12.1 C
Polska
poniedziałek, 20 marca, 2023

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – projekt edukacyjny

Temat projektu: „89 na TAK dla AUTYZMU!” – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Cele ogólne:

Zwiększenie świadomości na temat dysfunkcji rozwojowej, jaką jest autyzm.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • potrafi powiedzieć, czym jest autyzm;
 • szanuje odmienny sposób uczestniczenia w zabawie, zajęciach, zachowania, przyzwyczajenia swoich autystycznych kolegów, a także dostrzega u nich nieprzeciętne umiejętności;
 • prezentuje postawę tolerancji wobec osób, które inaczej rozwijają się i dostrzegają świat.

Dokładny opis zadania:

 1. Uczniowie klas I-III (z wychowawcami) oraz IV-VIII w celu zwiększenia wiedzy i świadomości na temat autyzmu, zwiedzają przygotowaną przez zespół projektowy wystawę tematyczną w holu patrona.
 2. Uczniowie/nauczyciele w dniu 01 kwietnia br. przychodzą do szkoły ubrani w element odzieży koloru niebieskiego.
 3. Każda klasa na znak solidarności z osobami autystycznymi może „zaświecić się” na niebiesko na specjalnie przygotowanej ściance w holu patrona.
 4. Niebieska galeria 89! – uczniowie ubrani w niebieski element odzieży, w dniach 01-03.04.2022 r. przesyłają zdjęcia na adres koordynatora akcji.

Opis sposobu pracy:

 • indywidualny;
 • zbiorowy.

Opis zasad prezentacji:

Uczeń potwierdza udział w akcji „89 na TAK dla AUTYZMU!” – Światowy Dzień świadomości Autyzmu, biorąc czynny udział w działaniach wymienionych w punkcie „dokładny opis działania’’.

Opis systemu oceniania:

Wychowawcy decydują o przyznaniu uczniom pochwał (klasy I-III), punktów za zachowanie (klasy IV-VIII) za udział w akcji „89 na TAK dla AUTYZMU!” – Światowy Dzień świadomości Autyzmu.

Koordynator:

Anita Orzechowska

Osoby współorganizujące:

XXX

Odbiorcy:

Uczniowie klas I-VIII

Forma prezentacji efektów:

Niebieska galeria 89! na padlecie

Autor: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

Z lekturką pod chmurką, czyli jak spędzić twórczą lekcję języka polskiego w plenerze – innowacja pedagogiczna

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska 

Innowacja pedagogiczna metodyczno-organizacyjna

Temat innowacji: „Z lekturką pod chmurką, czyli jak spędzić twórczą lekcję języka polskiego w plenerze”

Nazwa szkoły:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku

Autorzy: 

Magdalena Bajsicka, Dorota Anna Żuk

Data wprowadzenia:

01.09.2021

Data zakończenia:

30.04.2022 (z możliwością kontynuacji na kolejne lata)

Zakres innowacji:

Adresatami są uczniowie z klas V – VIII.

Zajęcia innowacyjne będą się odbywać w ramach zajęć edukacyjnych w trakcie języka polskiego. Niniejsza innowacja ma zachęcać i motywować uczniów do wspólnego czytania na świeżym powietrzu oraz szerzyć ideę londyńskich nauczycieli, która ma na celu zachęcać do nauki na łonie natury, uczenia się poprzez edukację terenową, prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie. Do tego edukację bardzo skuteczną, bo angażującą różne zmysły. Ma ona również na celu pobudzić wyobraźnię ucznia, propagować rozwój czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej oraz rozwijać jej zainteresowanie literaturą.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Z lekturką pod chmurką, czyli jak spędzić twórczą lekcję języka polskiego w plenerze” zrodziła się z udziału szkoły w ogólnopolskim projekcie „Dzień Pustej Klasy”. Na lekcjach języka polskiego zauważyłyśmy również potrzebę „czytania pod chmurką”, szczególnie w słoneczne dni, kiedy aura za oknem zachęca do wszelkich aktywności na świeżym powietrzu. Przyczyniło się to do powstania niniejszej innowacji.

Opis innowacji:

I. Wstęp do innowacji:

Poniższy program został stworzony w wyniku doświadczeń konwersatoryjnych na temat naszych szkolnych lektur. Chciałyśmy, aby nasi uczniowie podejmowali rozmowę na temat swoich wrażeń czytelniczych, częściej czytali na forum klasowym i postanowiłyśmy zapewnić im bardziej naturalne warunki otoczenia, zachęcające do sięgania po książkę.

