Strona główna Klasy 4-8 Działania na potęgach i pierwiastkach – scenariusz lekcji matematyki w klasie VII

Działania na potęgach i pierwiastkach – scenariusz lekcji matematyki w klasie VII

0

I. Ustalenia wstępne:

Przedmiot: matematyka     

Klasa: klasa 7 

Szkoła: Szkoła Podstawowa w Gdańsku 

Nazwa i numer programu: Matematyka w Punkt. Klasa 7 WSiP, w wykazie MEN: 1172/4/2023

II. Podstawowe informacje dot. zajęć:

Temat zajęć: Działania na potęgach i pierwiastkach.

Cel główny zajęć: 

Kształtowanie umiejętności wykonywania działań na potęgach i pierwiastkach

Cele operacyjne:

Treści nauczania zawarte w podstawie programowej:  

 1. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:
  • zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim;
  • mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich;
  • mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach;
  • podnosi potęgę do potęgi.
 2. Pierwiastki. Uczeń:
  • oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych;
  • szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki;
  • oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak pierwiastka i włącza liczbę pod znak pierwiastka;
  • mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia.

Metody pracy:

pogadanka, e-test „Pierwiastki i potęgi na początek” z wykorzystaniem qr kodu, metody aktywizujące: zadanie grupowe z kodami – bloksy „Drzewo z pierwiastków”, ćwiczenia doskonalące umiejętności wykonywania działań na potęgach i pierwiastkach  

Formy pracy:

praca w grupach, praca samodzielna, praca z całą klasą        

Środki dydaktyczne:

podręcznik Matematyka w punkt. Klasa 7 Ewa Dębicka, Małgorzata Mularska, Bożena Winiarczyk, zadanie indywidualne na smartfonach – e-test „Pierwiastki i potęgi na początek” z wykorzystaniem qr kodu przygotowany w aplikacji Wordwall; zadanie grupowe z kodami – bloksy „Drzewo z pierwiastków”, zadania z zakresu działań na potęgach i pierwiastkach stworzone na potrzeby lekcji

III. Przebieg zajęć:

 Czynności nauczycielaCzynności ucznia
Faza wstępna 
1. Czynności organizacyjne.Nauczyciel przygotowuje się do zajęć. Sprawdza obecność.Uczniowie przygotowują się do zajęć.
2. Podanie tematu i celu lekcji.Nauczyciel podaje temat i omawia cele lekcji.Uczniowie zapisują w zeszytach temat lekcji.
Faza realizacyjna 
1. E-test „Pierwiastki i potęgi na początek” z wykorzystaniem qr kodu.Nauczyciel objaśnia zadanie wprowadzające do tematu. Wyświetla e-test „Pierwiastki i potęgi na początek”, z wykorzystaniem qr kodu, na tablicy interaktywnej, a następnie omawia wyniki.Uczniowie na smartfonach, wykorzystując qr kod, rozwiązują indywidualnie e-test „Pierwiastki i potęgi na początek”.
2. Realizacja zadania grupowego z kodami – bloksy „Drzewo z pierwiastków”.Nauczyciel dzieli klasę na grupy, a następnie przedstawia zadanie do wykonania dla każdej grupy. Wyjaśnia zasady rozwiązywania zadania. Omawia wybrany przykład razem z klasą.

Nauczyciel udostępnia grupom zadanie do rozwiązania i kodowania. 

Nauczyciel przekazuje chętnym uczniom dodatkowe zadania do rozwiązania w zeszycie na „plusy”.

Nauczyciel wspiera grupy w rozwiązywaniu działań i poszukiwaniu właściwej drogi kodu. 

Nauczyciel sprawdza poprawność wyników w poszczególnych grupach i omawia na forum klasy poprawność rozwiązania bloksów.
Uczniowie zostają podzieleni na grupy mieszane 4-5 osobowe. 

Każda grupa ma za zadanie w określonym czasie rozwiązać przykłady z zakresu działań na pierwiastkach, poprawnie odkodować i wyznaczyć rysunek wg wskazań nauczyciela.

Gdy grupa wskaże szybciej niż inne właściwą odpowiedź, chętni uczniowie z tej grupy mogą dodatkowo otrzymać zadanie do rozwiązania.  
3. Wykonywanie działań na potęgach i pierwiastkach.Nauczyciel tłumaczy i przedstawia na tablicy wybrane działania na potęgach i pierwiastkach.

Nauczyciel zadaje ćwiczenia, naprowadza uczniów na właściwe rozwiązania.
Uczniowie zapisują działania w zeszytach.  

Uczniowie wykazują aktywność i współuczestniczą w rozwiązywaniu zadań.  
Faza podsumowująca  
1. Podsumowanie wiadomości o działaniach na potęgach i pierwiastkach.Nauczyciel podsumowuje zajęcia o działaniach na  potęgach i pierwiastkach.Uczniowie uczestniczą w podsumowaniu tematu. 
2. Ocenianie.Nauczyciel docenia wkład pracy uczniów i wstawia oceny/plusy za aktywność na lekcji.Aktywni uczniowie zostaną docenieni. Uczniowie oceniają lekcję.
3. Praca domowa.Nauczyciel zadaje pracę domową: zad. 2 str. 142, dla chętnych zad. 7 i 8 egzaminacyjne str. 143 z podręcznika.Uczniowie zapisują pracę domową w zeszytach. 

Autor: Justyna Konkel – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version