Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Geometria wokół nas – regulamin konkursu matematyczno-plastycznego

Geometria wokół nas – regulamin konkursu matematyczno-plastycznego

0

Szkoła Podstawowa X zaprasza do udziału w konkursie matematyczno-plastycznym dla uczniów klas I-III i IV-VIII pod nazwą „Geometria wokół nas”

Regulamin konkursu:

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przy użyciu jak największej ilości figur geometrycznych.
 2. Cele konkursu:
  • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne i techniczne
  • inspirowanie uczniów do twórczości plastycznej
  • umożliwienie prezentacji twórczości uczniów
  • wspieranie uzdolnień matematycznych i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów
  • kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia
  • upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych: klas I-III, IV-VI oraz klas VII-VIII.
 4. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa X w X. Koordynatorzy konkursu: X.
 5. Technika wykonania prac: dowolna.
 6. Format prac: A4 lub A3.
 7. Z każdej klasy można zgłosić 3 prace konkursowe.
  Każdy uczeń może wykonać na konkurs jedną pracę plastyczną. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez ucznia pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna.
  Prace wraz z wypełnioną metryczką (według załączonego wzoru) należy dostarczyć do organizatora konkursu do 13 marca 2020 r. Liczy się data wpływu pracy do organizatora konkursu.
 8. Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, technika wykonania, staranność i estetyka, wkład pracy, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych form plastycznych.
 9. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 10. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac – laureatów konkursu i przyzna I, II, III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Szkole Podstawowej X w X. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 12. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
 13. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Uwagi:

 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w Szkole Podstawowej w X, datę wręczenia nagród podamy w późniejszym terminie.
 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

WZÓR METRYCZKI

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 
WIEK: 
NAZWA I ADRES PLACÓWKI: 
NAUCZYCIEL/OPIEKUN PROWADZĄCY: 
TEL. KONTAKTOWY: 

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w ramach konkursu plastycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową X w X (imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy).

Wyrażam zgodę na utrwalenie, rozpowszechnianie oraz zwielokrotnianie wizerunku mojego dziecka dostępnymi aktualnymi technikami i metodami w mediach elektronicznych, na stronach internetowych i innych materiałach marketingowych podczas organizacji i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego, wystawy i innych wydarzeń, w których biorą udział prace pokonkursowe. Materiały wykorzystane zostaną na potrzeby Szkoły Podstawowej X w X.

………………………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ

Autor: Justyna Niewęgłowska – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version