II. Założenia ogólne:

Innowacja „Z lekturką pod chmurką, czyli jak spędzić twórczą lekcję języka w plenerze” skierowana jest do uczniów klas IV – VIII.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • kontakt z naturą podczas zajęć terenowych,
 • angażowanie różnych zmysłów podczas czytania,
 • poprawa koncentracji podczas czytania,
 • rozwój zainteresowań czytelniczych,
 • zachęcanie do podejmowania dyskusji na temat literatury,
 • zachęcanie do głośnego czytania na forum klasowym,
 • budowanie poczucia własnej wartości.

III. Cel główny:

 • zapoznanie uczniów z ideą „czytania pod chmurką”,
 • rozwijanie kompetencji językowych podczas dyskusji o literaturze,
 • motywowanie do głośnego czytania na forum klasowym oraz do czytania lektur szkolnych,
 • organizowanie procesów edukacyjnych w sposób pobudzający zmysły podczas czytania,
 • inspirowanie uczniów do twórczego spędzania czasu na łonie natury.

IV. Cele szczegółowe:

 • poprawa koncentracji podczas zajęć dydaktycznych,
 • aktywny udział w zajęciach może przełożyć się na wzrost kompetencji lingwistycznych i komunikacyjnych oraz wzbogacanie zasobu leksyki,
 • uatrakcyjnienie procesu kształcenia,
 • lepsza przyswajalność treści lektur,
 • kształtowanie w uczniach potrzeby kontaktu z przyrodą.

V. Metody, formy i środki dydaktyczne:

Metody:

pokazowa, wysłuchanie dzieła, praca z tekstem, dyskusja tematyczna, burza mózgów, drama, ćwiczenia głosowe.

Formy:

indywidualna, zbiorowa, w grupach.

Środki dydaktyczne:

teksty dzieł literackich.

VI. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji):

Osiągnięciem dla ucznia będzie nauczenie się:

 • prawidłowego modulowania głosu,
 • tworzenie indywidualnych refleksji podczas czytania i artykułowania ich na forum klasowym,
 • wzbogacenie zasobu leksyki,
 • umiejętność prowadzenia dyskursu o literaturze,
 • angażowanie różnych zmysłów podczas czytania „pod chmurką”,
 • wzrost wiary we własne możliwości czytelnicze.

Nauczyciel:

 • rozbudza w uczniach potrzebę zajęć terenowych oraz kontaktu z naturą,
 • poznaje preferencje czytelnicze uczniów oraz ich możliwości,
 • podniesie motywację i zaangażowanie ucznia podczas lekcji,
 • podniesie atrakcyjność procesu kształcenia,
 • rozbudzi zainteresowanie tą metodą wśród innych nauczycieli.

VII. Tematyka zajęć

(W związku z tym, że zakres poznawania ogranicza się do lekcji, uczniowie częściowo mogą utrwalić następujące zagadnienia związane z zakresem materiału w poszczególnych klasach):

 • lektury szkolne i występujące w nich wątki,
 • poezja (tu poeci z podstawy programowej i poezja regionalna – Podlasie),
 • literatura z wątkiem przyrodniczym (wybrana wspólnie z nauczycielem polonistą),
 • literatura związana z indywidualnymi preferencjami ucznia (osoby chętne).

VIII. Ewaluacja:

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzą:

 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
 • rozmowy z nauczycielami uczącymi innych przedmiotów,
 • dokumentację fotograficzną podczas zajęć i umieszczenie jej wraz z opisem na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym FB,
 • ankietę dotyczącą przydatności zajęć wśród uczniów.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

Autorki: Magdalena Bajsicka, Dorota Anna Żuk – Czytelniczki Portalu

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – konspekt lekcji EDB w klasie 8

Temat: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Klasa:

VIII b

Dzień:

09.12.2021 r.

