowska – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version