Strona główna Klasy 4-8 Plastyka Kolaż „Bajkowa kraina” – scenariusz zajęć plastycznych w klasie IV

Kolaż „Bajkowa kraina” – scenariusz zajęć plastycznych w klasie IV

0

Temat: Kolaż „Bajkowa kraina”

Czas: 45 min.

Treści nauczania zgodne z podstawą programową: I.1.; I.3.; I. 5.; II. 2.; II. 6.

Cele lekcji: (uczeń)

  • wie czym jest kolaż w plastyce i jakich materiałów można użyć do wykonania kolażu
  • wykonuje w grupie pracę w technice kolażu z dowolnych materiałów

 Metody pracy:

  • pogadanka
  • praca z tekstem
  • praca z materiałem ilustracyjnym
  • praca praktyczna

Formy pracy:

indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne:

  • podręcznik do zajęć plastycznych dla klas 4 „Do dzieła!”
  • laptop, tablica interaktywna, aplikacja ThingLink https://www.thinglink.com/scene/1181664586403676162
  • materiały i narzędzia przyniesione przez uczniów: kartony, gazety, skrawki tkanin, różne rodzaje papieru, nasiona, zasuszone rośliny, guziki, itp., klej, nożyczki

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji i zapoznanie z celami lekcji. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji w języku ucznia – ocenianie kształtujące – wyświetla pierwszą zakładkę projektu utworzonego w aplikacji ThingLink.

2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć na temat technik mieszanych. Następnie nauczyciel przypomina, że celem lekcji będzie poznanie kolejnej techniki mieszanej – kolażu.

Faza realizacyjna

1. Wyjaśnienie uczniom czym jest kolaż i jakich materiałów używa się w tej technice plastycznej. Nauczyciel otwiera drugą zakładkę projektu i zapoznaje uczniów z terminem „kolaż”.

2. Czytanie przez uczniów informacji ze s. 54 podręcznika. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Czego dowiedzieli się jeszcze na temat kolażu? – krótka pogadanka.

3. Pokaz prac wykonanych techniką kolażu z różnorodnych materiałów. Prezentacja przykładowych prac w trzeciej zakładce aplikacji ThingLink.

4. Podział uczniów na grupy. Uczniowie losują kawałki różnych materiałów wykorzystywanych w technice kolażu: tektura, tektura falista, papier ozdobny, filc, bibuła, tkanina, następnie wg wylosowanych materiałów dobierają się w grupy.

5. Podanie i omówienie tematu pracy plastycznej. Nauczyciel wyświetla czwartą zakładkę projektu.

6. Przedstawienie kryteriów oceny wykonanych w grupach prac.

7. Wykonywanie prac plastycznych przez uczniów.

Faza podsumowująca

1. Wystawa i ocena prac według podanych wcześniej kryteriów. Uczniowie odpowiadają na podsumowujące pytanie nauczyciela: „Czym charakteryzuje się technika kolażu?”.

2. Zadanie domowe.

Przynieść na następną lekcję: kolorowe czasopisma, klej, nożyczki, karton.

Autor: Anna Mechelewska

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version