Nauczyciel:

Anna Kiszkiel

Cele ogólne:

 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia człowieka, oceny stanu przytomności i postępowania w przypadku – nieprzytomny bez oddechu
 • kształtowanie świadomości znaczenia szybkiej reakcji świadków zdarzenia, zwiększającej szanse przeżycia osoby poszkodowanej

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:

 • wymienia czynności, które należy podjąć w trosce o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • demonstruje bezpieczny sposób zdejmowania rękawiczek jednorazowych
 • zna zasady udzielania pomocy osobie poszkodowanej przytomnej i nieprzytomnej
 • układa poszkodowanego nieprzytomnego, ale oddychającego, w pozycji bezpiecznej
 • definiuje pojęcie „resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
 • wymienia objawy nagłego zatrzymania krążenia
 • omawia algorytm RKO u dorosłego
 • wykonuje pełen cykl RKO na manekinie dorosłego

Metody i formy pracy:

 • pogadanka, pokaz na fantomie, instruktaż, ćwiczenia praktyczne (chętni uczniowie pod nadzorem nauczyciela – ćwiczenia z fantomem)
 • praca indywidualna
 • praca z całą klasą
 • metoda zadaniowa

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, zestaw projekcyjny (projektor i laptop z dostępem do Internetu), materac, fantom

Przebieg zajęć:

I Faza wstępna

1. Czynności organizacyjne:

a. Nauczyciel wita się z uczniami.

b. Następnie nauczyciel przedstawia temat i sprawdza obecność.

c. Podaje cele lekcji i sprawdza, jak te cele są zrozumiałe.

d. Na początku lekcji uczniowie odwołują się do posiadanej wiedzy z poprzedniej lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy (krok po kroku). Odpowiadają na pytania: Jak zachować się na miejscu zdarzenia? Jak sprawdzić czy poszkodowany jest nieprzytomny? Jak sprawdzić czy poszkodowany oddycha (z uwzględnieniem udrożnienia dróg oddechowych)?

2. Warmup

Uczniowie kontynuują temat bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. Demonstrują bezpieczny sposób zdejmowania rękawiczek jednorazowych.

II Faza realizacyjna

1. Test dotyczący pierwszej pomocy – pozycja bezpieczna.

Uczniowie wspólnie rozwiązują test składający się z 12 pytań dotyczący postepowania w sytuacji, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, oddychającej.

2. Demonstracja algorytmu postepowania ratowniczego.

a. Nauczyciel omawia sposób postepowania ratowniczego w przypadku osób nieprzytomnych, nieoddychających.

b. Wspólnie z uczniami definiują pojęcie RKO oraz wymieniają objawy NZK.

c. Nauczyciel przedstawia algorytm postępowania ratowniczego w przypadku nagłego zatrzymania.

d. Nauczyciel demonstruje pełen cykl RKO na manekinie dorosłego.

e. Nauczyciel wyświetla krótki filmik dotyczący pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, nieoddychającej: Ratuj życie w rytm „Stayin’ Alive”. Vinny Jones’ hard and fast handsonly CPR (Napisy Polskie) – YouTube

III Faza podsumowująca

Chętni uczniowie wykonują RKO na manekinie. Nauczyciel podsumowuje nowo poznane informacje, pyta uczniów czy wiedza z dzisiejszej lekcji jest przydatna.

Autor: Anna Kiszkiel – Czytelniczka Portalu

Podsumowanie Projektu Edukacyjnego Kreatywne Prace Plastyczne 2021/22

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne został zrealizowany w roku szkolnym 2021/22 – II edycja. 

W drugiej edycji projekt podwoił swój zasięg i ukończyło go z sukcesem około 20.000 dzieci/uczniów/wychowanków z 730 różnych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w całej Polsce, 1 szkoła z Litwy oraz około 1200 nauczycieli/pedagogów.

Był on prowadzony w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych tj.: internaty, zespoły szkół, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola i szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne – społeczne i prywatne, prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia i zakony, szkoły i przedszkola z oddziałami integracyjnymi, szkoły i przedszkola specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, zespoły szkół specjalnych i placówek oświatowych, ogniska pracy pozaszkolnej, domy kultury.

Zajęcia plastyczne związane z realizacją projektu odbywały się zarówno w ramach lekcji lub obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach lub grupach przedszkolnych i świetlicowych, jak i podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii logopedycznej, socjoterapii, w zespołach edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych lub podczas pracy indywidualnej, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych tj. kółka i warsztaty plastyczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia plastyczne w ognisku pracy pozaszkolnej.  

Pomysłodawczyni i organizatorka projektu – Beata Grzeszczuk-Nędza – autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego Kreatywne Prace Plastyczne dziękuje wszystkim nauczycielom i koordynatorom, którzy wraz ze swoimi uczniami i wychowankami ukończyli II edycję projektu KPP 2021/22, przyczyniając się do rozkwitu prawdziwej twórczości dziecięcej, a także tym, którzy popularyzowali go w środowisku pedagogicznym. 

