3.5 C
Polska
wtorek, 23 kwietnia, 2024
Strona głównaNajpopularniejszeJak udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej krok po kroku?

Jak udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej krok po kroku?

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

1. Nauczyciel, wychowawca lub specjalista stwierdza konieczność objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie:

 • obserwacji funkcjonowania ucznia,
 • osiąganych przez niego wyników,
 • analizy dokumentacji dziecka, rozmów z rodzicami,
 • badania gotowości szkolnej (dotyczy dzieci w przedszkolu).

2. Nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi pomocy w toku bieżącej pracy poprzez:

 • dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, np.:
  • podział zadania na etapy,
  • wydłużenie czasu przeznaczonego na zadanie,
 • indywidualizację procesu kształcenia, np.:
  • większą ilość powtórzeń przeznaczonych na opanowanie danego zadania, indywidualnie lub w małym zespole,
  • wsparcie słowne lub manualne podczas wykonywania zadania,
  • dodatkowe objaśnienia i instrukcje,
  • wzmacnianie i motywowanie ucznia,
 • zaspokajanie potrzeb dziecka, np.:
  • stworzenie warunków do odpoczynku i wyciszenia,
  • rozwijanie pewności siebie, udzielanie pozytywnych informacji na temat własnej osoby.

3. Nauczyciel, wychowawca lub specjalista informuje wychowawcę klasy (w przypadku szkoły lub placówki, w której funkcjonuje szkoła) lub dyrektora (w pozostałych placówkach) o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

4. Wychowawca klasy lub dyrektor informuje nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz wspólnie z nimi planuje i koordynuje jej udzielanie w formie zintegrowanych działań nauczycieli i bieżącej pracy z uczniem.

5. Dyrektor w zależności od potrzeb dziecka oraz możliwości placówki ustala rodzaj i wymiar godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informuje pisemnie rodziców ucznia o przyznanej pomocy.

6. Wychowawcy i specjaliści wspierają nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem w dostosowaniu sposobów i form pracy do jego potrzeb i możliwości. Współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem w procesie udzielania pomocy. Działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego ucznia planuje i koordynuje wychowawca, dyrektor bądź inna osoba wskazana przez dyrektora.

7. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

8. W przypadku stwierdzenia braku efektywności udzielanej pomocy, dyrektor, po uwzględnieniu opinii nauczycieli/specjalistów oraz za zgodą rodziców dziecka, ma prawo wystąpić do poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

Bibliografia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Autor: Urszula Wesół – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

PODOBNE ARTYKUŁY