Osobne podziękowania za patronaty medialne i honorowe organizatorka kieruje do dyrektorów i redaktorów naczelnych portali edukacyjnych: Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli, PERFECTUS – NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI oraz Świetlica w Szkole. 

Organizatorka już dziś zaprasza do udziału w III edycji prawdopodobnie najbarwniejszego projektu edukacyjnego na świecie! Szczegółowe informacje ukażą się na blogu www.kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com oraz na stronie Fb KPP.

Autor: Beata Grzeszczuk-Nędza

Rozwijanie sprawności mówienia. Wakacje. Lekcja bez książek – konspekt otwartej lekcji języka angielskiego w klasie siódmej

Temat: Rozwijanie sprawności mówienia. Wakacje. Lekcja bez książek.

Cele:

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie
 • przełamywanie obaw przed mówieniem w języku obcym
 • maksymalne zaktywizowanie uczniów do udziału w zajęciach poprzez pracę w grupach i parach
 • maksymalne wykorzystanie czasu lekcji na produktywność uczniów
 • wykorzystanie minimalnej liczby pomocy naukowych bez utraty atrakcyjności zajęć
 • pobudzenie kreatywności uczniów, umiejętności rozwiązywania problemów

Cele operacyjne – uczeń potrafi:

 • wymienić miejsca pobytu na wakacjach, przedmioty przydatne w podróży, aktywności wakacyjne
 • zastosować techniki kompensacyjne poprzez definiowanie słów
 • przedstawić plany na wakacje
 • negocjować wybory w grupie
 • zareklamować produkt

Formy pracy:

W grupach i w parach

Metody pracy:

aktywizujące, burza mózgów, dyskusja, negocjacje, odgrywanie ról, tworzenie definicji

1. Czas: 2 min.

Powitanie, przedstawienie celów i przebiegu zajęć. Podział na grupy.

2. Czas: 10 min.

Burza mózgów. Uczniowie wypisują na kartach pomysły na: cel podróży, zakwaterowanie, przydatne przedmioty, aktywności. Uczniowie zapisują pomysły, przekazując sobie karty, tak aby każdy uczeń mógł zapisać przykład. Następuje wymiana kart pomiędzy grupami i zapoznanie się z pomysłami kolegów.

3. Czas: 10 min.

Nauczyciel objaśnia możliwe sposoby na tworzenie definicji, np.: It’s a place where…, It’s something that…, It’s an action that…. Uczniowie w parach wybierają zagadnienie z zapisanych kart, nie ujawniając go i tworzą definicję – zagadkę do odgadnięcia. Tak dużo przykładów, ile zdołają w tym czasie.

4. Czas: 10 min.

Nauczyciel objaśnia, że grupy mają przygotować plan na wspólne wakacje, odpowiadając na pytania: Whare are you going? Where are you staying? What are you going to take? (Name 5 things) What are you going to do there? (Name 3 actions). (Dodatkowo, krótki komentarz dotyczący zastosowanych konstrukcji gramatycznych.)

5. Czas: 8 min.

Uczniowie przedstawiają innym swoje plany. Każdy uczeń z grupy musi wypowiedzieć zdanie.

6. Podsumowanie, informacja zwrotna i podziękowanie.

7. Praca domowa: Odnajdywanie drogi.

Konspekt otwartej lekcji języka angielskiego opracowała: Agnieszka Mielnicka – Czytelniczka Portalu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Wideolekcja. How we live – Jak mieszkamy. Krótkie rozmowy – konspekt lekcji języka angielskiego w klasie siódmej

Lekcja z nauczycielem wspomagającym

Temat: Wideolekcja. How we live – Jak mieszkamy. Krótkie rozmowy.

Nauczyciele:

Agnieszka Mielnicka, Małgorzata Witosławska (nauczyciel wspomagający)

Treści podstawy programowej:

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych: miejsce zamieszkania

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne: 1) reaguje na polecenia

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne: 1) opisuje miejsca

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne: 1) opisuje miejsca

VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: 3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

Cele:

 • zaktywizowanie środków językowych związanych z tematem „miejsce zamieszkania”: stosowanie konstrukcji there is/are, there will be oraz elementów wyposażenia domu w rozmowach
 • zadawanie pytań dotyczących miejsca zamieszkania
 • rozmowy w parach
 • aktywizowanie uczniów do mówienia w języku angielskim
 • tworzenie opisu wymarzonego domu

Materiały:

podręcznik Steps Plus VII, tablica udostępniana przez nauczyciela online, czat na platformie Teams

dla chętnych – materiał na platformie YouTube

Czas i miejsce:

11.05.2021 r., 3 godzina lekcyjna, 45 minut, lekcja online,

troje uczniów z nauczycielem wspomagającym w szkole w sali 70

Autorki: Agnieszka Mielnicka i Małgorzata Witosławska – Czytelniczki Portalu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

A great city. Wspaniałe miasto. Pocztówka z podróży – konspekt lekcji języka angielskiego w klasie siódmej

Temat: A great city. Wspaniałe miasto. Pocztówka z podróży.

Nauczyciel:

Agnieszka Mielnicka

Treści podstawy programowej:

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych: podróżowanie i turystyka, rozumie proste wypowiedzi ustne: reaguje na polecenia, rozumie proste wypowiedzi pisemne: znajduje w tekście określone informacje, tworzy wypowiedź pisemną – kartkę pocztową, opisuje miejsca, wyraża opinie, stosuje właściwy styl wypowiedzi, posiada wrażliwość międzykulturową

Cele:

tworzenie wypowiedzi pisemnej – pocztówki, współpraca w grupach, aktywizowanie uczniów do pracy

Materiały:

podręcznik LiveBeat 3, obrazy przedstawiające miejsca w miastach, karty pracy z miejscem na przygotowanie pocztówki z podróży, tablica interaktywna, słowniki, klej

Czas i miejsce:

21.11.2019 r., 1 godzina lekcyjna, 45 minut, sala językowa 31

Autor: Agnieszka Mielnicka – Czytelniczka Portalu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko:

Iwona Kołpacka

2. Zajmowane stanowisko:

nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

3. Miejsce pracy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu

4. Okres stażu:

01.09.2019 r. – 31.05.2022 r.

5. Data złożenia planu:

13.09.2019 r.

6. Data zatwierdzenia planu:

…….09.2019 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz.1574)

I. Czynności organizacyjne

II. Powinności nauczyciela zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 1

III. Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt.1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

§ 8 ust. 3 pkt. 2

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt. 3

– poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, lub opiekuńczych

§ 8 ust. 3 pkt. 4 a

– opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

§ 8 ust. 3 pkt. 4 d

– opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie zwartej publikacji

Opracowała: mgr Iwona Kołpacka

Zatwierdzam do realizacji.                                              

Pogrzebień, …… września 2019 r.     

podpis dyrektora szkoły: …………………………………………………………

Autor: Iwona Kołpacka – Czytelniczka Portalu

Gleba pod lupą – scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich

Maj w przedszkolu obfituje w tematykę związaną z Ziemią, ekologią, pracami porządkowymi w ogrodzie oraz z sianiem i sadzeniem roślin. Nie sposób więc pominąć tu samego sedna tychże zagadnień – ziemi rozumianej jako gleba. Ziemia to pojęcie wieloznaczne. Jeśli mamy na myśli Ziemię jako planetę, wówczas piszemy ją wielką literą. Ale ziemia to również grunt pod nogami oraz gleba, która daje życie roślinom i schronienie zwierzętom.

Dzieci mają w sobie naturalną ciekawość i chęć samodzielnej eksploracji wszystkiego, co je otacza. Dlaczego więc nie miałyby zajrzeć w głąb tak fascynującego „materiału”, jakim jest gleba? Zabawy z glebą rozwijają zainteresowania badawcze oraz stymulują zmysł wzroku, dotyku i węchu.

A gdyby tak wziąć pod lupę trzy typy gleby oraz uczynić z nich punkt wyjścia do dalszych aktywności dzieci według koncepcji Planu Daltońskiego oraz Froebla? Proponuję tu opowiadanie „Trzy siostry ziemie”, będące pretekstem do określania właściwości gliny, piasku i czarnoziemu metodą promyczkowego uszeregowania, usypywanie prostego przekroju warstw gleby w szklanym naczyniu oraz aktywności z glebą w czterech zespołach zabawowo-zadaniowych, w których gleba staje się „materiałem” do malowania ziemnych obrazów, układania kompozycji z Darów Froebla, zabaw w poszukiwaczy skarbów oraz siania ziół.

Cele ogólne:

 • poznanie trzech rodzajów gleby: glina, piasek, czarnoziem;
 • dostrzeganie kolejnych warstw gleby (skały, warstwa dolna, warstwa górna, powierzchnia);
 • rozwijanie zainteresowań badawczych dzieci.

Cele szczegółowe:

 • opisywanie barwy, konsystencji i zapachu trzech rodzajów gleby;
 • rozwijanie zmysłu wzroku, dotyku i węchu podczas zabaw badawczych z glebą;
 • rozwijanie swobodnej ekspresji twórczej podczas pracy w zespołach zadaniowych;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy;
 • reagowanie na sygnały (Zegar Daltoński, Sygnalizator Odroczonej Uwagi);
 • kształtowanie umiejętności czytania instrukcji daltońskiej;
 • zachęcanie do autoewaluacji własnej pracy.

Metody:

 • podające: opowiadanie ilustrowane sylwetami, pokaz, instrukcja, objaśnienie;
 • poszukujące: rozmowa, promyczkowe uszeregowanie, obserwacja czynna, badanie, dociekanie;
 • eksponujące: swobodna ekspresja plastyczno-techniczna.

Formy:

 • indywidualna;
 • zespołowa;
 • zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

płaska makieta miasteczka przypięta do tablicy korkowej oraz sylwety do treści historii: Czarnusia, Glinusia, Piaszczusia, słońce, rolnik z plonami, garncarz i rzeźbiarz z wytworami pracy, rodzina na plaży; trzy plastikowe pojemniki wypełnione: czarnoziemem, gliną, piaskiem; plakietki z podpisami: czarnoziem, glina, piasek; plakietki z pytaniami: Jaki jest piasek?, Jaka jest glina?, Jaki jest czarnoziem?; paski papieru do promyczkowego uszeregowania i marker do zapisywania na nich odpowiedzi dzieci; duże szklane naczynie; koszyczki z: dużymi kamieniami, ziemią, małymi kamykami, ziemią wymieszaną z kawałkami liści, plastikowymi robaczkami, warstwą trawnika; kartki brystolu A3, pędzle i farba z ziemi (ziemia, woda i klej do tapet) dla Zespołu nr 1; tacki z rozsypaną ziemią oraz Dary nr 7, 8, 9 i 10 dla Zespołu nr 2; skarby (kamyki, patyczki) ukryte w kawałkach gliny rzeźbiarskiej oraz plastikowe szpatułki dla Zespołu nr 3; rolki po papierze toaletowym ciasno umieszczone w plastikowym pudełku ze ściankami, worek z ziemią, łopatka i nasiona ziół dla Zespołu nr 4; instrukcje czynnościowe dla poszczególnych zespołów; tunel materiałowy; emblematy do autooceny (słońce, słońce za chmurką, chmurka).

Opis przebiegu zajęć:

„Trzy siostry ziemie” – opowiadanie nauczycielki ilustrowane za pomocą sylwet i makiety

Nauczycielka wita dzieci siedzące w kręgu i opowiada historię, posiłkując się sylwetami przypinanymi do płaskiej makiety oraz muzyką w tle: Wokół małego miasteczka żyły sobie trzy siostry ziemie: najstarsza Glinusia, średnia Piaszczusia i najmłodsza Czarnusia. Glinusia i Piaszczusia były bardzo pewne siebie i zarozumiałe. Całymi dniami sprzeczały się o to, która z nich jest piękniejsza i ważniejsza. – Mam ciepłą, brązową barwę, w dotyku jestem giętka i miękka jak plastelina, pachnę jak mokra ziemia, a każdy, kto weźmie mnie w dłonie, może ulepić ze mnie, co tylko sobie wymarzy. To ze mnie garncarze i rzeźbiarze lepią piękne naczynia i rzeźby – chwaliła się Glinusia. – Ja mam barwę złota, błyszczę w słońcu jak kryształki, jestem w dotyku cieplutka i sucha, pachnę jak wakacje, a ponadto ozdabiam plaże nad morzem. To ze mnie dzieci budują piękne zamki – chwaliła się Piaszczusia. Najmłodsza z sióstr – Czarnusia – leżała cichutko. Było jej bardzo smutno, ponieważ tylko ona jedna nie wiedziała, jaka jest i do czego służy…

Nauczycielka zadaje pytania dzieciom: Jak nazywały się trzy siostry ziemie? Jaką barwę, konsystencję w dotyku i zapach miały Glinusia i Piaszczusia? Dlaczego każda z nich uważała, że to ona jest najważniejsza? Jaki problem miała najmłodsza z sióstr – Czarnusia?

„Glina, piasek i czarnoziem pod lupą” – zabawy badawcze połączone z metodą promyczkowego uszeregowania

Nauczycielka prezentuje dzieciom dwa rodzaje gleby umieszczone w plastikowych pojemnikach: glinę i piasek. Dzieci oglądają je za pomocą lupy, dotykają, wąchają oraz określają ich barwę, konsystencję i zapach. Nauczycielka zachęca dzieci, aby pomogły Czarnusi i określiły również jej cechy. Stawia na podłodze pojemnik z czarnoziemem, umieszcza pod nim plakietkę z nazwą oraz plakietki z pytaniami: Jaką barwę ma czarnoziem? Jaki w dotyku jest czarnoziem? Jaki zapach ma czarnoziem? Do czego służy taki typ gleby? Odpowiedzi dzieci do każdego z pytań zapisuje markerem na promyczkach – paskach papieru, rozkładanych wokół pojemnika.

„Podróż do wnętrza gleby” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem tunelu

Nauczycielka wyjaśnia dzieciom, iż za chwilę przeniosą się w podziemny świat, aby zbadać, z czego składa się grunt. Pomoże im w tym tunel, po przejściu którego znajdą się pod ziemią. Każde dziecko kolejno wstaje z krzesełka i – czołgając się przez tunel – wchodzi w głąb gleby.

„Warstwy gleby” – tworzenie prostego przekroju gleby

Kiedy ostatnie dziecko przejdzie przez tunel, nauczycielka stawia na środku dywanu duże szklane naczynie. Opowiada dzieciom o kolejnych warstwach gruntu (zaczynając od najgłębszej), zaś chętne dzieci umieszczają w naczyniu kolejno opisywane warstwy: skały – ogromne złomy skalne (tu dzieci wkładają do naczynia duże kamienie); warstwa dolna – ziemia wraz z mniejszymi kamieniami (tu dzieci wsypują ziemię i drobne kamienie); warstwa górna – ziemia wraz z rozkładającymi się w niej szczątkami roślin i wieloma małymi organizmami żywymi (tu dzieci wsypują ziemię wraz z kawałkami liści); powierzchnia (tu dzieci układają warstwę trawy).

„Zabawy z glebą” – praca w zespołach zabawowo-zadaniowych według koncepcji Planu Daltońskiego i Froebla

Nauczycielka dzieli dzieci na cztery zespoły zadaniowe. Ustala czas na wykonanie zadań (Zegar Daltoński – 20 minut), przekazuje instrukcje oraz stosuje Sygnalizator Odroczonej Uwagi – światło czerwone:

 • Zespół nr 1 pracuje w „Kąciku twórczym”: malowanie dowolnych obrazów za pomocą farby z ziemi (mieszanka ziemi, wody i kleju do tapet);
 • Zespół nr 2 pracuje w „Kąciku darów”: tworzenie obrazków z ziemi – układanie kompozycji z Darów nr 7, 8, 9, i 10 na tackach z rozsypaną ziemią;
 • Zespół nr 3 pracuje w „Kąciku badawczym”: odkrywanie za pomocą plastikowych szpatułek skarbów (kamyków, patyczków) schowanych w kawałkach gliny rzeźbiarskiej;
 • Zespół nr 4 pracuje w „Kąciku gospodarczym”: założenie ekologicznej uprawy ziół i wysiew do ziemi umieszczonej w rolkach po papierze toaletowym, ciasno osadzonych w większym, plastikowym pojemniku ze ściankami (np. pojemnik po lodach).

„Porządkujemy miejsca pracy” – czynności porządkowe

Nauczycielka sygnalizuje koniec czasu na Zegarze Daltońskim. Dzieci porządkują miejsca pracy i zbierają się w kręgu.

„Jak dzisiaj działałem?” – autoocena prac dzieci

Dzieci oceniają wykonane przez siebie zadanie, ustawiając się przy jednym z trzech emblematów zawieszonych w sali (słońce, słońce za chmurką, chmurka). Chętne dzieci uzasadniają swoją ocenę.

Autor: Agnieszka Korol – Czytelniczka Portalu

Nietypowe wakacje dla dziecka – poznaj kolonie przygodowe

Wakacyjny wypoczynek nie musi być sztampowy. Po co nudzić się przez dwa miesiące, gdy można spędzić ten czas aktywnie i inspirująco? A w taki sposób na pewno da się odpoczywać na kolonii przygodowej. Vogue Travel, biorąc pod uwagę pasje i zainteresowania dzieci, przygotowało przeróżne propozycje turnusów. Z czego można wybierać?

Dla miłośników aktywnego wypoczynku

Twoja pociecha nie może usiedzieć na miejscu? Lubi, gdy coś się dzieje i chętnie przebywa na świeżym powietrzu? Zatem kolonia Jura na maxa (https://voguetravel.pl/kolonia-jura-na-maxa) na pewno się jej spodoba. Uczestników czeka nauka orientacji w leśnym terenie, obsługi replik broni i pierwszej pomocy. Dodatkowo każdy będzie mógł sprawdzić swoją sprawność na specjalnym poligonie.

A może dziecko zawsze zastanawiało się, jak to jest być skautem i przemierzać leśne ścieżki niczym w amerykańskich filmach? Teraz ma okazję się o tym przekonać. Podczas kolonii Zostań skautem (https://voguetravel.pl/zostan-skautem) pozna sposoby rozpalania ogniska i nauczy się korzystać z polowej kuchni. Zagra w leśne podchody i opanuje technikę sprawnego ustawienia namiotu. Same przydatne umiejętności!

Tym, którzy preferują drużynowe zmagania z użyciem piankowych strzałek, proponujemy wyjazd na kolonię Nerf Battle (https://voguetravel.pl/kolonia-nerf-battle). Dzieci zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa i gry, a także będą mogły wziąć udział w innych aktywnościach. Jako że kolonia odbywa się nad morzem, nie zabraknie aktywności dla zdeklarowanych plażowiczów. Miłośników gier zespołowych ucieszy też bitwa o flagę czy wspólne granie w planszówki. Przy tym ostatnim będzie można odetchnąć po ruchowej aktywności.

Kolonie tematyczne: pasjonaci będą zachwyceni

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i pasjom młodych ludzi, Vogue Travel przygotowało ciekawe kolonie tematyczne (https://voguetravel.pl/kolonie-przygodowe). Jedną z nich jest turnus dla fanów Minecrafta i Fortnite. To wyjątkowa przygoda, podczas której przeniesiemy w realny świat rzeczywistość znaną z tych gierNauka strzelania z wodnych pistoletów i łuku oraz poszukiwanie smoczego skarbu – to właśnie czeka uczestników. Tymczasem dla miłośników Simsów przewidziano wyjazd z nauką języka simowego, odkrywaniem własnych marzeń i kreowaniem postaci.

Nie zabrakło również kolonii dla pasjonatów Lego. Czeka ich m.in. przygotowanie schronienia, konstruowanie robotów, budowa wieży piratów i wiele innych atrakcji. Świat Lego jest barwny i urozmaicony, więc nikt się nie będzie nudzić! A tych, którzy marzą o podróży w kosmos, zapraszamy na Kosmiczną PrzygodęDzieci wzbogacą wiedzę o gwiazdozbiorach, zbudują własną rakietę i dowiedzą się, jak ćwiczą astronauci.

A może wakacje w klimacie anime lub Harry’ego Potter’a?

Z kosmosu schodzimy na ziemię, ale niekoniecznie do zwykłej rzeczywistości. Kolejne propozycje, to kolonie dla młodych miłośników Kraju Kwitnącej Wiśni i jego kultury. Organizujemy ponadto wyjazd dla fanów Harry’ego Potter’a. Zapraszamy zatem na:

 • Otaku Kids, gdzie dzieci poznają trendy japońskiej mody, zapoznają się z podstawowymi technikami tworzenia cosplayów i sprawdzą się w tematycznych quizach.
 • Japonia dla najmłodszych ze strefami anime oraz poznawania tego niezwykłego kraju; tu uczestnicy zapoznają się z alfabetem, rozwiną wyobraźnię, tworząc unikalne komiksy i wezmą udział w inspirowanych Azją grach terenowych.
 • wyjazd o nazwie Szkoła Magii i Czarów – gdzie młodzi miłośnicy przygód sympatycznego czarodzieja sami poczują się jak w murach Hogwartu. Uroczysty przydział do domów, nauka zaklęć, astronomia, eliksiry… i dużo więcej czeka początkujących czarodziejów.

Powyższe propozycje, to zaledwie garść inspiracji. Inne, równie ciekawe i gwarantujące niezapomniane wrażenia turnusy są dostępne na stronie Vogue Travel (https://voguetravel.pl/). Dla każdego młodego pasjonata znajdzie się tam ciekawa opcja wakacyjna. Warto się pospieszyć, bo wolne miejsca szybko znikają. Powodzenia w znalezieniu wymarzonej kolonii i… miłego wypoczynku!

Wpis powstał we współpracy z Vogue Travel